Mažins nelegalų darbą statybose: nuo 2022 balandžio įsigalios skaidriai dirbančio kodas

06.01.2022 Mažins nelegalų darbą statybose: nuo 2022 balandžio įsigalios skaidriai dirbančio kodas

Komentaro autorė - asocijuotoji partnerė Sandra Bliuvaitė-Šulcienė

2021-12-23 Seimas priėmė įstatymų (taip pat ir Statybos įstatymo) pakeitimus, kuriais siekiama mažinti nelegalų darbą statybose ir nustatyti realią atsakomybę statytojui (užsakovui) ar jo įgaliotam rangovui už neskaidriai statybose dirbančius asmenis. 

Pakeitimai įsigalios nuo 2022-04-01. Tačiau pakeitimų įgyvendinimui reikėtų ruoštis jau dabar, be kita ko, prie pakeisto teisinio reguliavimo priderinant statybos rangos sutarčių nuostatas.

STATYTOJAMS (UŽSAKOVAMS) IR RANGOVAMS REIKŠMINGIAUSIOS PAKEISTO TEISINIO REGULIAVIMO NUOSTATOS

1. Statytojas (užsakovas) arba jo įgaliotas vienas rangovas, kuriuo pagal pakeisto Statybos įstatymo esmę dažniausiai bus genrangovas, nuo 2022-04-01 privalės užtikrinti, kad:

 • visi statybvietėje esantys ir statybos darbus atliekantys fiziniai asmenys turėtų skaidriai dirbančių asmenų identifikavimo kodus, o tuo atveju, kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus;
 • visi kiti statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų statytojo ar jo įgalioto vieno rangovo nustatytą identifikavimo priemonę. Statytojas (užsakovas) arba jo įgaliotas vienas rangovas turės ne tik nustatyti asmenų, kurie statybvietėje neatlieka statybos darbų, identifikavimo priemonę, prireikus – jos išdavimo tvarką, bet ir registruoti tokių asmenų buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką bei priežastį;
 • visi minėti asmenys aukščiau nurodytus dokumentus pateiktų:
  • prieš patenkant į statybvietę;
  • pačioje statybvietėje, pareikalavus statytojui (užsakovui) ar jo įgaliotam vienam rangovui arba jų įgaliotiems asmenims;
  • statybos patikrinimo metu – Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai;
  • kitų patikrinimų metu – nelegalaus darbo, nedeklaruoto darbo ir nedeklaruotos savarankiškos veiklos prevenciją vykdančioms ir skaidriai dirbančių asmenų identifikavimo kontrolę atliekančioms institucijoms, t. y. Valstybinei darbo inspekcijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir policijai.

2. Statytojui (užsakovui) arba jo įgaliotam rangovui nevykdant 1 punkte aukščiau nurodytų pareigų ar jas vykdant netinkamai, bus pagrindas taikyti administracinę atsakomybę:

 • statytojui (užsakovui) ar jo įgaliotam rangovui, kaip juridiniam asmeniui, grėstų bauda nuo 2 000 iki 5 000 EUR, už pakartotinį pažeidimą, kai jau bausta aukščiau nurodyta bauda, – bauda nuo 5 000 iki 7 000 EUR;
 • statytojui (užsakovui) ar rangovui, kaip fiziniam asmeniui, būtų pagrindas taikyti baudą nuo 500 iki 1 100 EUR, o už pakartotinį pažeidimą, – baudą nuo 1 100 iki 2 550 EUR;
 • statytojo (užsakovo) ar rangovo, kaip juridinio asmens, vadovui ar kitiems atsakingiems asmenims, būtų pagrindas taikyti baudą nuo 1 100 iki 2 550 EUR, o už pakartotinį pažeidimą, – baudą nuo 4 000 iki 6 000 EUR.

