Privātuma politika

Privātuma politika

Privātuma politika 

Šajā privātuma politikā (“Politika”) ir izklāstīts, kā zvērinātu advokātu birojs TGS Baltic apstrādā savu klientu, darbinieku kandidātu un tīmekļa vietnes apmeklētāju personas datus un nodrošina privātumu.

Jūsu personas datu pārzinis attiecībā uz personas datu apstrādi juridiskās palīdzības sniegšanas, personāla atlases un saimnieciskās darbības Latvijā noslēgto līgumu izpildes nolūkos ir zvērinātu advokātu birojs TGS Baltic Latvijā (“TGS Baltic”).

Attiecībā uz personas datu apstrādi marketinga nolūkos pārziņi ir zvērinātu advokātu biroja TGS Baltic Lietuvas, Latvijas un Igaunijas biroji (kopā saukti - TGS Baltijas Biroji). Mūsu zvērinātu advokātu biroja kontaktus varat atrast šeit: http://tgsbaltic.com/cilveki/advokati/.

Ja jums ir jautājumi par šo Politiku vai ja jums ir kādi lūgumi saistībā ar jūsu personas datu apstrādi, jūs varat sazināties ar mums pa e-pastu uz privacy@tgsbaltic.com.

Politika var tikt atjaunināta un mainīta. TGS Baltic informēs savus klientus un mājas lapas apmeklētājus par atjauninājumiem, ievietojot privātuma politikas jauno versiju mājas lapā, norādot izmaiņu ieviešanas datumus.

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDE, NOLŪKI UN TIESISKAIS PAMATS

TGS Baltic apstrādā personas datus precīzi, godīgi un likumīgi, un nolūkiem, kādiem tie ir iegūti, ievērojot tiesību aktos, noteiktos personas datu apstrādes principus un prasības.

Nr.p.k.

Apstrādes

nolūks

Personas datu

kategorijas

Juridiskais

pamats

1.      

Juridiskās

palīdzības

sniegšana

Klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese, e-pasta adrese, telefona numurs, juridiskās palīdzības sniegšanas būtība, lietas faktiskie un tiesiskie apstākļi, kaitējuma / zaudējuma esamības fakts, veids, apmērs, ārpustiesas izskatīšanas esamība un to apstākļi, lietu un strīdu pamatojošo dokumentu saturs, tiesvedības informācija, tiesas spriedumi, pārsūdzības informācija, spēkā stājies tiesu nolēmums, lietas izskatīšanas rezultāts.

·         Apstrāde nepieciešama līgumsaistību izpildei;

·         Uz mums attiecināmu juridisko pienākumu izpilde (materiālie un procesuālie tiesību akti, kas reglamentē attiecīgās lietas izskatīšanu ārpustiesas izskatīšanas kārtībā, iestādē, tiesā.)

·         Klienta un/vai advokāta likumīgā interese aizstāvēt klienta tiesiskās intereses

Glabāšanas termiņš: 5 gadi no juridiskās palīdzības sniegšanas vai tiesvedības gadījumā tiesu nolēmuma spēkā stāšanās dienas.

2.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktās klientu izpētes veikšana

Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā

·         Uz mums attiecināmu juridisko pienākumu izpilde

Glabāšanas termiņš: 5 gadus pēc darījuma attiecību izbeigšanas vai gadījuma rakstura darījuma veikšanas.

3.

Grāmatvedības prasību izpilde, sniedzot juridiskos pakalpojumus

Tikai tādā apjomā kā tas ir noteikts grāmatvedību regulējošajos tiesību aktos.

Uz mums attiecināmu juridisko pienākumu izpilde.

Glabāšanas termiņš: tik ilgi cik tas ir noteikts grāmatvedību regulējošajos tiesību aktos.

4.

Parādu piedziņa

Vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kontaktinformācija, līgumsaistību esamību apliecinošā informācija un dokumenti.

Mūsu leģitīmo interešu īstenošana (samaksas saņemšana par izmantoto pakalpojumu).

Glabāšanas termiņš: līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei un vai noilguma iestāšanās brīdim likumisko interešu īstenošanas nolūkos (komerctiesiskie strīdi 3 gadi, datu aizsardzības strīdi 5 gadi).

5.

Komercdarbības plānošana, veicināšana un attīstība

·         Klientu kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, e-pasta adrese, darba vietas nosaukums;

·         klientu kontaktinformācija; klientu atsauksmes, sūdzības par mūsu pakalpojumu;

·         apmierinātības testu, aptaujas dati.

