Svarbiausi aspektai organizuojant visuotinį akcininkų susirinkimą nuotoliniu būdu | COVID-19

25.03.2020 Svarbiausi aspektai organizuojant visuotinį akcininkų susirinkimą nuotoliniu būdu | COVID-19

Įžvalgų autoriai - partneris Agnius Pilipavičius ir jaunesnioji teisininkė Rimantė Butkutė. 

Artėjant bendrovių eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (VAS) sušaukimo terminui, daugelis Lietuvos įmonių sprendžia klausimą, kaip nepažeidžiant dėl karantino įvestų ribojimų užtikrinti bendrovių akcininkų interesus. Todėl bendrovėms tampa aktualios VAS organizavimo nuotoliniu būdu galimybės.

Vienas iš būdų, kaip efektyviai suorganizuoti nuotolinį VAS -  suteikti teisę bendrovės akcininkams dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis. Tokių atvejų Lietuvoje iš esmės nėra buvę. Tačiau, atsižvelgiant į karantino situaciją bei siekiant užtikrinti akcininkų teises, verta pasinaudoti akcinių bendrovių įstatymo (ABĮ) suteikta teise bendrovei organizuoti VAS, sudarant galimybę akcininkams dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis.

Į ką reikia atkreipti dėmesį organizuojant VAS nuotoliniu būdu?

  1. Bendrovės teisė organizuoti susirinkimą nuotoliniu būdu. ABĮ 21 str. 4 d. reglamentuojama bendrovės teisė sudaryti galimybę akcininkams susirinkime dalyvauti elektroninių ryšių priemonėmis. Tačiau net ir tuo atveju, jeigu bendrovė priimtų sprendimą suteikti akcininkams galimybę dalyvauti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis, vis tiek turi būti sudaroma galimybė akcininkams dalyvauti Susirinkime fiziškai (t. y. bendrovė negali organizuoti Susirinkimo, suteikiant teisę akcininkams dalyvauti jame tik elektroninių ryšių priemonėmis).
  2. Dalyvavimo susirinkime tvarka. Bendrovės valdybai / vadovui, priėmus sprendimą sušaukti Susirinkimą, bendrovė turi pareigą parengti ir išsiųsti visiems akcininkams pranešimus apie Susirinkimą. Pranešime apie Susirinkimo sušaukimą be kitos informacijos turi būti nurodoma dalyvavimo ir balsavimo Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis tvarka (ABĮ 26 str. 2 d. 9 p.).
  3. Akcininkų registravimas. Susirinkime dalyvaujančių akcininkų sąraše pažymima, kurie akcininkai dalyvavo el. ryšių priemonėmis. Teisės aktai nenumato pareigos akcininkams registruotis pasirašytinai, kas paprastai daroma, tad pakaktų pirmininko ir sekretoriaus parašų ant akcininkų registravimo sąrašo.
  4. Akcininkų identifikavimas.  ABĮ 21 str. 8 d. numato, kad „asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime <...>, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą“. Tačiau šis reikalavimas netaikomas, kai akcininkas susirinkime dalyvauja elektroninių ryšių priemonėmis.
  5. Duomenų apsaugos reikalavimai. Visus susirinkusius dalyvius būtina informuoti jeigu:
  • bus fiksuojamas dalyvių veido atvaizdas, asmens dokumentas ir jų palyginimas;
  • bus renkami kiti prisijungimo prie virtualaus Susirinkimo platformos duomenys (IP adresas, kt.);
  • bus įrašinėjamas Susirinkimo vaizdas ir garsas.