TGS Baltic esindas edukalt kohtus AS-i Elering taastuvenergia toetuse vaidluses Fortumiga

06.05.2020 TGS Baltic esindas edukalt kohtus AS-i Elering taastuvenergia toetuse vaidluses Fortumiga

TGS Baltic konkurentsi- ja haldusvaidluste meeskond koosseisus Triinu Järviste ja Vitali Šipilov saavutasid hiljutises kohtumenetluses olulise lahendi, mis toob selgust taastuvenergia riigiabi andmise osas.

Kaasus puudutas olukorda, kus AS Fortum Tartu soovis rajada päikeseelektrijaama endisele Raadi sõjaväelennuväljale. AS Fortum Tartu esitas Elering AS-le taotluse hinnangu andmiseks päikesepargi investeerimisprojekti vastavuse kohta taastuvenergia toetuse saamise tingimustele ning Elering AS leidis, et investeerimisprojekt neile ei vasta. AS Fortum Tartu esitas Tallinna Halduskohtule kaebuse Eleringi hinnangu tühistamiseks.

Vaidluse taust seondub Euroopa Komisjoni poolt 06.12.2017 tehtud otsusega asjas SA.47354, millega komisjon andis Eestile loa anda taastuvenergia toetust ilma vähempakkumist läbimata üle 1 MW võimsusega tootmisseadme puhul, kui tootja oli hiljemalt 31.12.2016 seisuga alustanud investeerimisprojekti osas töödega. Sellest riigiabi loast tulenevalt jagabki elektrituruseadus taastuvenergia tootjad sisuliselt kaheks – need, kes olid oma projektiga alustanud enne 31.12.2016 ja saavad seetõttu toetust lihtsustatud korras, ja need, kes alustasid projektiga hiljem, mistõttu peavad nad elektrituruseaduse kohaselt osalema vähempakkumisel ja toetuse pärast eraldi võistlema.

Tallinna Halduskohtu menetluses TGS Baltic poolt valitud menetlusstrateegia on võimaldanud nüüd tuua õigusselguse selles osas, millistele tootjatele tohib Elering AS anda taastuvenergia toetust selles nö lihtsustatud korras, ning saada seeläbi ka Elering AS-il kindluse selles osas, et tema poolt seni tehtud otsused taastuvenergia toetuse andmise kohta on põhinenud korrektsetel õiguslikel kriteeriumidel.

Kohtumenetluses küsiti Elering AS taotlusel Euroopa Komisjoni arvamust. Laekunud arvamus kinnitas Elering AS-i tehtud otsuses võetud õigusliku positsiooni õigsust ja selle järel AS Fortum Tartu otsustas kaebusest loobuda. Euroopa Komisjoni arvamuse kohaselt tuleb Komisjoni algset riigiabi otsust tõlgendada nii, et „projekti arendajad on enne 1. jaanuari 2017 hankinud vajaliku riikliku loa projekti rajamiseks“ ja „neil on seaduspärane õigus kasutada maad, kus projekti hakatakse arendama“ – komisjon rõhutas, et nende kahe nõude täitmine on vajalik selleks, et üksust saaks käsitada olemasoleva tootjana, mis võimaldaks tal otsuse alusel saada siseturuga kokkusobivat riigiabi. Sisuliselt tähendab see seda, et lihtsustatud korras ei või toetust saada projektid, mille puhul puudus taastuvenergia toetuse saamiseks õiguspärase ootuse tekkimiseks vajalik ehitusõigus ja maa kasutusõigus.

Lõplik kohtumäärus on kättesaadav siin: KOHTUMÄÄRUS