Mūsu leģitīmo interešu īstenošana (pakalpojumu uzlabošana, jaunu pakalpojumu attīstība).

Glabāšanas termiņš: personas dati tiek apstrādāti līdz apstrādes nolūka sasniegšanai (piemēram, līdz jaunumu nosūtīšanas brīdim, statistiskās informācijas sagatavošanai, aptaujas rezultātu apkopošanai, lēmuma par iesniegto piedāvājumu pieņemšanas dienai u.tml.)

 6.

Pasākumu plānošana un organizēšana

 • Klientu kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, e-pasta adrese, darba vietas nosaukums;
 • informācija par dalību pasākumā;
 • pasākuma laikā iegūtā informācija (piemēram, uzdotie jautājumi, komentāri);
 • pasākuma laikā iegūtās bildes vai videomateriāli.

Mūsu leģitīmo interešu īstenošana (dažādu pasākumu – konferenču, semināru, vebināru plānošana un organizēšana).

Glabāšanas termiņš: personas dati tiek uzglabāti 5 gadus no datu apstrādes veikšanas dienas.

7.

Personāla atlase

·       CV, motivācijas vēstules un citas personas datu saturošās informācijas izvērtēšanai atbilstoši vakantā amata prasībām – vārds, uzvārds, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese), informācija par kandidāta pieredzi, izglītību un prasmēm, kā arī cita CV un pievienotajos dokumentos norādītā informācija, piemēram, izglītību apliecinošos dokumentos (papildus, piemēram, iegūtā kvalifikācija);

·       Interviju organizēšanai un dokumentēšanai – vārds, uzvārds, atbildes saturs uz uzdotajiem jautājumiem, zināšanu un citi pārbaudes darbi, kas tiek veikti, lai iegūtu priekšstatu par kandidāta pieredzi, zināšanām un prasmēm, kas nepieciešami vakantā amata pienākumu pildīšanai;

·       Atsauksmju iegūšanai no iepriekšējām darba vietām – kandidāta vārds, uzvārds, ieņemamais amats, laika periods, iepriekšējās darba vietas nosaukums, atsauksme par kandidātu;

·       Lēmuma pieņemšanai un paziņošanai, noslēdzot personāla atlasi – vārds, uzvārds, kontaktinformācija, lēmuma datums, fakts un būtība.

·         Jūsu piekrišana (piemēram, atsauksmju iegūšanai no iepriekšējām darba vietām);

·         Mūsu leģitīmo interešu īstenošana (pieņemt darbā vakantā amata prasībām atbilstošāku darbinieka kandidātu)

Glabāšanas termiņš: 6 mēneši no lēmuma pieņemšanas dienas konkrētajā atlases procesā.

8.

Informācijas sniegšana valsts pārvaldes iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā

valsts pārvaldes iestādēm, operatīvās darbības subjektiem un tiesām nepieciešamā informācija (personas vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, pieprasījuma būtība, mērķis un cita informācija, kas ietverta pieprasījumā) un kas tiek izsniegta, izpildot to.

·         Juridiskā pienākuma izpilde (attiecīgo procesu regulējošie tiesību akti);

·         Mūsu leģitīmo interešu īstenošana (piemēram, ziņošana par pret mums vērsto noziedzīgo nodarījumu).

Glabāšanas termiņš: 5 gadi no datu apstrādes veikšanas dienas.

9.

Lietvedības funkciju veikšana (korespondences apstrāde un atbildes sniegšana)

Vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts, faktiskā un deklarētā dzīvesvietas adrese, kā arī cita korespondencē paša datu subjektā norādīta informācija.

·         Juridiskā pienākuma izpilde (piemēram, Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktais pienākums īstenot datu subjekta tiesības, pierādīt šāda pienākuma izpildi);

·         Mūsu leģitīmo interešu īstenošana (piemēram, pierādījumu saglabāšana, lai pierādītu mūsu rīcības tiesiskumu ar jūsu personas datiem).

Glabāšanas termiņš: 5 gadi no atbildes sniegšanas dienas.

10.

Mājaslapas uzturēšana un darbības uzlabošana

Pieslēgšanās dati (pieslēgušās ierīces IP adrese, pieslēgšanās laiks, pilsēta, no kuras notiek pieslēgšanās);

pārlūka veids;

dati par to, kā mājaslapas apmeklētājs pārlūkoja vietni (kuras sadaļas apmeklējat, par kādu/ām informāciju un ziņām interesējaties).

