SUSTIPRINKITE VERSLO IMUNITETĄ: COVID-19 RIZIKOS IR KAIP JAS SUVALDYTI

10.04.2020 SUSTIPRINKITE VERSLO IMUNITETĄ: COVID-19 RIZIKOS IR KAIP JAS SUVALDYTI

Suprantame, kad šiame pokyčių kupiname laikotarpyje gali kilti nemažai iššūkių. Vienus, ko gero, įmonės jau sprendžia, kiti – dar laukia ateityje. Kad būtų paprasčiau suvaldyti visas galimas rizikas, TGS Baltic komanda parengė teminę atmintinę, aktualią visoms industrijoms. Skubiais klausimais kviečiame kreiptis el. paštu covid19@tgsbaltic.com

1

PROBLEMA

Ekstremalios situacijos ir karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimas reiškia būtinybę priimti atitinkamus darbo santykių organizavimo pakeitimus. Vieni darbdaviai dėl tokių sprendimų turi nutraukti savo veiklą, kiti ženkliai apriboti (vykdyti tik dalį jos), o tretiems – veiklos galimybės ženkliai pasunkėja. Sudėtingą padėtį komplikuoja dar ir tai, jog daliai darbuotojų tenka nepasiruošus iš anksto derinti šeimos ir darbo interesus, nes vaikų ugdymo įstaigos taip pat sustabdė savo veiklą. Dėl šių priežasčių verslui tenka nepertraukiamai ieškoti būdų, kaip veikti susidariusioje padėtyje ir išlaikyti verslą gyvybingą, kiek tai įmanoma, tuo pačiu kaip įmanoma racionalesnėmis priemonėmis išlaikant darbuotojus.

REKOMENDACIJOS

Kadangi ekstremalios situacijos ir karantino trukmė vis dar neaiški ir sunkiai prognozuojama, būtina jau dabar planuoti veiksmus, kurių gali prireikti ilgalaikėje perspektyvoje. Todėl jau dabar reikia kruopščiai įsivertinti:

 • kuriose veiklos sferose galima greičiausiai pajusti neigiamus padarinius (administracija, gamyba, aptarnavimas);
 • kurie darbai ilgiausiai jaus neigiamus padarinius;
 • kurie darbai turi potencialą greičiausiai atsigauti pasibaigus šiai ekstremalios padėties situacijai. Įsivertinus minėtus aspektus, būtina ne tik rengti veiksmų planus, bet ir operatyviai spręsti darbo santykių organizavimo klausimus.
KAIP MES GALIME PADĖTI
 • Galime pakonsultuoti visais darbo teisės klausimais, kurie gali kilti šiuo sudėtingu metu. Kadangi nuolat ir įdėmiai sekame valstybės valdžios institucijų veiksmus ir sprendimus, žinome, kokie vyksta teisės aktų pasikeitimai ir galime operatyviai į juos reaguoti;
 • Paruošti visus būtinus darbdavio sprendimų projektus. Informuoti, jeigu reikalingi jau priimtų sprendimų projektų pakeitimai dėl pasikeitusio reguliavimo;
 • Padėti spręsti ginčus su darbuotojais ar jų atstovais, jeigu tokių kiltų.
KONTAKTAI
Ieva Povilaitiene fone 2 v2

Dr. Ieva Povilaitienė Asocijuotoji partnerė ieva.povilaitiene@tgsbaltic.com +370 656 99 075

2

PROBLEMA

Ekstremalios situacijos ir karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimas nustatė įvairius ribojimus teikti paslaugas, prekiauti fizinėse prekybos vietose ar kitaip vykdyti įprastą verslą. Dėl susiklosčiusių aplinkybių ištisi įmonių sektoriai atsidūrė situacijoje, kuomet nebegali vykdyti įprastos savo veiklos, nebeturi pajamų šaltinių ir nebegali vykdyti savo pareigų pagal sudarytas sutartis.

