Informacija apie darbuotojų ir jų artimųjų sveikatos būklę: ką privalo žinoti darbdavys? | COVID-19

17.03.2020 Informacija apie darbuotojų ir jų artimųjų sveikatos būklę: ką privalo žinoti darbdavys? | COVID-19

Apžvalgą apie esminius aspektus, renkant darbuotojų asmens duomenis COVI-19 kontekste, paruošė partneris ir Technologijų industrijos grupės vadovas Mindaugas Civilka ir jaunesnysis teisininkas Minvydas Balčiūnas.

Ar gali darbdavys klausti darbuotojo, ar jam yra diagnozuotas COVID-19 ir ar jis potencialiai yra rizikos grupėje? 

Taip. Darbdavys turi teisę rinkti ir tvarkyti tokius duomenis siekiant užtikrinti darbuotojų sveikatos apsaugą, dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių, profilaktinės arba darbo medicinos tikslais siekiant nustatyti darbuotojo darbingumą arba dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje.

Svarbu: gali būti renkami tik šie duomenys:

 • Ar asmuo buvo išvykęs į „rizikos valstybę“
 • Ar asmuo kontaktavo su asmeniu, išvykusiu į „rizikos valstybę“, ar sergančiu COVID-19
 • Ar asmuo yra namuose dėl karantino (nenurodant priežasties) ir karantino laikotarpis
 • Ar asmuo serga (nenurodant konkrečios ligos ar kitokios priežasties)

Kol nėra priežiūros institucijų pozicijos šiais klausimais, rekomenduojama susilaikyti nuo visuotinio su COVID-19 susijusių duomenų rinkimo įmonės viduje, pvz., reikalavimo visiems darbuotojams užpildyti anketą, kt.

 

Ką turėtų žinoti darbuotojas, teikdamas informaciją apie savo sveikatos būklę? 

Darbdavys privalo informuoti darbuotojus apie tai, kad:

 • darbuotojai, esantys rizikos grupėje, turi pareigą laikytis Vyriausybės nurodymų, izoliuotis
 • informacija bus laikoma išimtinai konfidencialia ir prieinama tik įgaliotiems darbuotojams
 • Informacija niekam nebus perduodama (nebent valstybinių institucijų reikalavimu arba aiškiu darbuotojo sutikimu)
 • Informacija bus saugoma trumpiausią įmanomą laikotarpį, pvz., tol, kol valstybėje bus paskelbta ekstremali situacija
 • darbdavys neatskleis kitiems darbuotojams informacijos apie tai, kuris konkrečiai kolega užsikrėtė ar turėjo sąryšį su užsikrėtusiuoju

 

Ar gali darbdavys klausti apie šeimos narius, keliones, gauti kitas asmeninio gyvenimo detales?

Darbdavys gali klausti klausimų apie šeimos narius, keliones, ir kitas asmeninio gyvenimo detales, tačiau tik minimaliai ir tik siekdamas užtikrinti klientų ir darbuotojų sveikatos apsaugą. Negalima klausti detalių, kurios neturi įtakos vertinimui (kiek asmenų keliavo, ar COVID-19 serga kas nors iš ne artimųjų giminaičių ir t.t.).

 

Ar gali darbdavys tokią informaciją teikti kitiems darbuotojams, klientams, valstybės įstaigoms?

Darbuotojo sveikatos informacijos darbdavys negali teikti nei kitiems darbuotojams, nei klientams. Esant darbuotojo sutikimui, šiuos duomenis galima perduoti jo pasirinktai asmens sveikatos priežiūros įstaigai. Jeigu duomenų prašo kompetentingos valstybės įstaigos (pvz., Valstybinė darbo inspekcija prie SADM, Valstybinė sienos apsaugos tarnyba) visuomenės sveikatos užtikrinimo tikslu, darbdavys turėtų pateikti darbuotojo asmens duomenis. Duomenys turi būti teikiami laikantis institucijos nurodymų, pvz., jei duomenys yra teikiami statistikos tikslais (kiek darbuotojų įmonėje serga ar yra izoliuoti), tuomet teikiama informacija turėtų būti nuasmeninama.

Institucijos, kurioms, be kita ko, turi būti teikiama informacija visuomenės sveikatos užtikrinimo tikslais:

 • Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie SAM
 • LR SAM
 • Greitajai medicinos pagalbai, jei darbuotojui pasireiškė COVID-19 simptomai.