·         Jūsu piekrišana (analītisko sīkdatņu izmantošanai);

·         TGS leģitīmās intereses (obligāto sīkdatņu izmantošanai, bez kurām mājaslapas darbība nav iespējama; mājaslapas izmantošanas ērtums un drošums).

Glabāšanas termiņš: atbilstoši Sīkdatņu politikā norādītajam.

11.

Sociālo tīklu profilu administrēšana un uzturēšana

lietotāja vārds, lietotāja atsauksme par publicētajām ziņām un komentāri, saņemtās un nosūtītās ziņas saturs, organizētā konkursa uzvārētāji (lietotāja vārds).

Mūsu leģitīmās intereses (informēt esošus un potenciālus klientus par mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, aktivitātēm, nodrošināt vieglāku un pieejamāku saziņu ar mums)

Glabāšanas termiņš: saziņas ietvaros iegūtā informācija tiek apstrādāta līdz atbildes sniegšanas dienai.

Mēs neveicam automatizēto lēmumu pieņemšanu, kā arī neparedzam personas datus sūtīt uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām, izņemot šajā politikā minētajos gadījumos.

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDE TIEŠĀ MĀRKETINGA NOLŪKIEM

TGS Baltic apstrādā jūsu personas datus (vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru) tiešā mārketinga nolūkā ar Jūsu piekrišanu, kā arī, ja esat TGS Baltic klients un neesat iebildis pret jūsu datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkā.

Veicot datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkā, TGS Baltic var Jums nosūtīt e-pastu ar mūsu jaunumiem tiesību jomā, piedāvājumiem

 • ielūgumus uz pasākumiem un līdzīgu informāciju;
 • lai jūs uzaicinātu uz jums atbilstošu notikumu, mēs varam sazināties ar jums pa tālruni.

Informējam jūs, ka jūs jebkurā laikā varat atteikties no mūsu apkārtrakstu un citas sūtītās informācijas saņemšanas. To var izdarīt, sazinoties ar mums pa e-pastu latvia@tgsbaltic.com.

Mēs apkopojam statistisko informāciju par nosūtītajiem apkārtrakstiem: mēs uzraugām, vai jūs izlasījāt apkārtrakstu, kad un cik reižu jūs to izlasījāt vai atvērāt, vai jūs to pārsūtījāt citiem, kādu operētājsistēmu un e-pasta serveri (tā atrašanās vietu) jūs izmantojat.

III. PERSONAS DATU APSTRĀDE, KAD JŪS UZDODAT MUMS JAUTĀJUMUS, NOSŪTAT CITU INFORMĀCIJU

TGS Baltic apstrādā jūsu datus, kad jūs sazināties ar mums, uzdodot vai iesniedzot jautājumus vai nosūtot informāciju, izmantojot kontaktinformāciju no mūsu tīmekļa vietnes.

Lūdzam norādīt tikai tādus personiskos datus, kuru apstrāde nepieciešama nosūtītās vēstules, pieprasījuma vai jautājuma nolūkā.

TGS Baltic apstrādā jūsu datus šajos gadījumos, lai administrētu jautājumus un sūdzības, lai nodrošinātu mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, lai aizsargātu savas tiesības un likumīgās intereses.

Jūs varat vērsties TGS Baltic, lai saņemtu informāciju, ievērojot normatīvo aktu prasības attiecībā uz dokumenta juridiskā spēka esību (datu apstrādes tiesiskais pamats - uz pārzini attiecināmo juridisko pienākumu izpilde). Neievērojot dokumenta juridiskā spēka prasības, TGS Baltic nespēs izskatīt un izvērtēt lūgumu pēc būtības.

Strīdus gadījumā informācijas (atbildes) sniegšanas procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi un atbildes sniegšanas faktu un tās saturu.

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDE DARBĀ PIEŅEMŠANAS NOLŪKIEM

Jūs varat iesniegt savus datus TGS Baltic tīmekļa vietnē, lai pievienotos TGS Baltic komandai (to var izdarīt šeit: http://http://tgsbaltic.com/karjera-2/karjeras-iespejas/).

Lūdzam ievērot personīgās informācijas aizsardzības prasības un nesūtīt mums informāciju, kas nav nepieciešama personāla atlases nolūkiem.

Mēs apstrādāsim personas datus, kurus jūs iesniedzat personāla atlases vajadzībām, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm.