REKOMENDACIJOS

Rekomenduojame peržiūrėti esamus santykius su tiekėjais, paslaugų teikėjais, užsakovais ir kitais verslo partneriais ir nustatyti:

 • Atvejus, kuomet dėl susiklosčiusios padėties nebegalėsite tinkamai arba visai vykdyti savo pareigų pagal sudarytą sutartį;
 • Verslo partnerius, kurie dėl savo veiklos specifikos gali atsidurti sunkioje padėtyje ir nebegalėti vykdyti mokėjimų, laiku ar visai teikti prekių ar paslaugų.
KAIP MES  GALIME PADĖTI
 • Galime peržiūrėti jūsų su verslo partneriais sudarytas sutartis ir įvertinti galimybę stabdyti ar atidėti pareigų vykdymą dėl force majeure, esminio aplinkybių pasikeitimu ir jūsų padėties pasunkėjimo;
 • Galime patarti, kaip atsakyti verslo partneriams, kurie stabdo mokėjimus ar kitų pareigų vykdymą remdamiesi susiklosčiusia ekstremalia padėtimi;
 • Galime atstovauti jus derybose su verslo partneriais tariantis dėl veiklos vykdymo sąlygų ekstremalios situacijos metu ir po jos;
 • Padėti parengti sutarties pakeitimo dokumentus.
KONTAKTAI
matonis

Marius Matonis          Vykdantysis partneris marius.matonis@tgsbaltic.com +370 698 33 055

3 v2

PROBLEMA

COVID-19 bei visoje Lietuvoje paskelbto karantino režimas jau dabar turi ir ateityje turės įtakos verslo subjektų veiklai ir finansinei būklei, tad ir nekilnojamojo turto sutarčių sudarymui bei vykdymui, įskaitant:

 • nuomos sutartims. Dėl veiklos uždraudimo ar apribojimo tokią veiklą vykdantys nuomininkai neturi galimybių visiškai ar iš dalies vykdyti veiklos patalpose, kurios išnuomotos būtent šiai veiklai. Abiem pusėm kyla klausimų dėl nuomos mokesčių ir kitų mokėjimų atlikimo, sustabdymo ir/ar mažinimo, kitų iš nuomos sutarties kylančių prievolių vykdymo. Šiuos klausimus kelia ir tie nuomininkai, kurių veikla neapribota, tačiau kurie susiduria ar ateityje gali susidurti su finansiniais sunkumais;
 • rangos sutartims. Dėl esamų ir/ar ateityje galimų medžiagų ir įrangos tiekimo sutrikimų, kainų pokyčių, darbo jėgos trūkumo bei finansinių sunkumų apskritai tiek rangovai, tiek ir užsakovai gali patirti sunkumų tinkamai ir laiku vykdant rangos sutartimis priimtus įsipareigojimus;
 • kitiems nekilnojamojo turto sandoriams. Dėl laikino notarų veiklos draudimo kurį laiką apskritai buvo neįmanoma įforminti notarinių sandorių (nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarčių, hipotekos sutarčių ir t.t.), tad ir vykdyti preliminariųjų ar kitų sutarčių, kurių vykdymas reikalavo notarinių veiksmų atlikimo. Nors nuo 2020-03-20 notarų veikla atnaujinama, jai vis dar bus taikomi tam tikri ribojimai, dėl ko galimi sunkumai laiku įforminant notarinius sandorius. 
REKOMENDACIJOS

Rekomenduotina jau dabar, be kita ko:

 • įsivertinti, kokią įtaką sutarčių vykdymui turi ir ateityje turės COVID-19 karantino režimas, galimas jo pratęsimas bei su tuo susijusios aplinkybės;
 • įsivertinti galimybes bei apsispręsti dėl teisinių ir kitų priemonių, kurios galėtų sumažinti aukščiau nurodytų aplinkybių įtaką sutarčių vykdymui (pvz., dėl alternatyvios veiklos ar sutarčių įvykdymo būdų, terminų pratęsimo ir t.t.);
 • kiek įmanoma greičiau taikytinų teisės aktų ir sutarčių nustatyta tvarka informuoti kontrahentus apie aukščiau minėtų aplinkybių įtaką sutarčių vykdymui bei siūlomas priemones tokios įtakos ir neigiamų padarinių minimizavimui;
 • gavus iš kontrahentų informaciją apie aukščiau nurodytų aplinkybių įtaką sutarčių vykdymui, prašymus ir/ar siūlymus – jų neignoruoti, o individualiai įvertinti ir per protingą terminą sureaguoti, nepažeidžiant kooperavimosi ir bendradarbiavimo principų;
 • sudarant naujas sutartis specifiškai įvertinti ir aptarti aukščiau nurodytų aplinkybių galimą įtaką sutarties vykdymui, įskaitant užtikrinimo ir apsaugos priemones.
KAIP MES  GALIME PADĖTI

Mes galime ir esame pasirengę:

