TGS Baltic esindab AS-i Tartu Agro Euroopa Liidu Üldkohtus komisjoni riigiabi otsuse tühistamiseks

25.03.2020 TGS Baltic esindab AS-i Tartu Agro Euroopa Liidu Üldkohtus komisjoni riigiabi otsuse tühistamiseks

Euroopa Komisjon tegi 24.01.2020 otsuse riigiabi SA.39182 (2017/C) kohta seoses Tartu Agrole väidetava ebaseadusliku abi andmisega. Euroopa Komisjoni hinnangul andis ministeerium Tartu Agrole ebaseaduslikku riigiabi, andes Tartumaal rendile põllumajandusmaa 2000.a rendile alla turuhinna.

Advokaadibüroo TGS Baltic riigiabi- ja kohtuvaidluste advokaadid koosseisus Triinu Järviste, Triin Kaurov, Mari Anne Valberg ja Martti Peetsalu on AS Tartu Agro esindajatena esitanud 24. märtsil 2020 tühistamishagi Euroopa Liidu Üldkohtusse, milles nõuavad, et Üldkohus tühistaks Euroopa Komisjoni riigiabi otsuse tervikuna. Hagis selgitatakse, et AS Tartu Agro ei ole rendilepinguga saanud ühelgi ajahetkel mingit majanduslikku eelist seetõttu, et rendilepingu sõlmimiseks viis Põllumajandusministeerium läbi nõuetele vastava pakkumismenetluse, mis tagas hinna kujunemise vastavalt turutingimustele (kusjuures  ministeerium täitis kõiki sel hetkel kehtivaid reegleid pakkumismenetluse korraldamisele) ning rendilepingu rendihind vastab ka faktiliselt turutingimustele, kuna rendihinna sisse kuuluvad tervikuna ka rendilepingu alusel õiguspäraselt tehtavad Tartu Agro investeeringud maaparandusse, kulutused maa korrashoiule ja mulla kvaliteedi parandamiseks ning maamaks. Lisaks tuleks rendilepingu sõlmimist hinnata selle ajalises kontekstis ja arvestades, et see toimus AS Tartu Agro kui riigiettevõtte aktsiate erastamise ettevalmistuse raames.

AS-i Tartu Agro Euroopa Liidu Üldkohtus esindav TGS Baltic vandeadvokaat Triinu Järviste leiab, et antud olukorras on riigiabi reeglite rikkimine äärmiselt kaheldav. Triinu Järviste selgitab, et „Komisjon on jätnud täielikult tähelepanuta selle majandusliku konteksti, mis oli reaalsus siis, kui rendileping 2000.a sõlmiti. Samuti on komisjon väidetavat riigiabi hinnanud puudulike ja võrreldamatute andmete alusel, kasutades aritmeetilisi keskmisi ja üldisi statistilisi andmeid, mis ei võta arvesse selle rendilepingu spetsiifikat. Arvestades rendilepingust tulenevaid AS Tartu Agro suuri investeerimiskohustusi ja lisakulutusi, vastab rendihind täielikult turutingimustele.“

Lisaks sellele leiab TGS Baltic vandeadvokaat Triinu Järviste, et igal juhul ei tohiks antud juhul mistahes väidetavat riigiabi AS-lt Tartu Agro tagasi nõuda, kuna kohtupraktikas on kinnitatud, et riigiabi tagasinõue saab olla välistatud, kui see oleks ettevõtja suhtes äärmiselt ülekohtune ja hea usu põhimõttega vastuolus. Järviste selgitab, et „,Arvestades seda, et rendileping sõlmiti 20.a tagasi ehk enne Eesti Euroopa Liiduga ühinemist, arvestades, et rendileping sõlmiti AS-ga Tartu Agro pakkumismenetluses, kus riik täitis kõiki siseriiklike reegleid, ja arvestades, et ka Euroopa Komisjonil võttis  alates kaebuse saamisest kokku umbes 6 aastat, et otsustada kas tegemist on riigiabiga, ei saa nüüd kuidagi AS-le Tartu Agro ette heita, et ta oleks pidanud aru saama, et rendileping võiks riigiabi reeglitega vastuolus olla. Riigiabi tagasinõudmine oleks AS Tartu Agro suhtes praegu äärmiselt ebaõiglane ja peaks olema täielikult välistatud.“

Maaeluministeerium märkis oma kommentaaris, et Maaeluministeeriumi järgmised sammud tulenevad Euroopa Komisjoni otsusest. Triinu Järviste leiab, et tegelikkuses on Maaeluministeeriumil mitmeid võimalusi olukorra lahendamiseks Eesti ettevõtjat toetades – vaidlustada otsus Euroopa Liidu Üldkohtus (nagu seda on teinud AS Tartu Agro 24. märtsil), taotleda Üldkohtult Euroopa Komisjoni otsuse peatamist selliselt, et Eesti Vabariik ei peaks kriisi olukorras riigiabi ajutiselt hakkama sisse nõudma või taotleda komisjonilt tema otsuse täitmise tähtaja pikendamist.