Lūdzam ņemt vērā, ka, lai novērtētu jūsu kandidatūru, mēs varam sazināties ar bijušajiem darba devējiem, kurus jūs esat norādījuši ieteikumu saņemšanai. Mēs varam pieprasīt šādu informāciju jūsu pašreizējam darba devējam tikai tad, ja mēs esam saņēmuši jūsu piekrišanu.

Ja izvēlēsimies citu kandidātu, mēs varam lūgt jūsu piekrišanu, lai uzglabātu jūsu personas datus, izmantotu tos citas personāla atlases ietvaros un sazinātos ar jums. Saņemot Jūsu piekrišanu, glabāsim jūsu personas datus divus gadus. Jums ir tiesības sniegto piekrišanu atsaukt jebkurā brīdī. Piekrišanas atsaukšana neietekmē tās apstrādes likumību, kas tikusi veikta, pamatojies uz piekrišanu, pirms tās atsaukuma. Ja jūs atsaucat piekrišanu, mēs dzēsīsim tādus jūsu personas datus, kas tika glabāti, pamatojoties uz piekrišanu.

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDE TĪMEKĻA VIETNĒ

TGS Baltic, pamatojoties uz piekrišanu, izmantojot sīkdatnes un citas tehnoloģijas, var apstrādāt tīmekļa vietnes tgsbaltic.com apmeklētāja IP adreses, tīkla un atrašanās vietas datus, datus par atsevišķu tīmekļa vietnes daļu apmeklējumu un tā laiku. Piekrišanu var paust, atzīmējot aizpildāmos laukumus iznirstošajā sīkdatņu joslā.

Sīkdatnes ir teksta faili, kurus jūsu tīmekļa pārlūkprogrammas noglabā jūsu datorā vai citā viedierīcē, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni. Obligātās sīkdatnes ir nosacījums tīmekļa vietnes izmantošanai, tām nav nepieciešama piekrišana. Trešās personas, izņemot turpmāk norādītās, nepiekļūst tīmekļa vietnē izmantojamajām sīkdatnēm.

Zemāk redzamajā tabulā norādītas TGS Baltic tīmekļa vietnē izmantotās sīkdatnes, kas palīdz sekot apmeklētāju skaitam un to vietnes apmeklējuma periodiskumam.

Informācija par šajā vietnē izmantotajām sīkdatnēm, to mērķiem, derīgumu un izmantotajiem datiem ir apkopota šajā tabulā:

Sīkdatnes nosaukums

Apraksts / Tips

Izveidošanas brīdis

Derīguma termiņš

Izmantotie dati

PHPSESSID

Standarta sīkdatne tiek izmantota, lai atbalstītu lietotāja sesiju. Nepieciešama sīkdatne

Ieejot tīmekļa vietnē

Līdz tīmekļa vietnes loga aizvēršanai

Unikāls identifikators

p_popup_uh

Sīkdatne tiek izmantota, lai saglabātu informāciju par uznirstošajiem logiem, kurus apskatījis un paslēpis lietotājs.

Ieejot tīmekļa vietnē pirmo reizi

1 gads

Unikāls identifikators

_ga

Šo sīkdatni izmanto Google Analytics, lai novērtētu lietotāja apmeklējuma mērķus, ģenerētu pārskatus vietnes operatoriem par vietnes darbību un uzlabotu lietotāju pieredzi, apmeklējot vietni.

Ieejot tīmekļa vietnē

2 gadi

Unikāls identifikators

_gat

Šo sīkdatni izmanto Google Analytics, lai novērtētu lietotāja apmeklējuma mērķus, ģenerētu pārskatus vietnes operatoriem par vietnes darbību un uzlabotu lietotāju pieredzi, apmeklējot vietni.

Ieejot tīmekļa vietnē

2 gadi

Unikāls identifikators

_gid

Šo sīkdatni izmanto Google Analytics, lai novērtētu lietotāja apmeklējuma mērķus, ģenerētu pārskatus vietnes operatoriem par vietnes darbību un uzlabotu lietotāju pieredzi, apmeklējot vietni.

Ieejot tīmekļa vietnē

2 gadi

Unikāls identifikators

Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā Jūs varat kontrolēt sīkdatņu izmantošanu, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, apmeklējiet vietni http://www.allaboutcookies.org/.

Mēs izmantojam Google Analytics tīmekļa vietņu analīzes pakalpojumu. Jūs varat uzzināt vairāk par Google Analytics šeit: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. Jūs varat izmantot Google Analytics atteikšanās pārlūka pievienojumprogrammu, ja vēlaties, lai Google Analytics rīki neapkopo informāciju par jūsu tīmekļa pārlūkošanu.