 • suteikti konsultacijas visais sutarčių vykdymo, galiojimo, galimo pakeitimo ir/ar nutraukimo klausimais, minimizuojant teisiškai nepagrįstų sprendimų rizikas bei užtikrinant maksimaliai įmanomą pažeistų teisių gynybą;
 • kiekvieną situaciją įvertinti individualiai ir pasiūlyti išsamias teisines priemones, kurios galėtų minimizuoti COVID-19 karantino režimo bei susijusių aplinkybių įtaką ir neigiamas pasekmes sutarčių vykdymui, taip pat užtikrinti didesnį teisinį apibrėžtumą ir aiškumą;
 • parengti visus reikiamus informacinius raštus, prašymus, siūlymus ir/ar atsakymus į juos, santykiuose su kontrahentais ir valstybės / savivaldybės institucijomis;
 • atstovauti derybose su kontrahentais, siekiant racionaliausios ir priimtiniausios jų baigties;
 • atstovauti ginčuose su kontrahentais, užtikrinant maksimaliai įmanomą jūsų teisių gynybą;
 • konsultuoti santykiuose su finansuotojais, siekiant surasti racionaliausius, veiklos tęstinumą ir turto išsaugojimą užtikrinančius sprendimus.
KONTAKTAI
Dainius Stasiulis BW

 Dainius Stasiulis             Partneris   dainius.stasiulis@tgsbaltic.com   +370 687 24 255

13 restrukturizavimas v2
PROBLEMA

Dėl COVID-19 daugelis verslo subjektų (viešbučiai, grožio salonai, sporto klubai, restoranai ir kt.) yra sustoję arba veikia ribotai, negauna įprastinių pajamų. Kitos įmonės, nors ir nėra tiesiogiai paveiktos karantino, tačiau taip pat gali patirti finansinius sunkumus (sumažėjusi apyvarta, pasikeitusios žaliavų tiekimo sąlygos, papildomi kaštai veiklos perkėlimui on-line ir pan.). Daugelis verslų jau dabar yra susidūrę su apyvartinių lėšų trūkumu, tačiau pasitaiko atvejų, kai verslo partneriai reikalauja vykdyti mokėjimus, nesutinka daryti nuolaidų, reikia apmokėti įprastas veiklos išlaidas.​ Tokiu metu labai svarbu, kad verslas išgyventų šį periodą ir nebūtų priverstas bankrutuoti.

REKOMENDACIJOS

Skolininkams:

 • Trūkstant lėšų atsiskaityti su  visais kreditoriais, atidžiai vertinti ir laikytis įstatyme nustatyto mokėjimų eiliškumo.
 • Pagal JANĮ nustatytą privalomą procedūrą informuoti kreditorius apie kilusius finansinius sunkumus (siekiant sudaryti susitarimą dėl pagalbos).
 • Kreditoriams pradėjus priverstinį išieškojimą iš įmonės turto, kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – išieškojimų sustabdymo. Tokiu būdu atsiranda laiko deryboms su kreditoriais dėl įmonės restruktūrizavimo bei yra apsaugomas įmonės turtas ir veiksmingiau sprendžiamas finansinių sunkumų įveikimo klausimas.
 • Nepavykus susitarti su kreditoriais, o įmonei galint tęsti veiklą, kreiptis į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

Kreditoriams:

 • Nuolat domėtis savo skolininkų finansine padėtimi, sekti skolininko inicijuojamas procedūras, dalyvauti sprendžiant nemokumo bylos kėlimo klausimą;
 • Gavus pranešimą apie skolininko nemokumą, įsivertinti skolos dydį, atgavimo perspektyvas, turimas užtikrinimo priemones, dalyvauti derybose su skolininku, siekiant susitarti dėl priimtinų skolos grąžinimo sąlygų.
 • Norint suteikti pagalbą skolininkui, pvz. atidedant mokėjimo terminus, išsiaiškinti, kokią pagalbą yra suteikę kiti kreditoriai, užtikrinti, kad kitiems kreditoriams nebus daroma nepagrįstų privilegijų.
 • Jeigu yra indikacijų, kad skolininkui suteikus pagalbą, bus galima išsaugoti skolininko mokumą, tačiau kiti kreditoriai nelinkę palaukti ir trikdo skolininko veiklą – vykdo išieškojimus, taiko areštą – pačiam kreiptis dėl skolininko restruktūrizavimo bylos iškėlimo (jei reikalavimo teisė viršija 10 MMA).
KAIP MES  GALIME PADĖTI
 • Įvertinti Jūsų skolų portfelį bei pasiūlyti skolų atgavimo užtikrinimo priemones;
 • Parengti derybų strategiją su verslo partneriais bei padėti susitarti dėl skolos grąžinimo išsaugant verslo santykius;
 • Parengti visus restruktūrizavimui ar bankrotui reikalingus dokumentus (privalomą pranešimą kreditoriams, prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pareiškimą dėl nemokumo bylos iškėlimo ir kt.);
 • Atstovauti Jūsų verslo interesus teisme.
KONTAKTAI
Karolina Gasparke BW580 v2

