Nuo 2022 metų – reikšmingi skaitmeninių produktų reguliavimo pokyčiai

07.01.2022 Nuo 2022 metų – reikšmingi skaitmeninių produktų reguliavimo pokyčiai

Komentaro autorius - partneris Mindaugas Civilka

Naujieji metai pasitinka su reikšmingais pokyčiais skaitmeninių produktų reguliavime.

 Nuo 2022-01-01 įsigaliojo CK pakeitimai, į Lietuvos teisę perkeliantys dvi svarbias ES vartotojų direktyvas –  Skaitmeninio turinio direktyvą 2019/770/ES ir Išmaniųjų prekių pirkimo-pardavimo direktyvą 2019/771/ES.

Šįkart – kiek plačiau apie Skaitmeninio turinio direktyvą.

Tikslas

ES vartotojams įsigyjant skaitmeninius produktus suteikti panašią apsaugą, kurią jie gauna nuotoliniu būdu pirkdami fizines prekes.

 Taikymo sritis

Naujos taisyklės taikomos vartojimo sutartims dėl skaitmeninio turinio ir paslaugų (skaitmeninių produktų):

         i.      skaitmeninis turinys –  skaitmenine forma sukurti ir pateikti duomenys. Tai apima iš esmės bet kokią skaitmeninę informaciją, neprikausomai nuo jos pateikimo būdo, formato ar platformos (pvz., audiovizualinis , streaminamas , marketinginis turinys, socialinių tinklų, kitų platformų pateikiamas turinys, prekyvietės informacija, žaidimų, pramoginis turinys, kt.). Kai kuriais atvejais tai gali būti net paties vartotojo sugeneruotas turinys, jeigu jis pateikiamas paslaugų teikėjo valdomoje platformoje (pvz., socialiniai tinklai, Tik Tok, YouTube, kt.);

      ii.   skaitmeninė paslauga –  paslauga, kuria vartotojui sudaromos sąlygos skaitmenine forma: (i) įkelti, saugoti ir įvairiai tvarkyti duomenis; ir (ii) dalintis savo arba kitų naudotojų sukurtais / įkeltais duomenimis. Tai apima iš esmės bet kokias paslaugas, neprikausimai nuo jų teikimo būdo ar platformos (pvz., audiovizualinio turinio teikimo, visuomenės informavimo, streamingo, socialinių tinklų, kitų platformų paslaugos, žaidimai, e-platformos, kt.). 

Naujieji reikalavimai netaikomi paslaugoms, kurios reguliuojamos specialiai, t. y., elektroninių ryšių paslaugoms, išskyrus su telefono numeriu nesiejamas paslaugas (pvz., FB Messenger), sveikatos priežiūros, nuotolinėms lošimo, finansinėms paslaugoms, viešojo sektoriaus skaitmeninio turinio paslaugoms, kt.

Atlygintinumas

Skaitmeninio turinio direktyva yra taikoma, kai skaitmeniniai produktai teikiami už atlygį, arba kai vartotojas savo asmens duomenis pateikia kaip atlygį už skaitmeninį turinį ar paslaugą, išskyrus, kai šie duomenys būtini pačiai paslaugai teikti (pvz., ji bus taikoma, kai vartotojas mainais už skaitmeninį turinį ar paslaugas suteikia galimybę naudotis jo duomenimis, pvz., rinkodarai, AI, kt.).  Visgi, riba tarp skaitmeninio produkto teikiamo mainais už duomenis (t.y., atlygintinai), ir produkto teikiamo neatlygintinai, praktikoje yra gana slidi, ypač suprantant verslo norą kuo plačiau ir kuo įvairesniems tikslams naudoti klientų duomenis.

Kokybė

Skaitmeninis produktas turi atitikti tiek specialiai aptartus, tiek ir įprastai taikomus reikalavimus kokybei (t.y., turi atitikti paskirtį, kuriai tokie produktai paprastai naudojami, turėti tokias savybes (funkcionalumą, suderinamumą, prieinamumą, saugumą), kuriomis paprastai pasižymi tokios pat rūšies produktai ir kurių vartotojas gali pagrįstai tikėtis pagal reklamos turinį ir ženklinimą, atitikti bandomąsias arba demonstracines versijas ir pan.).

Bet kokiu atveju, klientui turi būti pateikta naujausia produkto versija sutarties sudarymo momentu.

Naujiniai

Vartotojus būtina informuoti apie naujinius, kurie privalo būti teikiami: (i) nuolat, jeigu tai yra nuolatinis produkto teikimas; (ii) tokiu dažnumu, kurio vartotojas gali pagrįstai tikėtis, kai numatytas vienkartinis teikimo veiksmas.  