 

 

 1. DATU APSTRĀDĀTĀJI. DATU SAŅĒMĒJI

TGS Baltic izmanto jūsu personas datu apstrādei pakalpojumu sniedzējus, kas sniedz šādus pakalpojumus: datu glabāšanu, tīmekļa pārlūkošanas vai tiešsaistes darbības analīzi, reklāmu un mārketingu, programmatūras izstrādi, uzturēšanu, informācijas tehnoloģiju infrastruktūras nodrošināšanu, sakaru pakalpojumus. TGS Baltic jūsu personas datus izpauž tikai tiktāl, ciktāl tas vajadzīgs attiecībā uz to pakalpojumu sniegšanu. Apkārtrakstu un citas informācijas nosūtīšanai mēs izmantojam uzticamus pakalpojumu sniedzējus.

Jūsu personas datu saņēmēji atbilstoši personas datu apstrādes nolūkiem ir:

Nr.p.k.

Apstrādes

nolūks

Personas datu

saņēmēji

Personas datu

nosūtīšana uz trešo

valsti vai

starptautisku

organizāciju

1.

Juridiskās

palīdzības

sniegšana

·         Mūsu un paša klienta pilnvarotie darbinieki pilnvarotie darbinieki;

·         Iestāde, kas pieņēmusi lēmumu, izdevusi administratīvo aktu;

·         Citas kompetentās valsts iestādes, ja attiecīgā jautājuma izskatīšana ir tās kompetencē (viedokļa, uzziņas pieprasīšanas vai sūdzības iesniegšanas gadījumā);

·         Valsts un pašvaldību iestādes, ja dokumenta iesniegšana ir nepieciešama;

·         Strīdus otrā puse;

·         Trešā persona, ja tāda ir lietā;

·         Tiesa, lēmuma, darījuma pārsūdzēšanas vai pieteikuma iesniegšanas gadījumā.

Tiek veikta tikai, ja klients, lietas dalībnieks vai strīdā iesaistītā puse ir trešās valsts piederīgais vai organizācija, kuras domicils ir trešajā valstī

2.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktās klientu izpētes veikšana

·         Mūsu pilnvarotie darbinieki;

·         Latvijas Zvērinātu advokātu padome;

·         valsts pārvaldes u.c.

Netiek veikta

3.

Grāmatvedības prasību izpilde, sniedzot juridiskos pakalpojumus

·         Mūsu pilnvarotie darbinieki; tiesībsargājošās vai uzraugošās institūcijas, kā arī tiesa.

Netiek veikta

4.

Parādu piedziņa

·         Mūsu pilnvarotie darbinieki;

·         Valsts pārvaldes iestādes (Datu valsts inspekcija u.c., piemēram, sūdzības saņemšanas gadījumā);

·         Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs;

·         Tiesas, ja ir ierosināta vai tiek plānots iesniegt prasības pieteikumu tiesai.

Netiek veikta

5.

Komercdarbības plānošana, veicināšana un attīstība

·         Mūsu pilnvarotie darbinieki;

·         Potenciālie / esošie mūsu klienti;

·         Publisko un/vai labdarības pasākuma organizatori, apmeklētāji;

·         Plaša sabiedrība.

Netiek veikta

6.

Personāla atlase

·        Mūsu pilnvarotie darbinieki;

·        Tiesībsargājošās vai uzraugošās institūcijas (piemēram, Valsts darba inspekcija, Datu valsts inspekcija u.tml.), kā arī tiesa.

Netiek veikta

7.

Informācijas sniegšana valsts pārvaldes iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā

·         Mūsu pilnvarotie darbinieki;

·         Valsts pārvaldes iestādes, operatīvās darbības subjekti, tiesas ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

Netiek veikta

8.

Lietvedības funkciju veikšana (korespondences apstrāde un atbildes sniegšana)

·        Pārziņa pilnvaroti darbinieki;

·        Datu valsts inspekcija u.c., tiesas sūdzības gadījumā

Netiek veikta

9.

Mājaslapas uzturēšana un darbības uzlabošana

·         Mūsu pilnvarotie darbinieki;

·         trešās personas, ar kuru palīdzību mēs nodrošinām mājaslapas uzturēšanu;

·         Datu valsts inspekcija, tiesas sūdzības gadījumā.