Karolina Gasparkė          Vyresnioji teisininkė              karolina.gasparke@tgsbaltic.com +370 650 54 242

4

PROBLEMA

Iškyla nauji su darbuotojų asmens duomenimis susiję klausimai. Kaip tikrinti darbuotojų sveikatą, kaip tikrinti temperatūrą, ko galima/negalima klausti, kokius duomenis teikti kitiems darbuotojams, sveikatos priežiūros institucijoms, kokius duomenis galima kaupti savi-izoliacijos metu, kaip organizuoti darbą iš namų.

REKOMENDACIJOS

Rekomenduojame įsivertinti:

 • Kaip tikrinate, ar darbuotojas, lankytojas, klientas gali būti COVID-19 rizikos grupėje?
 • Kokias darbo priemones (nešiojamuosius kompiuterius ar kitą įrangą) suteikėte darbuotojams dirbti iš namų? Ar šiose priemonėse esanti informacija yra apsaugota?
KAIP MES  GALIME PADĖTI
 • Galime pakonsultuoti praktiniais COVID-19 rizikos valdymo klausimais (kokius klausimus užduoti darbuotojui, kaip organizuoti jų sveikatos tikrinimą ir pan.);
 • Galime parengti informacinius pranešimus / sutikimus / kitas reikiamas formas;
 • Galime padėti įsidiegti duomenų tvarkymo ekstremalios padėties metu procesą.
KONTAKTAI
Mindaugas Civilka fone BW 2 v3

Mindaugas Civilka          Partneris mindaugas.civilka@tgsbaltic.com +370 687 32 714

5

PROBLEMA

Karantino paskelbimas nustatė ribojimus teikti paslaugas, prekiauti fizinėse prekybos vietose, organizuoti renginius. Šie ribojimai lėmė verslo persikėlimą į elektroninę erdvę: e-parduotuvių pardavimai auga, atsiranda e-paslaugų poreikis neišeinant iš namų, populiarėja e-mokymai, e-konferencijos, webinarai, koncertų, kino festivalių transliavimas internetu. Kaip tuo pasinaudoti ir perorientuoti verslą?

REKOMENDACIJOS
 • Naudojamas e-parduotuvės, interneto svetainės, nuotolinio mokymo platformos, transliavimo techninis sprendimas.
 • Transliuojamo ir publikuojamo turinio apsauga: kaip apsaugoti savo intelektinę nuosavybę bei nepažeisti kitų kūrėjų teisių?
 • Mokėjimo apdorojimų sprendimas: ką pasirinkti (mokėjimai kortele, per e-bankininkystę, bankinis pervedimas)?
 • Santykiai su kurjeriais / prekių išvežiotojais: atsakomybė už prekių pristatymą laiku, bekontaktis prekių pristatymas
 • Tikslinė reklama ir tiesioginė rinkodara: kaip išreklamuoti naujai paleistą elektroninę parduotuvę ar paslaugas?
KAIP MES  GALIME PADĖTI
 • Parengsime visus dokumentus, būtinus vykdant veiklą elektroninėje erdvėje: e-parduotuvės sprendimo pirkimas, e-parduotuvės taisyklės, privatumo politikos, interneto svetainės naudojimo taisyklės;
 • Parengsime sutartis su IT paslaugų teikėjai, kurjeriais / prekių išvežiotojais, mokėjimo paslaugų teikėjais, turinio kūrėjais;
 • Patarsime kaip susitvarkyti procesus perkeliant verslą į elektroninę erdvę, rengiant ir renkantis naujus procesus bendrovėje;
 • Patarsime kaip įsidiegti mokėjimo ir kitus verslo sprendimus.
KONTAKTAI
Mindaugas Civilka fone BW 2 v3

Mindaugas Civilka          Partneris mindaugas.civilka@tgsbaltic.com +370 687 32 714

6

PROBLEMA

Dėl paskelbto karantino įmonės gali netekti pajamų ir patirti padidėjusias išlaidas. To rezultatas – išbalansuoti pinigų srautai ir negalėjimas vykdyti visų ar dalies savo mokėjimo įsipareigojimų, įskaitant ir mokestines prievoles. Todėl kyla poreikis atidėti mokesčių mokėjimą. Tik įmonės, kurių veiklą tiesiogiai uždraudė karantino metu, galės supaprastinta tvarka atidėti savo mokestines prievoles. Visoms kitoms įmonėms būtina atlikti tam tikras VMI ir SODROS nustatytas procedūras.