 

Ar darbdavys gali privalomai matuoti temperatūrą visiems darbuotojams?

Invazinis metodas (termometru, kt.)

Privalomas visuotinis visų darbuotojų temperatūros matavimas termometru yra vengtina priemonė. Darbdavys gali suteikti galimybę pasimatuoti temperatūrą darbuotojui pačiam paprašius, taip pat įpareigoti jį pasimatuoti temperatūrą pajutus kitus COVID-19 simptomus. Tai nedraudžia darbdaviui taikyti Darbuotojų saugos ir sveikatos darbe įstatymo nuostatų reikalavimų (pvz., darbdavys, įtaręs, kad darbuotojo sveikatos būklė gali kelti grėsmę darbuotojo ar kitų darbuotojų saugai ir sveikatai, turi teisę siųsti darbuotoją pasitikrinti sveikatą kitu laiku, negu nustatytas darbuotojų sveikatos patikrinimo grafike).

Neinvazinis metodas (termovizoriumi)

Termovizorinis tikrinimas sukelia mažesnę intervenciją į darbuotojo privatumą. Toks matavimas galėtų būti pateisinamas išimtiniais atvejais, jei sveikatos ar saugos neįmanoma užtikrinti kitaip (pvz., gamybinėje įmonėje, kurioje darbas be artimo kontakto su kitais asmenimis yra neįmanomas), griežtai atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

 • Matavimo rodmenys neturi būti dokumentuojami ir / ar saugomi
 • Privalo būti užtikrintas absoliutus gautų rezultatų konfidencialumas (duomenys negali būti atskleidžiami ne tik už įmonės ribų, bet ir jos viduje)
 • Turi būti užtikrintas pačios tikrinimo procedūros konfidencialumas, diskretiškumas (pvz., nematant kitiems, pan.)

Darbuotojams matuoti temperatūrą gali išimtinai tik darbdavio įgaliotas asmuo, atsakingas už darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus.

 

Ar darbdavys gali privalomai daryti kraujo tyrimus, kitus testus visiems darbuotojams?

Negali. Visuotinis darbuotojų kraujo tyrimo atlikimas prevenciniais tikslais nėra proporcinga priemonė užtikrinant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas. Šio tikslo galima pasiekti paprastesnėmis priemonėmis: apklausiant darbuotojus, suteikiant galimybę pasimatuoti temperatūrą. Darbdavys taip pat gali suteikti darbuotojams galimybę atlikti tyrimus asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (pvz., padengti tyrimo išlaidas).

 

Būtini darbdavio veiksmai renkant sveikatos duomenis dėl koronaviruso

 • Įvertinti renkamų duomenų apimtį: klausti tik tiek, kiek yra būtina siekiant nustatyti, ar darbuotojas patenka į rizikos grupę
 • Dokumentuoti kiekvieną sveikatos duomenų rinkimo, saugojimo, perdavimo veiksmą, kad būtų tiksliai sekama informacija, kaip tvarkomi sveikatos duomenys. Patariame tokius dokumentus saugoti taip, kad prireikus jie būtų greitai ir patogiai prieinami
 • Apklausiant darbuotojus dėl kelionių ar simptomų, svarbu, kad darbuotojai duomenis pateiktų privačiai, konfidencialiai. Tai galima įgyvendinti darbuotoją asmeniškai apklausiant žodžiu arba paprašant užpildyti anketą raštu
 • Peržiūrėti vidines bendrovės politikas dėl asmens duomenų tvarkymo (pvz., asmens duomenų taisykles, darbuotojų duomenų saugumo politikas), ir jeigu reikia, jas pakeisti bei paskelbti
 • Iš anksto informuoti darbuotojus apie pakeistus asmens duomenų tvarkymo dokumentus (jei pakeista). Darbuotojai privalo būti informuojami viešai pranešant, pavyzdžiui:
  • pakabinant pranešimą skelbimų lentose ar kitose viešai prieinamose vietose
  • patalpinant informaciją į bendrovės intranetą (Sharepoint, Teams)
  • persiunčiant darbuotojams el. laiškus 
  • kitais sklaidos kanalais (Slack, kt.)

Svarbu: Nors dalis informacijos privalo išlikti konfidencialia, apie patį nustatytą užsikrėtimo faktą ar atsiradusią grėsmę ir jos pobūdį įmonėje pranešti būtina.