Peeter Viirsalu osalusel valmis maksejõuetusseaduste analüüs, mis on uute seadusmuudatuste aluseks

14.07.2020 Peeter Viirsalu osalusel valmis maksejõuetusseaduste analüüs, mis on uute seadusmuudatuste aluseks

Partner Peeter Viirsalu osales eksperdina Justiitsministeeriumi poolt ellu kutsutud maksejõuetusõiguse revisjoni II etapi raames valminud Eesti maksejõuetusmenetluste efektiivsemaks muutmise võimaluste analüüs-kontseptsiooni koostamises.

Analüüs-kontseptsiooni eesmärk oli hinnata Eesti saneerimisalast ja füüsiliste isikute kohustustest vabastamist käsitlevat õigusraamistikku, selle toimimist praktikas ja viise Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiivi (EL) 2019/1023 (saneerimise ja maksejõuetuse direktiiv), mis käsitleb ennetava saneerimise raamistikke, võlgadest vabastamist ja äritegevuse keeldu ning saneerimise, maksejõuetuse ja võlgadest vabastamise menetluste tõhususe suurendamise meetmeid, ning millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132, ülevõtmiseks.

Analüüsis käsitleti muuhulgas järgmisi teemasid:

  • juurdepääs saneerimismenetlusele ja selle algatamise tingimused, saneerimise mõju võlausaldajate nõuetele, kohtu kaasamise ulatus ja saneerimisavalduse varasema esitamise motiveerimise võimalused;
  • saneerimiskavade üle peetavatele läbirääkimistele kaasaaitamine, sh võlgniku õigus säilitada varade käsutusõigus, täitemeetmete peatamine ja tagajärjed;
  • saneerimiskavade sisu, vastuvõtmine, kinnitamine, rühmadeülene kohustamine ja tagajärjed;
  • vaherahastamise ja uue rahastamise soodustamine ning muude tehingute kaitsmine, juriidiliste isikute juhtide kohustused, võimalikud saneerimis- ja kohustustest vabastamise menetluste tõhususe suurendamise meetmed;
  • füüsilisest isikust võlgniku kohustustest vabastamise perioodi lühendamine ja erinevate füüsilisest isikust võlgniku maksejõuetusmenetluste vahel valimine ning liikumine, nõustaja kaasamise vajalikkus;
  • erinevate maksejõuetusmenetluste omavaheline haakumine ja ülemineku võimalused, saneerimismenetluse konfidentsiaalsuse kaotamine.

Eesti maksejõuetusmenetluste efektiivsemaks muutmise võimaluste täismahus analüüsiga saab tutvuda siin: https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/analuus-kontseptsioon.pdf