Kas me sellist konkurentsiõigust tahtsimegi?

08.10.2020 Kas me sellist konkurentsiõigust tahtsimegi?

Euroopa Komisjonil mõlgub mõttes idee võtta kasutusele „uus konkurentsivahend“ (ingl New Competition Tool), mis võib senise konkurentsiõiguse alustalasid päris korralikult raputada. Paralleelselt peab komisjon plaani sätestada senisest laiemad reeglid digiteenustele. Lisaks on kavas üle vaadata kaubaturu mõiste teatis ning ka seda ilmselt just suuresti digitaalsete turgude eripärast lähtudes. Kõigi nende instrumentide osas on just lõppenud konsultatsioon, millelt saadud tagasisidet komisjon alles analüüsib, kuid arvata on, et komisjonil on igal juhul ambitsiooni plaan läbi suruda.

Uus konkurentsivahend

Komisjoni sõnul on uue konkurentsivahendi eesmärk kõrvaldada praegustes EL-i konkurentsieeskirjades esinevad lüngad, mille komisjon on tuvastanud digitaalsel turul ja muudel turgudel nõuete täitmist tagades. Seega, kavandatav uus konkurentsivahend ei muudaks praeguste ELTL artiklite 101 ja 102 ning koondumiste kontrolli eeskirjade sisu ega kohaldamisala, vaid oleks täiesti uus ja iseseisev reeglistik, mis lubaks komisjonil sekkuda ka olukordades, milles praegused eeskirjad seda ei võimaldaks. Selline olukord võib esineda näiteks juhul, kui ettevõte pole küll turgu valitsev, kuid omab siiski turujõudu ja rakendab monopoliseerimisstrateegiaid. Samuti näib komisjon tahtvat juurde volitusi rakendamaks selliseid meetmeid, mida praegused reeglid ei võimalda, nt ettevõtte struktuuri sekkuvad meetmed olukordades, kus turujõuga ettevõtjad rakendavad strateegiat oma turupositsiooni laiendamiseks mitmele seotud turule.

Komisjon on seejuures selgitanud, et uue vahendi rakendamiseks ei ole vajalik tuvastada konkurentsireeglite rikkumist ja komisjon ei hakkaks tegema uue vahendi raames trahve, mida praegu kehtivate sanktsioonide raskust arvestades on peetud ka olemuselt nö kvaasi-kriminaalseteks. Uue vahendi raames rakendaks komisjon üksnes ennetavaid meetmeid. Seega poleks ilmselt vajalik ka praegu kehtivate eeskirjadega võrdväärne kaitseõiguste tagamine menetlusalustele ettevõtjatele.

Kui see eelnev keerukas jutt lihtsasse keelde ümber tõlkida, siis tahaks komisjon võimu veelgi juurde, et senisest mugavamalt digihiiglaste (nt Google, Facebook, Amazon, Booking.com) tegevusse sekkuda. Kuigi märgitud on, et uus konkurentsivahend ei hakkaks kehtima ainult digitaalsete turgude suhtes, vaid ka mis tahes muude turgu puhul, kus komisjon ettevõtjate turujõuga seotud struktuurseid probleeme tuvastab, tunduvad komisjoni fookuses olevat siiski just digitaalsed turud.

Minul hakkab sellisest vahendist mõeldes hirm, sest ma ei ole üldse kindel, et komisjon, kelle taga on lõppude lõpuks ju ametnikud (kui tahes targad nad ka poleks), oskab ja suudab turge paremini reguleerida kui turud ise. Dünaamiliste turgude arengu etteaimamine on keerulisem kui kohvipaksu pealt ennustamine, mistõttu saab ka igasugune sekkumine ja reguleerimine olla parimal juhul vaid kantud lootusest, et ehk läheb täppi ja saab parem, aga sama hästi võib selline sekkumine omada ka hoopis negatiivseid ja arengut pärssivaid mõjusid. Liiatigi, kas ei teki ohtu, et sellise suure reguleerimisega liigume me vabalt turumajanduselt hoopiski kahtlaselt reguleeritud majanduse suunas?

