Parama verslui: paskelbtos Covid-19 paskolos sąlygos, patvirtintos EK

13.01.2021 Parama verslui: paskelbtos Covid-19 paskolos sąlygos, patvirtintos EK

Komentaro autorė - vyresnioji teisininkė Eglė Neverbickienė

Paskelbtos preliminarios priemonės „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ sąlygos, kurias patvirtino ir Europos Komisija (EK). Priemonei skirta 30 mln. Eur. 

Su projektu galite susipažinti čia, o mes dalinamės svarbiausiomis paskolos suteikimo sąlygomis:

 • priemonė skirta SVV ir didelėms įmonėms. Įmonės negali užsiimti finansine, žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir akvakultūros sektorių veikla;
 • lengvatinė paskola su mažomis palūkanomis skiriama paskolos gavėjo apyvartinėms lėšoms finansuoti;
 • metinės palūkanos priklausys nuo įmonės dydžio ir paskolos termino ir sieks nuo 0,1% iki 1,69%;
 • vienam paskolos gavėjui gali būti suteikiama tik viena 1 (vieno) mėnesio vidutinės apyvartos dydžio paskola. Maksimalus dydis – 100.000 Eur. Paskolos suma turi neviršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams priskaičiuotos darbo užmokesčio su mokesčiais, įskaitant privalomojo socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokas, sumos per metus. Tais atvejais, kai paskolos gavėjas pradėjo veiklą po 2019 m. sausio 1 d., paskolos suma negali viršyti numatomos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos, išmokėtinos per pirmuosius dvejus jo veiklos metus, apskaičiuotos remiantis paskolos gavėjų, pradėjusių veiklą 2019 m. ir anksčiau atveju, 2019 m. faktiniais duomenimis; paskolos gavėjų, pradėjusių veiklą 2020 m. atveju, 2020 m. faktiniais duomenimis. Paskolos suma turi neviršyti 25 procentų paskolos gavėjo 2019 m. apyvartos;
 • paskolos lėšomis gali būti apmokamos patirtos (planuojamos patirti) išlaidos nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. spalio 30 d. Finansavimas negali būti skirtas išsimokėti dividendus, mažinti kapitalą išmokant lėšas dalyviams, supirkti savas akcijas ar atlikti kitokius mokėjimus iš kapitalo paskolos gavėjo dalyviams, taip pat negali būti skirtas grąžinti arba suteikti paskolas paskolos gavėjo dalyviams, turimų finansinių įsipareigojimų perfinansavimui, taip pat įsipareigojimams kitiems asmenims pagal paskolos arba kreditavimo sutartis grąžinti anksčiau nei pagal nustatytą grafiką; investicijoms (įskaitant ir rekonstrukciją);
 • sąlygos paskolai gauti:
  1. apyvarta sumažėjo 30 proc. Apyvartos sumažėjimas bus nustatomas: PVM deklaracijas teikiančių įmonių atveju – remiantis VMI pateiktose PVM deklaracijose deklaruotais duomenimis už laikotarpį nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d. (arba už 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., tuo atveju, kai įmonė vykdo po 2020 m. lapkričio 30 d. uždraustą pagrindinę ūkinę veiklą, jei ji identifikuota karantino metu ribojamų (uždraustų) ūkinių veiklų sąraše). Jei nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. įmonė pajamų negavo, jos vykdoma pagrindinė ūkinė veikla turi būti įtraukta į apribotų veiklų sąrašą;
  2. įmonė veikia Lietuvos Respublikoje. Paskolos gavėjas laikomas veikiančiu Lietuvos Respublikoje tuo atveju, jei jis kuria darbo vietas Lietuvos Respublikoje, ir (arba) nuo savo vykdomos veiklos moka mokesčius arba Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įmokas į Lietuvos Respublikos biudžetą. Atitikimas šiam reikalavimui vertinamas pagal viešus valstybinių registrų duomenis;
  3. paskolos gavėjas ir įmonių grupė (jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei) 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomi sunkumų patiriančiais;
  4. atitinka minimalius patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus;
  5. paraiškos pateikimo metu nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla;
  6. paraiškos pateikimo metu yra pateikęs valstybės įmonei Registrų centrui 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame būtų detaliai atskleista nuosavo kapitalo sudėtis;
  7. nėra valstybės ir savivaldybių įmonė ir įmonė, kurioje 25 procentus ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 25 procentus ir daugiau įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė;
  8. nėra įpareigotą grąžinti anksčiau gautą paramą.
 • dėl paskolos reikės kreiptis į Invegą;
 • paskolos teikiamos ne ilgesniam kaip 72 mėnesių laikotarpiui. Paskolos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d. Paskolos lėšos turi būti išmokamos ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo paskolos sutarties pasirašymo, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 30 d.