Tikėtina, kad dėl karantino sumažėjus valstybės biudžeto pajamoms mokesčių permokų susigrąžinimas iš VMI gali būti sudėtingesnis negu buvo iki karantino.

REKOMENDACIJOS

Įvertinti:

 • ar pagal vykdomos veiklos pobūdį galite pretenduoti į supaprastintą mokesčių atidėjimą, jei taip, ar turite atlikti kokius nors papildomus veiksmus VMI atžvilgiu;
 • jei Jūsų vykdomai veiklai supaprastinta tvarka netaikoma, tačiau jau reikia mokesčių atidėjimo pagalbos priemonių, ar turėsite pakankamai įrodymų, kad patiriate finansinių sunkumų;
 • ar neturite iš VMI negrąžintų mokesčių permokų, jei taip, kokių veiksmų turėtumėte imtis tam, kad efektyviai susigražinti mokesčių permokas.
KAIP MES  GALIME PADĖTI
 • Patarti mokesčių atidėjimo klausimais, tame tarpe parengti argumentuotus paaiškinimus dėl įmonės patiriamų finansinių sunkumų;
 • Padėti parengti mokesčių atidėjimui reikiamus dokumentus;
 • Patarti dėl mokesčių permokos susigrąžinimo nesklandumų.
KONTAKTAI
Robertas Degesys WP

Robertas Degesys          Partneris robertas.degesys@tgsbaltic.com +370 687 30969

7

PROBLEMA

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau-Susirinkimas) organizavimas.

Šiuo metu matome, kad šis klausimas sprendžiamas ar siūlomas spręsti iš esmės dviem būdais:

 • Suteikiant teisę bendrovės akcininkams balsuoti tik raštu. Mūsų vertinimu, nors šis būdas formaliai įmanomas, tačiau tokia akcininkų dalyvavimo Susirinkime forma per daug riboja akcininkų teises ir neatitinka ABĮ nuostatų.
 • Svarstant galimybes bendrovėms atidėti Susirinkimus vėlesniam laikui. Tačiau tai reikštų, kad (i) bus atidėtas dividendų akcininkams išmokėjimas, (ii) bendrovė būtų laikoma formaliai pažeidusia ABĮ įtvirtintus terminus dėl eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo. Dėl šių priežasčių atidėti Susirinkimo nesiūlome.
REKOMENDACIJOS

Mes siūlome apsvarstyti galimybę suteikti teisę bendrovės akcininkams dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis. Tokių atvejų Lietuvoje iš esmės nėra buvę. Tačiau, atsižvelgiant į karantino situaciją bei siekiant užtikrinti akcininkų teises, siūlytume pasinaudoti ABĮ suteikta teise bendrovei organizuoti Susirinkimą, sudarant galimybę akcininkams dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis.

KAIP MES  GALIME PADĖTI
 • Parengti dalyvavimo ir balsavimo Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarką;
 • Parengti akcininkų registravimo ir identifikavimo tvarkas;
 • Konsultuoti visais asmens duomenų apsaugos teisės klausimais, rengiant dokumentus.
KONTAKTAI
Agnius Pilipavicius fone 2 v2

Agnius Pilipavičius                  Partneris  agnius.pilipavicius@tgsbaltic.com +370 612 69 511

12

PROBLEMA

Šiuo sudėtingu metu, kai trinka įprasti prekybos santykiai, susiduriama su prekių trūkumu, kalbama apie kainų reguliavimą, kyla klausimas, ar konkurencijos taisyklės ir toliau bus taikomos taip pat griežtai, ar jos bus adaptuojamos prie iš esmės pasikeitusių sąlygų rinkoje. Europos konkurencijos priežiūros institucijos informavo, kad vartotojams palankios verslo iniciatyvos bus vertinamos lanksčiau ir gali būti teisėtos net jei jos nevisiškai atitinka įprastomis sąlygomis taikomas konkurencijos normas.

