Medicinos srities reikšmingiausių teisės aktų pokyčių apžvalga (2018 05 29 - 2018 07 03)

03.07.2018 Medicinos srities reikšmingiausių teisės aktų pokyčių apžvalga (2018 05 29 - 2018 07 03)

Teikiame Jums medicinos srities reikšmingiausių teisės aktų pokyčių apžvalgą, apimančią laikotarpį nuo 2018 m. gegužės 29 d. iki 2018 m. liepos 3 d.

MEDICINOS SRITIS

TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI:

Seimas priėmė Sveikatos sistemos reformą

Reforma siekiama: (i) nustatyti teisines prielaidas Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų tinklui optimizuoti; (ii) nustatyti viešo konkurso būdu atrenkamas pareigybes Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinėse ir viešosiose įstaigose; (iii) įtvirtinti reikalavimą Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovams, vadovų pavaduotojams, padalinių ir filialų vadovams ir vyriausiesiems finansininkams (buhalteriams) atitikti nepriekaištingos reputacijos ir sveikatos apsaugos ministro nustatytus kvalifikacijos reikalavimus; (iv) nustatyti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų rotaciją; (v) universiteto statusą turinčiose ar respublikos lygmens įstaigose nustatyti privalomą kolegialų valdymo organą – valdybą, su jos funkcijomis, taip pat nustatyti aiškias stebėtojų tarybos funkcijas; (vi) įstatymu įteisinti sveikatinimo veiklos paslaugų valdymo regionines tarybas regionuose, taip pat numatyti jų sudarymą ir vykdomas funkcijas; (vii) įstatymu įtvirtinti teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo sistemą ir kriterijus.

Įstatymai perduoti pasirašyti Lietuvos Respublikos Prezidentui.

Seimas įteisino gimdymus namuose

Kiti įstatymu įtvirtinti pakeitimai: (i) detalizuotas išplėstinės praktikos slaugytojo veiklos reguliavimas; (ii) suteikta teisė bendrosios praktikos slaugytojams teikiant būtinąją medicinos pagalbą, teikti medikamentinę pagalbą; (iii) leista akušeriams skirti ir išrašyti vaistus, kurių sąrašą nustatys sveikatos apsaugos ministras; (iv) įtvirtinti slaugos praktikos ir akušerijos praktikos valdymo pricipai.

Įstatymas perduotas pasirašyti Lietuvos Respublikos Prezidentui.

Seimas pritarė siūlymui tobulinti gydytojų rezidentų darbo užmokesčio sistemą bei įteisinti etapines kompetencijas

Įstatymai perduoti pasirašyti Lietuvos Respublikos Prezidentui.

Pakeistas Sveikatos draudimo įstatymas jame aiškiai įtvirtinant nuostatas, kad ortopedijos techninių priemonių kompensavimui nebūtų taikomas viešųjų pirkimų reguliavimas

Ankstesnis Sveikatos draudimo įstatyme įtvirtintas reguliavimas dėl ortopedijos techninių priemonių kompensavimo sutarčių sudarymo buvo neaiškus, todėl už viešųjų pirkimų politikos formavimą ir įgyvendinimą atsakingos institucijos siekė šias sutartis laikyti viešojo pirkimo–pardavimo sutartimis ir taikyti atitinkamas poveikio priemones už Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų nesilaikymą įsigyjant ortopedijos technines priemones. Įstatymo pakeitimu detalizuotos su ortopedinių priemonių kompensavimu susijusios nuostatos užtikrinant, kad viešųjų pirkimų reguliavimas jų įsigijimui nebūtų taikomas.

Teisės akto pakeitimai įsigalios 2018 m. lapkričio 1 d.

Pakeistas Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorius

Teisės akto pasikeitimai įsigaliojo 2018 m. birželio 2 d. ir 2018 m. liepos 1 d.

Pakeista asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės vertinimo rodiklių duomenų teikimo data

Nuo šiol stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos veiklos vertinimo rodiklių duomenis už praeitus metus Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai turės pateikti iki einamųjų metų sausio 15 d. (iki šiol duomenys turėdavo būti pateikiami iki einamųjų metų kovo 10 d.).

Teisės akto pasikeitimai įsigaliojo 2018 m. birželio 21 d.

