TGS Balticu vandeadvokaadid Martti Peetsalu ja Silvia Urgas saavutasid Riigikohtus olulise võidu Eesti ravimitootjale AS KEVELT.

01.07.2021 TGS Balticu vandeadvokaadid Martti Peetsalu ja Silvia Urgas saavutasid Riigikohtus olulise võidu Eesti ravimitootjale AS KEVELT.

Riigikohus tegi 16. juunil 2021 otsuse TGS Balticu kliendi AS KEVELT kasuks, leides, et temperatuuritundlike kaupade nagu ravimite saatja võib eeldada, et kauba vedajal on tegevuskava külmutusseadme rikke korral.

Riigikohus leidis rahvusvahelist kaupade autoveolepingu konventsiooni (CMR) kohaldades, et Eesti õiguse kohaselt on vedaja vastutuse piirangute osas raske hooletus võrdsustatud tahtlusega. Seega ei tohi vedaja oma vastutust piirata ka siis, kui kahju on tekitatud raskest hooletusest. Riigikohus täpsustas, et kauba saaja on täitnud oma tõendamiskoormise üldjuhul juba siis, kui põhistab hagiavalduses asjaolud, mis piisava tõenäosusega viitavad vedaja tahtlusele või raskele hooletusele.

Riigikohus andis otsuses olulisi juhiseid temperatuuritundliku kauba, nt ravimite või vaktsiinide vedajatele. Vedajal peab olema koostatud tegevuskava tüüpiliste riskide arvestamiseks, vältimiseks ja nende mõjude kõrvaldamiseks. Vedaja peab teadma, mida teha temperatuuritundliku kaubaga, et vältda sellele kahju tekkimist nt veoki rehvi purunemise, suurema mootoririkke või külmutusseadme rikke korral. Vastasel korral tuleks vedajal loobuda temperatuuritundliku kauba vedamiseks veolepingu sõlmimisest.

Riigikohtu otsus: https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?asjaNr=2-17-18657/141