REKOMENDACIJOS
 • Krizės sąlygomis yra galimas lankstesnis konkurentų bendradarbiavimas, ypač kai jis liečia bendrą būtinųjų prekių (medicinos, maisto, apsaugos priemonių srityje) pirkimą ir jų patiekimą rinkai. Taip pat palankiai bus vertinamos kitos palankios vartotojams iniciatyvoms (pavyzdžiui, investicijos ir bendradarbiavimas investuojant ir kuriant naujus produktus, skirtus suvaldyti krizės pasekmėms);
 • Tam, kad būtų galima užkirsti piktnaudžiavimą situacija rinkoje, galimas maksimalių kainų nustatymas patiekiant prekes į rinką;
 • Konkurentai gali teikti vieni kitiems informaciją apie prekių likučius, jų trūkumus ar perteklių rinkoje, dalytis prekių paskirstymo sandėliais bei prekių pristatymo transportu;
 • Prekybininkai gali tartis dėl parduotuvių darbo laiko;
 • Bandymai nesąžiningai pasinaudoti susiklosčiusia situacija ir tartis dėl prekių ir paslaugų kainų bus netoleruojami ir vertinami taip pat griežtai, kaip ir įprastomis rinkos sąlygomis.
KAIP MES  GALIME PADĖTI
 • Įvertinsime, ar planuojami veiksmai atitinka konkurencijos taisykles krizės laikotarpiu;
 • Patarsime, kaip suvaldyti su konkurencijos teisės pažeidimais susijusias rizikas;
 • Parengsime reikalingus susitarimus ar jų formuluotes.
KONTAKTAI
Lauras Butkevicius bw2 v2

Lauras Butkevičius        Partneris  lauras.butkevicius@tgsbaltic.com +370 615 20 094

 

8

PROBLEMA

COVID-19 bei visoje Lietuvoje paskelbto karantino režimas jau dabar turi ir ateityje turės įtakos verslo subjektų (įvairaus dydžio ir įvairiomis veiklomis užsiimančių) įmonių veiklai ir finansinei būklei. Labai svarbu užtikrinti, kad šiuo sunkiu periodu verslas išgyventų ir nebūtų priverstas bankrutuoti.

REKOMENDACIJOS

Kadangi ekstremalios situacijos ir karantino trukmė vis dar neaiški ir sunkiai prognozuojama, būtina jau dabar planuoti veiksmus, kurių gali prireikti ilgalaikėje perspektyvoje. Todėl jau dabar reikia kruopščiai įsivertinti:

 • Kiek ir kokių finansinių sutarčių yra sudaryta, kokio dydžio mokėjimai pagal jas numatyti?
 • Kokie yra finansinių sutarčių vykdymo terminai ir koks jų keitimo poreikis?
 • Kokių naujų finansinių sutarčių/finansinės pagalbos reikia verslo tęsimui ir vystymui?
KAIP MES  GALIME PADĖTI
 • Galime pakonsultuoti visais klausimais, susijusiais su finansinių sutarčių sąlygomis, vykdymu ir galimu įsipareigojimų vykdymo atidėjimu („kredito atostogomis“);
 • Paruošti raštus bankams ir kitoms finansų institucijoms dėl įsipareigojimų vykdymo atidėjimo, delspinigių netaikymo, dalyvauti derybose su bankais ir kitomis finansų įstaigomis dėl atitinkamų terminų atidėjimo, pratęsimo, finansinių sankcijų netaikymo, paskolų restruktūrizavimo;
 • Patarti ir prireikus padėti sudaryti ir susiderėti dėl naujų finansinių sutarčių, ypač faktoringo, overdrafto, kredito linijos tinkamiausiomis bei verslui priimtiniausiomis sąlygomis;
 • Įvertinti įmonės restruktūrizavimo galimybes bei parengti procesinius dokumentus teismui.
KONTAKTAI
Zygimantas BW2 580 72

 Žygimantas Stankevičius             Partneris   zygimantas.stankevicius@tgsbaltic.com   +370 686 71 109

 

9

PROBLEMA

Dėl COVID-19 Lietuvos Respublikoje bei kitose šalyse įvesto karantino bei kitokių ribojimų kyla būtinumas keisti įprastinę viešųjų pirkimų vykdymo ir dalyvavimo juose veiklą. Dažnos organizacijos atveju nuotoliniai viešųjų pirkimų komisijos posėdžiai nėra reglamentuoti ir vis dar kiekvienas komisijos sprendimas turi būti „fiksuotas“ popieriuje.

