Konkurentsijuhend kui tänapäevases ettevõttes vajalik dokument

18.11.2018 Konkurentsijuhend kui tänapäevases ettevõttes vajalik dokument

Praktikas tuleb sageli ette olukordi, kus konkurentsiõigust rikutakse ilma seda endale teadvustamata ja rikkumise olemasolu ilmneb ettevõttele alles siis, kui Konkurentsiamet on algatanud menetluse. Konkurentsiõiguse rikkumised mõjutavad ettevõtte finantsolukorda ja mainet märkimisväärselt. Seepärast on soovitatav igas ettevõttes astuda samme selleks, et mitte ennast juhuslikult avastada konkurentsiõiguse rikkumise osalisena.

Miks rikkumised esinevad?

Tundub, et põhjusi, miks konkurentsiõigust enese teadmata rikutakse, on eelkõige kaks. Esmalt võib ettevõtja olla küll konkurentsiseaduse olemasolust (ja ka selle sõnastusest) teadlik, kuid kuna seadus on üldsõnaline, võib talle siiski ekslikult tunduda, et teatud elulises olukorras see seadus ja selles sisalduv tegutsemiskeeld ei kohaldu. Konkurentsiõigus on keeruline õigusvaldkond ja selle rikkumisi on pelgalt seaduse sõnastust teades praktilises oukorras raske ära tunda.

Teiseks võivad ettevõtte juhtorganite liikmed küll olla konkurentsireeglitega kursis, kuid võib juhtuda, et nad ei ole tutvustanud konkurentsiõigusega seotud käitumisjuhiseid ettevõtte teistele töötajatele piisavalt selgelt. Üks tõhus meede konkurentsiõiguse rikkumise vältimiseks on seega luua ja juurutada ettevõttes selgesõnaline ja valdkonnaspetsiifiline konkurentsijuhend.

Kuidas saab konkurentsijuhendi abil rikkumisi ennetada?

Konkurentsivastase tegevuse keelud sisalduvad konkurentsiseaduses. Eelkõige on vaja teada, et keelatud on sõlmida konkurentsivastaseid kokkuleppeid ja kuritarvitada turgu valitsevat seisundit. Kuna ettevõtete tegevus, sõlmitavad lepingud ja tegevusvaldkonnad on aga sageli eripärased, ei ole seadusega võimalik täielikult sätestada selgepiirilisi ja ammendavaid juhiseid selle kohta, milline täpne tegevus kvalifitseerub konkurentsivastase kokkuleppena või turgu valitseva seisundi kuritarvitamisena.

Samuti on konkurentsiõiguse rikkumise keelud sätestatud suhteliselt abstraktselt põhjusel, et elu on pidevas muutumises ja konkurentsiõigus peab suutma ettevõtlust tõhusalt reguleerida ka selle arenemise käigus.

Siin saabki ettevõtjale appi tulla just tema ettevõtlusvaldkonnale ning teenustele ja kaupadele vastavalt koostatud konkurentsijuhend. Sellises juhendis on võimalik täpsemalt arvestada kõige sagedasemaid konkurentsiprobleeme ja anda nende igapäevaseks lahendamiseks töötajatele konkreetsed juhised. Tänu sellisele juhendile on töötajad konkurentsiõigusest tunduvalt teadlikumad.

Ehkki ka konkurentsijuhendis ei saa vastata kõigile konkurentsiõiguse küsimustele, saab selles selgesõnaliselt tuvastada ettevõttespetsiifilised eriti ohtlikud juhtumid, mille korral tuleks enne tegutsemist kindlasti konkurentsiõiguse asjatundjaga nõu pidada.

Mida tuleks konkurentsijuhendis käsitleda?

Konkurentsijuhendis saab näiteks anda täpsed soovitused ja keelud teiste ettevõtetega (sh konkurentide, partnerite ja edasimüüjatega) suhtlemiseks, teabe vahetamiseks, lepingute koostamiseks ja sõlmimiseks, koostöö tegemiseks ning läbirääkimiste pidamiseks.

Lisaks võib käsitleda turundusvõrgustiku loomist, hinnastamis- ja muude kauplemisstrateegiate loomist, osalemist erialaliidus ning tegutsemist Konkurentsiameti läbiotsimise korral. Konkurentsijuhendi koostavad konkurentsiõiguse asjatundjad just sellele kindlale ettevõttele mõeldes.

Kuidas tuleks konkurentsijuhendit ettevõttes rakendada?

Et konkurentsijuhendil oleks mõju, tuleb seda tutvustada ettevõtte nendele töötajatele, kelle tegevus võib rikkumise korral tuua kaasa sanktsioonid nii ettevõttele kui ka neile isikutele endile. Olgu öeldud, et nende isikute ring on laiem kui ainult ettevõtte juhatus. Konkurentsiõigust võivad peale ettevõtte juhtorganite liikmete rikkuda ka muud juhtivtöötajad ja pädevad esindajad. Praktikas võivad panna konkurentsiõiguse rikkumisi lisaks nõukogu ja juhatuse liikmetele toime ka keskastme juhid, näiteks osakonnajuhid ning sisseostu- ja müügijuhid.

Eestis kujutab konkurentsivastase keelatud kokkuleppe sõlmimine endast kuritegu. Seetõttu on eriti vajalik konkurentsijuhendi juurutamise nimel koolitada just neid konkurentsiõiguse mõttes pädevaid töötajaid, kes peavad kindlasti olema neile kohalduvatest konkurentsireeglitest teadlikud.