3. Be to, statytojas (užsakovas) ir rangovas nuo 2022-04-01 panašias pareigas turės ir savo darbuotojų atžvilgiu kaip darbdavys, t. y. privalės užtikrinti, kad jo darbuotojai galiojantį skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą, o tais atvejais, kai jiems toks kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus:

 • turėtų darbo vietoje ir/ar atlikdami darbus;
 • pateiktų aukščiau nurodytoms institucijoms jų atliekamo patikrinimo metu, darbdavio užsakovams, kuriems atliekami darbdavio pavesti darbai ar teikiamos paslaugos, taip pat kitoms kontrolės institucijoms ir kitiems įstatymuose nurodytiems asmenims.

4. Statytojui (užsakovui) ir rangovui, kaip darbdaviui, nevykdančiam 3 punkte nurodytų pareigų ar jas vykdančiam netinkamai, taip pat bus pagrindas taikyti administracinę atsakomybę, t. y. baudą nuo 500 iki 1 100 EUR, o už pakartotinį pažeidimą, – baudą nuo 1 100 iki 2 550 EUR.

5. Jeigu statytojo (užsakovo) ar rangovo vadovui ar kitam atsakingam asmeniui būtų paskirta ne mažesnė nei 1 500 EUR bauda už aukščiau nurodytus pažeidimus ir/ar bauda už pakartotinį pažeidimą, toks statytojas (užsakovas) ar rangovas nebebūtų laikomas atitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų. Tokiu atveju statytojas (užsakovas) ar rangovas:

 • negalėtų dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;
 • negalėtų gauti paramos gavėjo statuso, o jei tokį turi – jis būtų panaikinamas;
 • būtų taikomi ilgesni (ne 3 metų, o 5 metų) mokestinio patikrinimo senaties terminai;
 • būtų taikomas viešas paskelbimas nepatikimų mokesčių mokėtojų sąraše (reputacinė rizika);
 • įstatymų nustatytais atvejais galėtų būti apribotas tam tikrų licencijų išdavimas.

 

ĮVERTINUS PAKEISTO TEISINIO REGULIAVIMO NESILAIKYMO PASEKMES, KURIOS GALI BŪTI GAN SKAUDŽIOS, STATYTOJAMS (UŽSAKOVAMS) REKOMENDUOTINA:

Įvertinti naują teisinį reguliavimą renkantis statybos organizavimo būdą. Ūkio būdu statybos darbus organizuojantys statytojai (užsakovai), kurie statybos darbams nesamdo rangovų, pagal pakeistą Statybos įstatymą bus tiesiogiai atsakingi už netinkamą naujai nustatytų pareigų vykdymą, tad ir už netinkamą į statybvietę patenkančių asmenų kontrolę. Be to, statytojai (užsakovai), kurie statybos darbams atlikti pasitelkia ne vieną rangovą (genrangovą), o kelis rangovus, turėtų įvertinti ir tai, jog pakeistas Statybos įstatymas naujas pareigas leidžia pavesti atlikti tik vienam iš rangovų

Įvertinti naują teisinį reguliavimą renkantis rangovus. Minėta, kad rangovai, kaip darbdaviai, taip pat turi savarankiškas pareigas užtikrinant, jog jų darbuotojai laikytųsi reikalavimų, susijusių su skaidriai dirbančių asmenų identifikavimo kodų turėjimu ir pateikimu reikiamiems subjektams. Atitinkamai, patikimų rangovų pasitelkimas galėtų sumažinti neigiamų pasekmių, susijusių su pakeistu teisiniu reguliavimu, materializavimosi riziką.

Peržiūrėti bei prie naujo teisinio reguliavimo priderinti rangos sutarčių nuostatas. Šiuo aspektu nepakanka vien tik vienoje iš rangos sutarčių aptarti, jog konkretus rangovas vykdys pareigas, susijusias su skaidriai dirbančių asmenų kontrole. Vertėtų papildomai aptarti ir netinkamo atitinkamų pareigų vykdymo pasekmes.

Atkreipti dėmesį, kad naujas teisinis reguliavimas yra aktualus ne tik naujos statybos atveju, bet ir atliekant statinių rekonstravimą ir remontą (tiek kapitalinio, tiek ir paprastojo remonto darbus).