Taip pat paskelbus karantiną ir šalims „uždarius sienas“ tiekėjai susiduria su sunkumais įgyvendinant viešųjų pirkimų sutartis ir užsitikrinant tiekimą atskirose tiekimo grandyse. Viešojo pirkimo sutarčių keitimo galimybes riboja imperatyvus viešųjų pirkimų reguliavimas. Nevykdant sutarčių, neišvengiamai kils būtinumas jas nutraukti ir/ar taikyti sankcijas, panaudojant sutarčių įvykdymo užtikrinimus. Šalia to imperatyvus reglamentavimas įpareigoja perkančiąsias organizacijas spręsti dėl tiekėjų įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašus, tokiu būdu eliminuojant galimybes dalyvauti pirkimuose net 3 metams.

Kartu pirkimus vykdantys subjektai susiduria su būtinybe kai kurias prekes, paslaugas ir darbus įsigyti kuo skubiau, tačiau jie tą turi daryti taip pat nepažeisdami viešuosius pirkimus reguliuojančių teisės aktų, o tai verčia jas balansuoti ties įstatymų pažeidimo riba.

REKOMENDACIJOS
 • Rekomenduojame perkančiosioms organizacijoms įsivertinti lokalinių teisės aktų peržiūrą, užtikrinant galimybę viešųjų pirkimų komisijos nariams dirbti ir dalyvauti posėdžiuose nuotoliniu būdu.
 • Rekomenduojame tiekėjams įsivertinti jų ir jų partnerių galimybes įgyvendinant sutartis, jose numatytais terminais ir tikslingumą iš anksto informuoti perkančiąsias organizacijas apie galimus prievolių vykdymo sutrikimus.
 • Rekomenduojame pirkimus vykdantiems subjektams įvertinti ar planuojami atlikti sutarčių pakeitimai nepažeis viešuosius pirkimus reguliuojančius teisės aktus, ar nereikėtų tokių sutarčių iš viso nutraukti.
 • Rekomenduojame Europos Sąjungos lėšomis finansuojamus projektus įgyvendinantiems subjektams nepamiršti pranešti apie galimus vėlavimus atsakingoms institucijoms, parašant pratęsti projekto įgyvendinimo terminus.
 • Rekomenduojame pirkimus vykdantiems subjektams įsivertinti ar jų planuojamos vykdyti neskelbiamos derybos atitinka tokiems pirkimams keliamus reikalavimus, o taip pat tinkamai dokumentuoti tokius sprendimus.
KAIP MES  GALIME PADĖTI
 • Esame pasirengę peržiūrėti Jūsų vidinius viešųjų pirkimų veiklą reglamentuojančius aktus ir pasiūlyti pakeitimus, leisiančius užtikrinti teisinį pagrindą nuotoliniam darbui karantino metu.
 • Esame pasirengę padėti perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams derybose dėl sutarčių peržiūros (parengiant informacinius ir poreikio keisti sutartis, ar atleisti nuo atsakomybės raštus ir/ ar sprendimus). Esame pasirengę įvertinti, ar planuojami viešojo pirkimo sutarčių keitimai nepažeis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų, paruošti tinkamas ir leidžiamas sutarčių korekcijas. Deryboms nesibaigus taikiai, atstovaujame savo klientus teismuose dėl sutarčių nutraukimo / pažeidimo bei to sukeliamų teisinių padarinių.
 • Esame pasirengę padėti įvertinti, ar neskelbiamų derybų būdu planuojamas vykdyti pirkimas nepažeis viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų, o taip pat padėti atlikti pirkimus Jūsų pasirinktu pirkimo būdu, įskaitant paruošiant visus tam reikalingus dokumentus.
 • Esame pasirengę padėti spręsti visus ginčus dėl viešųjų pirkimų sutarčių įgyvendinimo, keitimo ir nutraukimo.
KONTAKTAI
Karolis Smaliukas BW fone v2

Karolis Smaliukas Asocijuotasis partneris karolis.smaliukas@tgsbaltic.com +370 659 44 121

10

PROBLEMA

Ekstremalios situacijos ir karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimas gali reikšti būtinybę persiderėti dėl įvairių sutartinių nuostatų, pavyzdžiui sutarties vykdymo terminų, produkcijos apimties ar kt. Verslo subjektai sutartiniuose santykiuose dažnai būna numatę arbitražines išlygas, reiškiančias, jog šalių ginčai, kylantys iš sutarties, turėtų būti sprendžiami ne valstybės teismuose, o tam tikroje arbitražo institucijoje. Visgi deryboms dėl sutarties pakeitimo nepavykus ir kitai šaliai nevykdant ar netinkamai vykdant sutartinius įsipareigojimus, kyla rizika, kad prievolė niekada nebus įvykdyta, o jūsų verslui bus padaryta žala, kurią atgauti iš bankrutuojančio / nemokaus kontrahento galimybės nebebus.

