TGS Baltic saavutas Coffee IN-ile olulise võidu Apollo Kino vastu

26.01.2021 TGS Baltic saavutas Coffee IN-ile olulise võidu Apollo Kino vastu

TGS Balticu kohtuvaidluste ja konkurentsi meeskond koosseisus Martti Peetsalu, Triinu Järviste ja Silvia Urgas saavutas hiljutises kohtumenetluses olulise vaheotsuse, mis selgitab edasimüügilepingutes sisalduvate eksklusiivsusklauslite konkurentsiõiguslikku lubatavust ning kinnitab Coffee IN-ile positiivselt, et Apollo ei saa enda suurt turuosa kinoturul kasutada muudel turgudel konkurentsiõiguslike argumentidega lepingulistest kohustustest vabanemiseks.

Vaidlus puudutab olukorda, kus Apollo Kino OÜ (Apollo) ja OÜ Coffee IN (Coffee IN) leppisid kokku, et Apollo opereerib enda kinodes Coffee IN-ile kuuluvaid Yo! iseteeninduslikke kohvikuid. Kaitsmaks Coffee IN-i investeeringuid, kaubamärgi ühtset mainet ja teeninduse kõrget taset, lepiti kokku ka eksklusiivsuses. Sellest hoolimata paigaldas Apollo enda kinodesse Mustamäel, Solaris keskuses ja Lõunakeskuses Yo! kohvikute asemele Coffee IN-iga konkureerivad Ice Café kohvikud. Yo! kohvikud tõsteti seevastu ümber kohtadesse, kus kliendid tavapäraselt ei käi. Coffee IN esitas sellest tulenevalt hagi Harju Maakohtusse, nõudes eksklusiivsussätte rikkumise eest Apollolt kahju hüvitamist.

Kuna Apollo kino püüdis eksklusiivsuskohustuse kehtivusest pääseda argumendiga, nagu oleks eksklusiivsuskohustus konkurentsiõigusega vastuolus, tegi kohus esmalt vaheotsuse küsimuses, kas eksklusiivsuskohustus on konkurentsiõigusega kooskõlas ja seega kehtiv. Täpsemalt väitis Apollo kohtumenetluses, et tema turuosa on kinoturul väga suur ning sellest tulenevalt pole pooltevaheline eksklusiivsuskohustus konkurentsiõiguslikult lubatav. Kohus selle argumendiga ei nõustunud ning andis oma vaheotsuses mitmeid olulisi selgitusi selle kohta, kuidas sarnastes edasimüügilepingutes eksklusiivsussätteid ehk mittekonkureerimise kohustusi hinnata tuleks.

21. jaanuaril 2021. a tehtud kohtuotsus kinnitab Coffee IN-ile positiivselt, et edasimüügilepingutes mittekonkureerimise kohustust hinnates tuleb arvestada just selle lepinguga seonduvaid turge, mitte muid turge, kus üks pooltest võib juhuslikult turgu valitsev ettevõtja olla. Veelgi enam selgitab kohtulahend, et olukorras, kus hinnatakse edasimüügilepingutes sisalduvate sätete õiguspärasust nö grupierandi alusel on eelkõige oluline lepingu kontekstis ostja turuosa turul, kus ta vastavaid kaupu ostab, ja müüja turuosa turul, kus ta kaupu müüb – sisuliselt tuleb hinnata, kas tegemist on lepingu kontekstis suure ostjaga ja suure müüjaga. Samuti kinnitab kohtulahend, et sellise toote nagu külmutatud jogurt puhul ei saa geograafilise turuna määratleda kitsalt üksnes kinoalasid (mistõttu pole ka oluline Apollo turuosa kinoturul) vaid hoopis laiemalt Eestit (kogu piirkonda, kus vastav toode käibib ehk kus seda on võimalik müüa ja osta). Otsus ei ole veel jõustunud.