Teine suur mure, mis mul sellise vahendi peale mõeldes kohe pähe tuleb, seondub selle vahendi kopeerimisega liikmesriikide (ja võib-olla eeskujuna ka laiemalt EL-i väliste riikide) konkurentsiõigusesse, mida EL-i konkurentsiõigusega sageli tehakse. Mitte kõik konkurentsiametid ei pruugi olla piisavalt pädevad ja piisavalt tugeva kohtutepoolse täiendava kontrolli all, et uue vahendiga saadud suurt võimu õigesti kasutada ja mitte kuritarvitada. Kui veel lisada juurde suur poliitilise sekkumise ja võimalik korruptsiooni ning onupojapoliitika oht, mis näib mitmetes liikmesriikides olevat kasvav murekoht, siis mure üha süveneb.

Näis, mis sellest uuest vahendist saab, aga mulle tundub see küll pigem hirmutav reeglistik ja ma pole sugugi kindel, et me sellist konkurentsiõigust ja EL-i laiemalt tahtsime.

Digiteenuste uus õiguslik raamistik

Komisjon on välja töötamas ka uut digiteenuste õiguslikku raamistikku, millel on komisjoni selgituse kohaselt kaks peamist sammast:

  • süvendada digiteenuste ühtset turgu veebiplatvormide ja teabeteenuste pakkujate kohustuste lisamise ja ühtlustamisega ning tugevdada järelevalvet platvormide sisupoliitika üle EL-is;
  • ennetava reguleerimise võimalused, millega tagatakse, et turud, kus sisule juurdepääsu kontrollijatena tegutsevad märkimisväärse võrgumõjuga suured platvormid (nn väravavalvurid), oleksid ka edaspidi innovaatorite ja uute turuletulijate jaoks õiglased ja konkurentsile avatud.

Selle paketi väljatöötamisega seonduvalt analüüsiti hiljuti lõppenud konsultatsiooni raames järgmisi aspekte.

  • Kuidas tagada tõhusalt kasutajate suurem turvalisus veebis?
  • Vahendajatena tegutsevate digiteenuste osutajate vastutuse korra läbivaatamine.
  • Millised probleemid tekivad seoses digiplatvormide võimalustega kontrollida sisule juurdepääsu?
  • Milliseid muid probleeme ja võimalusi esineb, nt seonduvalt veebireklaami ja nutilepingutega?
  • Kuidas käsitleda küsimusi, mis puudutavad veebiplatvormide kaudu oma teenuseid pakkuvaid füüsilisest isikust ettevõtjaid (nt Bolti ja Uberi taksojuhid, Wolti ja Bolti toidukullerid)?
  • Millist juhtimist on vaja digiteenuste ühtse turu tugevdamiseks?

Need teemad on oluliselt laiemad ja veelgi keerukamad kui üksnes uue konkurentsivahendi raames käsitletavad konkurentsiküsimused. Sestap ei tegele selle raamistiku väljatöötamisega mitte konkurentsi peadirektoraat, vaid eelkõige tehnoloogia ja siseturu valdkonna peadirektoraadid.

Kuna siin on teemasid seinast seina, siis on raske nende suhtes ühtset toetavat või vastuseisukohta välja tuua.

Kaubaturu teatis

Lisaks eelkirjeldatud täiesti uutele ja põhimõttelisemat laadi teemadele, mõtiskleb komisjon ka selle üle, kas alates 1997. aastast kehtivat kaubaturu teatist oleks vaja ajakohastada.

Kuivõrd teatis ei ole õigustloov akt, vaid olemuselt üksnes komisjoni enda juhendmaterjal, ei ole see nii oluline muudatus kui eelnevad. Siiski on kaubaturu teatis tänini ilmselt üks enim tsiteeritud komisjoni konkurentsivaldkonna teatisi. Seepärast ei tohiks kaubaturu teatise võimalike muudatuste tähtsust alahinnata.

Komisjon ei ole veel välja käinud, mida ta täpsemalt muuta tahaks. Praeguses etapis küsib komisjon pigem tagasisidet olemasolevale teatisele – kas ja millistes aspektides on see piisavalt selge, tõhus, üheselt mõistetav jne. Võib siiski arvata, et kõige enam keskenduvad uued võimalikud muudatused uut laadi digitaalsetele turgudele nagu mitmepoolsed turud, turud, kus tarbijad ei maksa rahaga, vaid oma aja ja tähelepanuga jne.

Kui uue konkurentsivahendi osas olen ma skeptiline, siis kaasaegsem ja selgem kaubaturu teatis oleks minu meelest küll igati teretulnud areng.