Atlygio politika ir kasmetinės atlygio ataskaitos – privalomos listinguojamoms bendrovėms

09.07.2019 Atlygio politika ir kasmetinės atlygio ataskaitos – privalomos listinguojamoms bendrovėms

2019 m. liepos 5 d. įsigaliojo Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai, įpareigojantys akcines bendroves, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje („Listinguojamos bendrovės“), patvirtinti atlygio politiką ir jos laikytis, taip pat kasmet rengti atlygio ataskaitas.

Taigi, nuo šiol visos Listinguojamos bendrovės turės pasitvirtinti atlygio politiką nustatyta tvarka (jei ji dar nebuvo patvirtinta arba patvirtinta ne tokia tvarka, kaip tai numatyta Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimuose) arba pasikeisti jau patvirtintą atlygio politiką, priderinant ją prie nustatytų reikalavimų, užtikrinti, kad politika būtų taikoma atitinkamų asmenų atžvilgiu, taip pat eiliniams visuotiniams akcininkų susirinkimams teikti atlygio ataskaitas. Pagal nustatytas taisykles, atlygio politika turi būti taikoma bent jau Listinguojamos bendrovės vadovui, valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.

Visos Listinguojamos bendrovės privalo politiką patvirtinti artimiausiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, ne mažesne nei 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma. Be to, ji turi būti teikiama tvirtinti visuotiniam akcininkų susirinkimui ne rečiau kaip kas 4 metus, taip pat jeigu yra esminių politikos pakeitimų.

Listinguojamos bendrovės vadovas nedelsdamas po visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame patvirtinta atlygio politika, turi paskelbti atlygio politiką ir kitus įstatyme numatytus duomenis bendrovės interneto svetainėje. Ši informacija viešai skelbiama ir nemokamai prieinama visą politikos taikymo laikotarpį.

Atlygio politika – tai ne formalus, o detalus dokumentas, kuriame, be kita ko, turi būti nurodyta kaip atlygio politika atitinka Listinguojamos bendrovės veiklos strategiją, ilgalaikius tikslus ir interesus, visos atlygio sudedamosios dalys, įskaitant fiksuotas ir kintamąsias atlygio dalis, premijas, priemokas, taip pat šių atlygio sudedamųjų dalių santykinė dalis, atsižvelgiant į visą atlygį, informacija apie bet kokio atlygio mokėjimo atidėjimo laikotarpius ir galimybes susigrąžinti kintamąjį atlygį, nuo finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų priklausantys atlygio nustatymo kriterijai ir kaip jais prisidedama prie bendrovės veiklos strategijos, ilgalaikių tikslų ir interesų, taip pat metodai, kurie turi būti taikomi siekiant nustatyti, kokiu mastu rezultatų kriterijai tenkinami ir kt.

Svarbu ir tai, kad nuo šiol be kitų eiliniams visuotiniams akcininkų susirinkimams teikiamų dokumentų (metinio pranešimo, audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir kt.), Listinguojamų bendrovių valdyba turės patvirtinti ir atlygio ataskaitą. Dėl jos projekto, taip pat ir dėl atlygio politikos projekto, kaip ir dėl kitų eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui teikiamų finansinių dokumentų, stebėtojų taryba galės pateikti savo atsiliepimus ir pasiūlymus visuotiniam akcininkų susirinkimui ir valdybai.

Skirtingai nuo metinio pranešimo, dėl kurio visuotinis akcininkų susirinkimas nepriima jokių sprendimų, šiuo atveju susirinkimas turės teisę priimti sprendimą pritarti atlygio ataskaitai. Minėtas sprendimas nepanaikina valdybos atsakomybės už priimtą sprendimą, tačiau jeigu susirinkimas priims sprendimą nepritarti ataskaitai, valdyba, tvirtindama kitų metų ataskaitą, joje turės nurodyti, kaip buvo atsižvelgta į visuotinio akcininkų susirinkimo nepritarimo argumentus.

Parengė Mantas Gofmanas, advokatų kontoros TGS Baltic asocijuotasis partneris