Vahekohtuvaidlused Vene gaasigigandiga Gazprom

01.03.2014 Vahekohtuvaidlused Vene gaasigigandiga Gazprom

Tark Grunte Sutkienė koos teiste nõustajaga esindab Leedu Vabariigi energiaministeeriumi Stockholmi Kaubanduskoja vahekohtus OAO Gazprom vastu algatatud vaidluses, mis on seotud OAO Gazprom poolt Leedu Vabariigi suhtes rakendatava ebaõiglase maagaasi hinnaga. Kaasus on Leedu Vabariigi jaoks olulise tähtsusega vaidluse iseloomu ja vaidlusaluse summa (1,29 miljardit eurot) tõttu.

Tark Grunte Sutkienė koos teiste nõustajaga esindab Leedu Vabariigi energiaministeeriumi Stockholmi Kaubanduskoja vahekohtus OAO Gazprom vastu algatatud vaidluses, mis on seotud OAO Gazprom poolt Leedu Vabariigi suhtes rakendatava ebaõiglase maagaasi hinnaga. Kaasus on Leedu Vabariigi jaoks olulise tähtsusega vaidluse iseloomu ja vaidlusaluse summa (1,29 miljardit eurot) tõttu.

Büroo esindab Leedu Vabariiki vahekohtus ka OAO Gazprom poolt algatatud investeerimisvaidluses. Gazprom väidab, et Leedu Vabariik rikkus Leedu Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahel sõlmitud kahepoolset investeeringute kaitse lepingut, mis kaitseb Gazpromi poolt Leedu Vabariigi territooriumil tehtud investeeringuid, seeläbi, et võttis vastu ja viis ellu EL-i kolmandale gaasidirektiivile vastava omandisuhete eraldamise seaduste paketi, kuna Euroopa Liidu õigus ei nõua, et Leedu Vabariik valiks omandisuhete eraldamise. Gazpromi väitel rikuti omandisuhete eraldamisega Gazpromi kui AB Lietuvos dujos investori õiguspäraseid ootusi.

Lisaks esindas Tark Grunte Sutkienė Leedu Vabariigi energiaministeeriumi Stockholmi Kaubanduskoja vahekohtus Gazpromi poolt algatatud vaidluses Leedu Vabariigiga, mis tulenes Gazpromi ja riikliku varafondi vahel Lietuvos Dujose erastamise käigus sõlmitud aktsionäride lepingu rikkumisest. Gazpromi väitel rikkus Leedu aktsionäride lepingut sellega, et algatas kohtuasja seoses Lietuvos Dujost puudutava uurimisega. Gazprom nõudis samuti nende poolt väidetavalt kantud kahju hüvitamist.

AB Lietuvos Dujos aktsionärina esitas ministeerium Leedu kohtule nõude seoses Gazpromi poolt nimetatud äriühingu juhatuse liikmete tegevuse uurimisega vastavalt Leedu Vabariigi tsiviilseadustikus sätestatud juriidilise isiku tegevuse uurimise korrale. Tark Grunte Sutkienė esindas energiaministeeriumi ka selles vaidluses. Kohtumenetlus on praegu peatatud seoses sellega, et Leedu Ülemkohus esitas Euroopa Liidu Kohtule taotluse eelotsuse tegemiseks teises seotud vaidluses (vt allpool).

Vahekohus otsustas, et aktsionäride lepingut küll rikuti, kuid kahju Gazprom ei kandnud. Tark Grunte Sutkienė esindab Leedu Vabariigi energiaministeeriumi ka nimetatud vahekohtuotsuse tunnustamise ja täitmise kohtuasjas. Asja menetlemine Leedu Ülemkohtus on peatatud, sest kohus otsustas taotleda Euroopa Kohtult eelotsust selle kohta, kas vahekohtuotsus on Euroopa Liidu õigusega kooskõlas.