Parama verslui: paviešinta subsidijų skyrimo tvarka, kuriai pritarė EK

13.01.2021 Parama verslui: paviešinta subsidijų skyrimo tvarka, kuriai pritarė EK

Komentaro autorė - vyresnioji teisininkė Eglė Neverbickienė

Paviešintas naujų priemonių verslui subsidijų skyrimo projektas. Schemai pritarė ir Europos Komisija (EK). Priemonei skirta 150 mln. EUR.

Su projektu galite susipažinti čia, o mes dalinamės esminiais subsidijų skyrimo tvarkos principais:

 • subsidijos SVV įmonėms, kurių apyvarta sumažėjo 30 proc. ar daugiau remiantis VMI PVM deklaracijoje deklaruotais, o neteikiantiems PVM deklaracijų, pareiškėjo teikiamoje paraiškoje deklaruotais duomenimis; 
 • vertinamas laikotarpis nuo 2020 m. kovo 1 d. iki spalio 31 d. Minėtas laikotarpis lyginamas su atitinkamu 2019 m. laikotarpiu;
 • planuojamas dydis nuo 500 Eur iki 800.000 Eur. Subsidija sieks 25% nuo įmonės darbuotojams praėjusiais metais sumokėtos ar įskaitytos GPM sumos, jei sumokėta GPM suma viršys 2000 EUR. Jei sumokėta GPM suma neviršys 2000 Eur, bus skiriama 500 Eur dydžio subsidija;
 • sąlygos:
  1. Įmonės veiklos sektorius negali būti žemės ūkis (įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir pardavimą) žuvininkystė, akvakultūra, kreditavimas ir finansų įstaigų veikla;
  2. Vienos įmonės (suprantama kaip įmonių grupė) pajamos 2019 m. neviršijo 50 mln. EUR ar turto balansinė vertė (2019-12-31 duomenimis) nebuvo didesnė kaip 43 mln. EUR.
  3. laikotarpiu nuo 2020 m. spalio 30 d. iki subsidijų paraiškos pateikimo dienos dirbo bent vienas darbuotojas;
  4. iki 2020 m. sausio 31 d. yra sumokėjęs/įskaitęs bent dalį už 2019 metų mokestinį laikotarpį deklaruotos mokėtinos gyventojų pajamų mokesčio sumos (toliau – GPM) į valstybės ir savivaldybės biudžetus;
  5. subsidijų paraiškos pateikimo dieną nėra įgijęs bankrutuojančios, bankrutavusios, restruktūrizuojamos, reorganizuojamos, dalyvaujančios reorganizavime, pertvarkomos, dalyvaujančios atskyrime, jungiamos peržengiant vienos valstybės ribas, dalyvaujančios jungimesi peržengiant vienos valstybės ribas, kuriai inicijuojamas likvidavimas, likviduojamos, likviduojamos dėl bankroto įmonės statuso);
  6. subsidijų paraiškos pateikimo dieną atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus;
  7. jeigu pareiškėjas yra Lietuvoje neregistruotas užsienio juridinis asmuo ar organizacija, jo nuolatinė buveinė turi būti įregistruota Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valdomame Mokesčių mokėtojų registre
  8. pareiškėjas nėra įpareigotas grąžinti anksčiau gautos valstybės pagalbos.
 • subsidija nėra teikiama pareiškėjui, kuris 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo laikomas sunkumų patiriančia įmone, išskyrus tuos atvejus, jei įmonė yra labai maža ir maža ir jai nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir nėra suteikta sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba. Ar įmonė laikoma sunkumų patiriančia įmone, vertinama pagal Registrų centro Juridinių asmenų registrui pateiktus duomenis. Tuo atveju, jeigu pareiškėjas subsidijų paraiškoje nurodo, kad yra susijęs su užsienio juridinio asmeniu, kartu su paraiška turi pateikti šio užsienio juridinio asmens finansinius duomenis;
 • jei įmonė iš viso negavo pajamų ir patenka į Ekonomikos ir inovacijų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų patvirtiną veiklų sąrašą, ji galės gauti 500 Eur subsidiją;
 • skirtos subsidijos negalima naudoti dividendams išsimokėti, kapitalui išmokant lėšas pareiškėjo dalyviams mažinti, savoms akcijoms supirkti ar kitokiems mokėjimams iš kapitalo pareiškėjo dalyviams atlikti, taip pat paskoloms pareiškėjo dalyviams grąžinti arba suteikti;
 • subsidija gali būti skiriama ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 30 d.;
 • paraiškos bus teikiamos per VMI elektroninę sistemą, VMI skelbs kvietimus teikti paraiškas.