Tiesa, pardavėjas nebus atsakingas už naujinių nepateikimą, jeigu vartotojas pats per protingą terminą jų neįdiegs,  nors pardavėjas informavo vartotoją apie naujinį ir pasekmes jo neįdiegus bei pateikė aiškias / tikslias įdiegimo instrukcijas.  

Visgi, galima įžvelgti rimtą praktinę problemą - pardavėjai dažnu atveju negalės atlikti atnaujinimo prievolės, ypač, kai jie patys nėra programinės ar techninės įrangos gamintojai, todėl dažnai atnaujinimą turės atlikti gamintojas (kuris, beje, yra pirkimo sutarties šalis). Siekdami išvengti atsakomybės dėl atnaujinimo įsipareigojimo pažeidimo, pardavėjai privalės atspindėti šią naujinimo prievolę sutartyse su tiekėjais ir gamintojais.  

Aiškiai aptartos išimtys  

Nepaisant aukščiau nurodytų taisyklių yra laikoma, kad skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga yra tinkamos kokybės, jeigu sutartyje vartotojas buvo aiškiai informuotas apie tai, kad konkreti savybė neatitinka nustatytų reikalavimų, o vartotojas aiškiai ir atskirai su tuo sutiko.  

Taigi, sutartyje (pvz., ToS) aiškiai aptartos išimtys įgauna ypatingą reikšmę. Štai dėl ko sutarties nuostatas patartina praturtinti standartinėmis nuostatomis, apie tai, kad pardavėjas negarantuoja, jogproduktas / turinys veiks be klaidų, be trikdžių, bus nuolat atnaujinamas ir pan.

Vėlgi, nesunku įžvelgti praktinę problemą – ar šie reikalavimai reikš tai, kad pardavėjas privalės iš vartotojų rinkti atskirus sutikimus dėl aukščiau nurodytų išimčių? Ar toks sutikimas bus laikomas laisvu? Ar, visgi, pardavėjas tokiems atvejams privalės būti parengęs produktą, kuris neturėtų aptariamų išimčių?  

Netinkamas integravimas  

Pardavėjas atsako už produkto netinkamą integravimą į vartotojo skaitmeninę aplinką, jeigu integravimą atliko pardavėjas arba jeigu tai turėjo atlikti vartotojas, o trūkumus lėmė netikslios pardavėjo instrukcijos. 

Pardavėjo atsakomybė

Pardavėjas yra atsakingas:

 • už bet kokį produkto nepateikimą
 • už bet kokią produkto neatitiktį, kuri yra teikimo metu ir paaiškėja per ne trumpesnį kaip dveji metai laikotarpį.
Garantija  

Vienkartinio produkto pateikimo atveju pardavėjas atsakingas už produkto trūkumus, buvusius pateikimo metu ir paaiškėjusius ne vėliau kaip per 2 metus nuo pateikimo momento, o nuolatinio teikimo atveju – kurie atsirado ar paaiškėjo visu paslaugos teikimo laikotarpiu

Jei neatitiktis paaiškėja per pirmuosius metus, vartotojui nereikės įrodyti, kad ji buvo teikimo metu, t.y., pareiga įrodyti priešingai (t.y., kad produktas pateikimo metu atitiko kokybės reikalavimus) teks pardavėjui.

Taigi, jei ToS nenurodyta, kad appsas / paslauga pateikiama fiksuotu / konkrečiu laikotarpiu, šis laikotarpis gali likti atviras ir visą šį laikotarpį pardavėjas bus pilnai atsakingas už produkto veikimą, pan.  

Senatis 

Nota bene!!! CK nustatomas naujas sutrumpintas 2 metų ieškinio senaties terminas reikalavimams dėl prekių, paslaugų ar skaitmeninio turinio trūkumų. Priminsiu, iki šiol dėl parduoto daikto trūkumų buvo taikomas sutrumpintas 6 mėn. ieškinio senaties reikalavimas.  

Įrodinėjimo pareiga

Pareiga įrodyti, kad buvo pateiktas tinkamas produktas, tenka pardavėjui, išskyrus, jeigu jis įrodo, jog vartotojo skaitmeninė aplinka nesuderinama su produkto techniniais reikalavimais, apie kuriuos pardavėjas aiškiai informavo vartotoją prieš sutarties sudarymą.

Čia atsiranda įdomi nauja pareiga vartotojui – jis privalo bendradarbiauti su pardavėju siekiant išsiaiškinti, ar produkto trūkumus lėmė būtent vartotojo skaitmeninė aplinka.