Tiek veikta tikai attiecībā uz trešo pušu (Google) sīkdatņu izmantošanu mūsu mājaslapā. Personas dati tiek nodoti uz ASV (pamatojoties uz Eiropas Komisijas 2021. gada 4. jūnijā pieņemtajām līguma standartklauzulām).

10.

Sociālo tīklu profilu administrēšana un uzturēšana

·         Mūsu pilnvarotie darbinieki, kas apstrādā un sniedz atbildes uz saņemtajiem ziņojumiem.

Netiek veikta

 

Lai nodrošinātu mūsu, trešo personu tiesības vai sabiedrības intereses, dati var tikt nodoti arī kompetentām valsts institūcijām vai tiesībsargājošajām iestādēm, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

VII. DATU SAGLABĀŠANA

Mēs glabājam personas datus līdz attiecīgā personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai.

Izvēloties kritērijus  personas datu glabāšanai, mēs ņemam vērā zemāk norādītos apstākļus: 

 • vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
 • kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu realizāciju un aizsardzību;
 • kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu uz mums attiecināmus saistošus pienākumus.

Personas datus, kurus jūs iesniedzāt personāla atlasei, mēs glabāsim 6 mēnešus no tās beigām, ja vien mēs nebūsim saņēmuši atsevišķu piekrišanu ilgākam uzglabāšanas termiņam.

Jūsu personas dati, lai nodrošinātu mūsu leģitīmās intereses pierādījumu par saņemtajiem pieprasījumiem apkopošanā, atbildēm uz tiem, kā arī par sniegtajiem pakalpojumiem un kontaktiem, kas mums ir bijuši, tiek saglabāti atkarībā no datu veida un apstākļiem, ciktāl tas atbilst šo datu apkopošanas nolūkiem.

Jūsu personas dati var tikt uzglabāti ilgāk, ja:

 • tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt sevi pret pretenzijām, prasībām vai darbību un īstenot savas tiesības; 
 • ir pamatotas aizdomas par prettiesiskām darbībām, kas tiek izmeklētas; 
 • jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda izšķiršanai, pretenzijas atrisināšanai; 
 • saskaņā ar citu likumā noteikto pamatojumu.

Jūsu personas dati tiks iznīcināti saprātīgā laika periodā pēc noteiktā termiņa.

VIII. DATU SUBJEKTU TIESĪBAS

Attiecībā uz jūsu personas datiem jums ir šādas tiesības:

 • iepazīties ar jūsu personas datiem un veidu, kā tie tiek apstrādāti, kā arī saņemt to kopiju; 
 • pieprasīt datu labošanu, jūsu personas datu dzēšanu vai jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, ja personas dati tiek apstrādāti, neievērojot juridiskās prasības, vai ja ir cits juridiskais pamats; 
 • pieprasīt personas datu pārsūtīšanu citam pārzinim vai nodot tos jums ērtā veidā (piemērojams tikai personas datiem, kurus esat sniedzis/sniegusi pats/pati un kuri tiek apstrādāti, izmantojot automatizētus līdzekļus, uz līguma vai piekrišanas pamata);
 • iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ja tie tiek apstrādāti, pamatojoties uz likumīgām interesēm, ja vien nepastāv likumīgi iemesli šādai apstrādei, vai lai iesniegtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās prasības; 
 • gadījumos, kad jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz atsevišķu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

Gadījumos, ja jūs uzskatāt, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi vai ir pārkāptas jūsu tiesības saistībā ar datu apstrādi, jums ir tiesības sazināties ar attiecīgajām datu aizsardzības iestādēm un iesniegt sūdzību (atsevišķu valsts uzraudzības iestāžu kontaktinformācija ir pieejama šeit).

TGS Baltic iesaka sazināties ar mums pirms iesniegt oficiālu sūdzību (privacy@tgsbaltic.com), lai rastu īsto problēmas risinājumu.

IV. PERSONAS DATU SNIEGŠANAS NEPIECIEŠAMĪBA

Šajā privātuma politikā norādītie personas dati ir nepieciešami attiecīgā nolūka sasniegšanai. Bez personas datus mēs nevarēsim īstenot un izpildīt nevienu no šajā politikā uzskaitītajiem nolūkiem. Proti, mēs nespēsim Jums: nosūtīt mūsu piedāvājumus; sniegt juridisko pakalpojumu atbilstoši Jūsu interesēm un normatīvo aktu prasībām; izvēlēties amata prasībām atbilstošāku, zinošāku un pieredzējušāku savas jomas speciālistu u.tml.