REKOMENDACIJOS

Kadangi ekstremalios situacijos ir karantino trukmė vis dar neaiški ir sunkiai prognozuojama, nepavykus deryboms ir jūsų kontrahentui dar esant mokiam, būtina nedelsiant atlikti veiksmus, kurie užtikrintų jūsų kontrahento prievolės įvykdymą ateityje. Viena iš tokių priemonių yra galimybė kreiptis į nacionalinį teismą ir prašyti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (pvz., turto arešto), kuris užtikrintų prievolės pagal sutartį įvykdymą tiek iki kreipiantis į arbitražo teismą, tiek ir arbitražinio nagrinėjimo metu. Į nacionalinį (o ne arbitražo) teismą kreiptis rekomenduojame todėl, kad arbitražas įprastai negali spręsti klausimo dėl kitos šalies turto arešto, o apie prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, skirtingai nei teismo atveju, yra informuojamas ir atsakovas. Tuo tarpu sprendimas nacionaliniame teisme dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra priimamas operatyviau, kita šalis apie jį sužino tik po sprendimo priėmimo, o sprendimas yra iš karto ir greitai vykdomas.

KAIP MES  GALIME PADĖTI
 • Galime konsultuoti visais sutarčių vykdymo klausimais, kuriuose yra numatyta arbitražinė išlyga šiuo sudėtingu metu.
 • Paruošti visus būtinus dokumentų projektus, kuriais būtų galima užtikrinti laikinųjų apsaugos priemonių (pvz. turto arešto) taikymą ir vykdymą;
 • Padėti spręsti jau kilusius ar kilsiančius arbitražo ginčus su kitomis šalimis bet kurioje arbitražo institucijoje.
KONTAKTAI
Tadas Varapnickas Small

Tadas Varapnickas          Vyresnysis teisininkas tadas.varapnickas@tgsbaltic.com +370 615 80 523

11

PROBLEMA

COVID-19 stipriai paveikė įvairias įmonių veiklos sritis. Daugelis įmonių kasdien gauna pranešimus, kuriuose paprastai informuojama apie mokėjimų vykdymo sustabdymą atsiradus force majeure aplinkybėms arba siūloma derėtis dėl tam tikrų sutarties nuostatų „sušvelninimo“. Dėl to įmonėms, gavusioms minėtus pranešimus, pagrįstai kyla klausimas, o kaip reikėtų reaguoti į tokį kitos sutarties šalies, būsimo ar esamo skolininko pranešimą? Ar toks pranešimas yra pagrįstas? Kokios pasekmės iš to kyla? Ką daryti toliau ir kokia iš to nauda?

REKOMENDACIJOS

Būtina turėti omeny, kad vien aplinkybė, jog sutarties šaliai ar skolininkui sutartį vykdyti tapo sudėtingiau, savarankiškai nesudaro sąlygų susidariusią situaciją prilyginti force majeure ir šiuo pagrindu sustabdyti mokėjimų ar kitų pareigų vykdymą. Tokiais atvejais galutinį ir lemiamą atsakymą gali pateikti tik teismas, nuodugniai išnagrinėjęs ginčą.

Atitinkamai, kreditorius, sprendžiantis klausimą, kaip jam elgtis toliau, visų pirma, turėtų rimtai apsvarstyti galimybę siekti ginčo išsprendimo derybų būdu, ieškant sprendimo atitinkančio tiek kreditoriaus, tiek skolininko interesus. Neabejotinai, jog derybų būdu išsprendus susidariusią situaciją, ginčo šalys sutaupys laiko ir finansinių išteklių.

Ir tik nepavykus sutarti, reikia kreiptis į teismą dėl sutarties pakeitimo arba skolos išieškojimo.

KAIP MES  GALIME PADĖTI
 • Įvertinti skolininko atsikirtimų pagrįstumą, skolininko finansinę padėtį ir pateikti perspektyvas dėl skolos atgavimo, paruošti bendradarbiavimo strategiją.
 • Pasiūlyti tarpininkauti deryboms, parengti papildomus susitarimus tarp kreditoriaus ir skolininko, užtikrinti skolos grąžinimą papildomomis garantijomis ir be teismų pagalbos.
 • Kraštutiniu atveju – parengti dokumentus teismui (teismo įsakymas dokumentinis procesas, ieškinys), efektyviai atstovauti ginčuose.
KONTAKTAI
Lina Daruliene 0307rBW580

Lina Darulienė              Partnerė lina.darulienė@tgsbaltic.com +370 698 73 556