TGS Baltic sniedza juridisko palīdzību Eiropas Centrālajai bankai Latvijas tiesību jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Savienības Vispārējās tiesas rīkojumu pārsūdzību.

17.05.2021 TGS Baltic sniedza juridisko palīdzību Eiropas Centrālajai bankai Latvijas tiesību jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Savienības Vispārējās tiesas rīkojumu pārsūdzību.

TGS Baltic sniedza juridisko palīdzību Eiropas Centrālajai bankai Latvijas tiesību jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Savienības Vispārējās tiesas rīkojumu pārsūdzību, ar kuriem tā noraidīja kā nepieņemamas prasības atcelt aktus, ar kuriem ABLV Bank un tās meitas sabiedrība ABLV Bank Luxembourg SA tika atzītas par maksātnespējīgām vai iespējami maksātnespējīgām.

 

TGS Baltic sniedza juridisko palīdzību Eiropas Centrālās bankas (ECB) pārstāvjiem par noteiktiem Latvijas tiesību jautājumiem, kas saistīti ar ABLV Bank AS un Ernesta Berņa kunga, Oļega Fiļa kunga, OF Holding SIA un Cassandra Holding Company SIA apelācijas sūdzību noraidīšanu, kurās minētie prasītāji lūdza atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2019. gada 6. maija rīkojumu ABLV Bank / ECB (Lieta C ‑ 551/19 P) un 2019. gada 6. maija rīkojumu Bernis u.c. / ECB (Lieta C ‑ 552/19 P), ar kuru Vispārējā tiesa noraidīja kā nepieņemamas šo prasītāju prasības atcelt ECB 2018. gada 23. februāra aktus, ar kuriem ECB paziņoja, ka ABLV Bank un tās meitas sabiedrība ABLV Bank Luxembourg SA kļūst vai iespējams kļūs maksātnespējīgas.

2018. gada 23. februārī ECB konstatēja, ka ABLV Bank AS un tās meitas sabiedrība ABLV Bank Luxembourg SA kļūst vai iespējams kļūs maksātnespējīgas. Tajā pašā dienā Vienotā noregulējuma valde konstatēja, ka attiecībā uz minētajām bankām nav jāpieņem vienotā regulējuma shēma, jo noregulējuma darbība nav nepieciešama sabiedrības interesēs Regulas Nr. 806/2014 18. panta 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunkta un 18. panta 5. punkta izpratnē.

Saskaņā ar ECB ievērojamās likviditātes pasliktināšanās dēļ ABLV Bank AS, visticamāk, nespēs samaksāt savus parādus vai citas saistības, kad tām pienāks termiņš. Pirms Latvijas noguldījumu garantiju fonda izmaksas procedūras uzsākšanas bankai nebija pietiekami daudz uzreiz pieejamu līdzekļu, lai izturētu stresa izraisītu noguldījumu aizplūšanu.

2018. gada 3. maijā ABLV Bank un tās lielākie akcionāri iesniedza apelācijas sūdzību Eiropas Savienības tiesā pret Eiropas Centrālo banku un Vienoto noregulējuma valdi par vairākiem iespējamiem pārkāpumiem.

2019. gada 6. maijā Eiropas Savienības Vispārējā tiesa noraidīja kā nepieņemamas ABLV Bank AS un Ernesta Berņa kunga, Oļega Fiļa kunga, OF Holding SIA un Cassandra Holding Company SIA prasības par 2018. gada 23. februāra ECB aktu atcelšanu, ar kuru ECB paziņoja, ka ABLV Bank un tās meitas sabiedrība ABLV Bank Luxembourg SA kļūst vai iespējams kļūs maksātnespējīgas.

2021. gada 6. maijā Eiropas Savienības tiesa noraidīja ABLV Bank AS, kā arī Ernesta Berņa kunga, Oļega Fiļa kunga, OF Holding SIA un Cassandra Holding Company SIA apelācijas sūdzības (Apvienotās lietas C‑551/19 P un C‑552/19 P).

Eiropas Centrālo Banku konsultēja partneris Nauris Grigals.

Tiesas spriedums latviešu valodā atrodams šeit:

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=240843&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2529382