Vartotojų teisės  

Direktyvoje įtvirtinama vartotojų teisių gynimo priemonių hierarchija, pardavėjui nepateikus tinkamos kokybės produkto: 

 • trūkumų ištaisymas, išskyrus atvejus, kai to neįmanoma padaryti arba jeigu dėl to pardavėjas patirtų neproporcingų išlaidų ir kt.,
 • proporcingas paslaugos kainos sumažinimas,
 • sutarties nutraukimas (pvz., kai neįmanoma ištaisyti trūkumų, trūkumų atsirado po to, kai pardavėjas jau bandė užtikrinti kokybę, trūkumas yra esminis).

Kalbant apie vartotojo teisę į žalos atlyginimą, direktyva teikia nuorodą į atitinkamai taikomas valstybės narės nacionalinės teisės normas. 

Nutraukimo pasekmės

Sutarties nutraukimo atveju pardavėjas:

 • kompensuoja visas vartotojo išlaidas, išskyrus tuos laikotarpius, kai buvo užtikrinta nuolat tiekiamo produkto atitiktis
 • laikosi BDAR reikalavimų dėl toliau tvarkomų vartotojo duomenų, ir inter alia privalo:
 • nebenaudoti turinio, išskyrus asmens duomenis, kurį pateikė ar sukūrė vartotojas, naudodamas produktą
 • leisti vartotojui atgauti tą turinį nemokamai per pagrįstą laikotarpį.
Produkto keitimai 

Įtvirtinama nauja pardavėjo teisė savo nuožiūra keisti, tobulinti, ir pan. skaitmeninį turinį ar paslaugą. Tiesa, tokiam pakeitimui būtinos šios sąlygos: sutartis tai turi leisti, pakeitimas negali lemti papildomų vartotojo išlaidų, vartotojas turi būti informuotas apie pakeitimą.

Vartotojas turi teisę nutraukti sutartį (per trisdešimt dienų nuo informacijos gavimo), jeigu pakeitimas daro reikšmingą neigiamą poveikį jo prieigai prie produkto arba naudojimosi juo, išskyrus jeigu pardavėjas suteikia vartotojui galimybę išlaikyti nepakeistą tinkamos kokybės produktą ar prieigą prie jo. 

Nacionaliniai skirtumai išliks 

Nepaisant direktyvos poveikio, ES valstybėse išliks reikšmingi nacionaliniai skirtumai, kadangi direktyva nesiekiama sureguliuoti:

 • sutarties sudarymo, formos reikalavimų,
 • atsakomybės už paslėptus defektus, trūkumus,
 • sutarties likimo vartotojui atšaukus sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo,
 • pardavėjo atsakomybės už žalą (nuostolius) sąlygų.
Ką daryti? 

Skaitmeninių produktų teikėjams patartina kuo skubiau peržiūrėti savo paslaugų teikimo taisykles / sutartis (ToS) ir jas atnaujinti: 

 • atlygintinumas; jeigu tai aktualu ir techniškai įmanoma, būtina labai aiškiai atriboti produkto dalis, kurios teikiamos be atlygio arba netgi aiškiai deklaruoti, kad produktas teikiamas ne už atlygį, o vartotojo duomenys yra renkami tik tam, kad būtų užtikrintas pats paslaugos / turinio teikimas ir veikimas,
 • atnaujinimo / naujinio teikimo pareigos, kokybės reikalavimai; jeigu tai aktualu, būtina labai aiškiai vartotojams suteikti informaciją apie išimtis iš kokybinių / funkcionavimo reikalavimų,
 • produkto pateikimo momento fiksavimas; jeigu tai aktualu ir techniškai įmanoma, būtina labai aiškiai apriboti produkto pateikimo įvykdymą laike; priešingu atveju, produkto teikimas bus laikomas nuolatiniu su iš esmės neribotu laikotarpiu pardavėjo garantijoms ir pareigoms,
 • pardavėjo teisė tobulinti / keisti produktą; ši teisė turi būti aprašyta taip, kad būtų aišku, kuriais atvejais ji gali / negali turėti esminį neigiamą poveikį vartotojui,
 • informacija apie techninius reikalavimus vartotojo skaitmeninei aplinkai; ši informacija turi būti aiškiai suteikta prieš sutarties sudarymą,
 • trūkumų aptarimas; sutartyje (ToS) verta aptarti atvejus, kuriais produkto kokybės trūkumai nėra laikomi esminiai,
 • proporcingas kainos sumažinimas; sutartyje (ToS) verta aptarti paslaugos kainos sumažinimo taisykles, jeigu šia teise vartotojas nuspręstų pasinaudoti.