Šķīrējtiesas lieta strīdā pret Krievijas gāzes magnātu "Gazprom"

01.03.2014 Šķīrējtiesas lieta strīdā pret Krievijas gāzes magnātu "Gazprom"

Advokātu birojs "TGS Baltic" sadarbībā ar citiem padomniekiem pārstāv Lietuvas Republikas Enerģētikas ministriju Stokholmas šķīrējtiesas institūtā (SCC) uzsāktajā tiesvedībā pret OAO "Gazprom" par tā piemērotajām negodīgām dabasgāzes cenām tirdzniecībā ar Lietuvas Republiku.

Šī ir nozīmīga lieta Lietuvas Republikai strīda rakstura un vērtības (1,29 miljardi eiro) dēļ.

Tāpat mūsu birojs pārstāv Lietuvas Republiku OAO "Gazprom" ierosinātā investīciju strīdā. "Gazprom" apgalvo, ka ieviešot un piemērojot īpašumtiesību atšķetināšanas tiesību aktus saskaņā ar ES Trešo enerģētikas paketi, Lietuvas Republika pārkāpj ar Krievijas Federāciju noslēgto Divpusējo investīciju līgumu, kurš aizsargā "Gazprom" veiktos ieguldījumus Lietuvas Republikas teritorijā, jo ES tiesību aktos nav noteikta prasība Lietuvas Republikai realizēt īpašumtiesības, izvēloties īpašumtiesību atšķetināšanas režīmu. Saskaņā ar OAO "Gazprom" viedokli īpašumtiesību nošķiršana negatīvi ietekmēja "Gazprom" kā AB "Lietuvos dujos" investora tiesisko paļāvību.

Turklāt advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāvēja Lietuvas Republikas Enerģētikas ministriju šķīrējtiesas lietā SCC, kuru ievērojamais Krievijas naftas uzņēmums ierosināja pret Lietuvas Republiku saistībā ar akcionāru līguma (SHA) noteikumu pārkāpumu. Šis līgums cita starpā tika noslēgts starp "Gazprom" un Valsts Īpašumu fondu sabiedrības AB "Lietuvos dujos" privatizācijas procesā. "Gazprom apgalvoja", ka, uzsākot tiesvedību par izmeklēšanas veikšanu AB "Lietuvos dujos", Lietuvas Republika ir pārkāpusi SHA. Tāpat "Gazprom" pieprasīja kompensēt zaudējumus, kurus tas it kā cietis pārkāpuma rezultātā.

Būdama AB "Lietuvos Dujos" akcionāre, Enerģētikas ministrija iesniedza Lietuvas tiesā prasību par "Gazprom" iecelto valdes locekļu darbības izmeklēšanu saskaņā ar juridisko personu darbības izmeklēšanas juridisko procedūru, kas noteikta Lietuvas Republikas Civilkodeksā. Advokātu birojs "TGS Baltic" pārstāv Enerģētikas ministriju arī šajā tiesvedības procesā. Lietas izskatīšana tika pārtraukta tādēļ, ka Lietuvas Republikas Augstākā tiesa iesniedza pieteikumu Eiropas Savienības Tiesā prejudiciāla lēmuma saņemšanai citā ar šo lietu saistītā strīdā (skat. turpmāk).

Šķīrējtiesa sprieda, ka SHA noteikumi ir pārkāpti, taču tādējādi nav izraisīti zaudējumi "Gazprom". Tāpat advokātu birojs "TGS Baltic" Lietuvas Republikas Enerģētikas ministriju tiesvedībā par pieminētā šķīrējtiesas sprieduma atzīšanu un izpildi. Šīs lietas izskatīšana Lietuvas Republikas Augstākajā tiesā, jo tā nolēma iesniegt pieteikumu ES Tiesā prejudiciāla lēmuma saņemšanai par to, vai attiecīgais spriedums atbilst ES tiesību aktiem.