Supaprastinti reikalavimai biomedicininių tyrimų vykdymui

Teisės akte pateikiamas sąrašas tyrimų metodų, kurių taikymui supaprastinti reikalavimai – sąraše nurodytus metodus taikantiems asmenims nebereikia įgyti sveikatos priežiūros praktikos licencijų ir drausti savo civilinę atsakomybę. Pateikiame keletą sąraše nurodytų metodų pavyzdžių: (i) kraujo ėminio paėmimas iš suaugusiojo naudojant savikontrolei skirtas medicinos priemones; (ii) plaučių talpų tyrimas; (iii) difuzinės plaučių gebos tyrimas; (iv) sensorinių sukeltųjų potencialų tyrimas, kai procedūra atliekama suaugusiajam, kuris neserga epilepsija ir kt.

Teisės akto pakeitimai įsigaliojo 2018 m. birželio 15 d.

Standartizuotas storosios (gaubtinės) žarnos piktybinio naviko, tiesiosios ir riestinės gaubtinės žarnos jungties piktybinio naviko ir tiesiosios žarnos piktybinio naviko gydymas ir diagnostika

Teisės aktas nustato reikalavimus sveikatos priežiūros įstaigoms ir asmens sveikatos priežiūros specialistams, kurie įtaria, diagnozuoja ir gydo storosios (gaubtinės) žarnos piktybinį naviką, tiesiosios ir riestinės gaubtinės žarnos jungties piktybinį naviką ir (ar) tiesiosios žarnos piktybinį naviką.

Teisės akto pakeitimai įsigalios 2019 m. sausio 1 d.

Patvirtintas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašas

Teisės aktas įsigaliojo 2018 m. birželio 28 d.

TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI:

Siūloma įtvirtinti pacientų sveikatai padarytos žalos atlyginimo be kaltės modelį

Kiti įstatymo projektu numatomi esminiai pakeitimai, kuriais siūloma: (i) sutrumpinti pacientų skundų nagrinėjimo Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje terminus; (ii) nustatyti kvalifikacinius bei skaidrumo reikalavimus ekspertams, teikiantiems išvadas Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai; (iii) kaupti vienoje sąskaitoje lėšas, skirtas pacientų sveikatai padarytai žalai atlyginti. Sąskaitos lėšos būtų kaupiamos iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų įmokų, kurių dydis būtų 0,3 procento asmens sveikatos priežiūros įstaigos metinių pajamų už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, bei kitų teisėtai įgytų lėšų.

Apžvalgą parengė advokatų kontoros TGS Baltic teisininkė Laura Stankevičienė ir jaunesnysis teisininkas Rokas Kazakevičius. Tikimės, jog ši teisės aktų apžvalga Jums buvo naudinga. Jeigu kiltų papildomų klausimų, prašytume kreiptis:

Laura Stankevičienė

El. paštu laura.stankeviciene@tgsbaltic.com

Tel. +370 5 251 4444Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 pakeitimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 3, 11, 12, 42, 51, 53, 60, 61, 63 ir 64 straipsnių pakeitimo, 73 ir 74 straipsnių pripažinimo netekusiais galios, Įstatymo papildymo 621 straipsniu įstatymas;

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 7 straipsnio pakeitimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 20 straipsnio pakeitimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 6 straipsnio pakeitimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 1 straipsnio pakeitimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 26 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 1, 2, 3, 11, 11-1, 12, 15 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 16 straipsniu įstatymas.

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos įstatymo Nr. I-1246 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas;

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 82 straipsnio pakeitimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 9, 15, 21 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1 straipsniu įstatymas.

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 1K-174 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“.

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1K-199 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. V-705 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1073 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. V-694 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1483 „Dėl Nedidelį nepageidaujamą laikiną poveikį tiriamojo sveikatai keliančių intervencinių biomedicininių tyrimų metodų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. V-657 „Dėl Storosios (gaubtinės) žarnos piktybinio naviko, tiesiosios ir riestinės gaubtinės žarnos jungties piktybinio naviko ir tiesiosios žarnos piktybinio naviko diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-724 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis nuomojamų medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, sąrašo patvirtinimo“.

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 2, 7, 8, 13 straipsnių ir V skyriaus pakeitimo įstatymo projektas;

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 5 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas.

Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas.