Covid-19: Ārkārtas stāvoklis pagarināts līdz 12.maijam un citas aktualitātes

07.04.2020 Covid-19: Ārkārtas stāvoklis pagarināts līdz 12.maijam un citas aktualitātes

Covid-19: Ministru Kabinets 2020.gada 7.aprīļa sēdē lēma par ārkārtējās situācijas  pagarināšanu līdz 12.maijam. Savukārt Saeima, 3.aprīļa ārkārtas sēdē pieņēma vairākus nozīmīgus grozījumus normatīvajos aktos sakarā ar Covid-19 izplatību.

 

Ministru Kabineta pilnvaru paplašināšana

 • Ar grozījumiem likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” Ministru kabinetam ir tiesības pagarināt izsludināto ārkārtējo situāciju vairāk nekā vienu reizi. Iepriekš likums noteica, ka Ministru kabinetam ir tiesības, pagarināt izsludināto ārkārtējo situāciju tikai vienu reizi uz laiku, kas nav ilgāks par trim mēnešiem.

Papildināti Covid-19 apdraudējuma un seku novēršanas pasākumi

 Apturēts saistību tiesību noilguma termiņš un ierobežots nokavējumu procentu apmērs

 • Laikposmā no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2020. gada 1. septembrim nokavējuma procenti par civiltiesiskas saistības izpildīšanas nokavējumu nevar pārsniegt likumiskos procentus – par tāda naudas parāda samaksas nokavējumu, kas kā atlīdzība nolīgta līgumā par preces piegādi, par pirkumu vai pakalpojuma sniegšanu, 8% virs procentu pamatlikmes gadā, bet līgumattiecībās ar patērētājiem un citos gadījumos 6% gadā.

Biedrību un kooperatīvo sabiedrību biedri var balsot un piedalīties kopsapulcēs attālināti

 • Līdz 2020. gada 1. septembrim biedrības vai kooperatīvās sabiedrības biedram ir tiesības piedalīties un balsot biedru kopsapulcē attālināti vai balsot pirms biedru sapulces rakstveidā;
 • Biedrībai un kooperatīvajai sabiedrībai ir jānodrošina biedru kopsapulces gaitas ierakstīšana un fiksēšana datu nesējos un attiecīgo sapulces norises materiālu glabāšana.

Maksātnespējas procesa pasākumi var tikt veikti attālināti

 • Lai arī kreditori maksātnespējas pieteikumus nevar iesniegt līdz 2020.gad 1.septembrim, to var darīt paši parādnieki. Turpmāk parādnieki - juridiskās un fiziskās personas - maksātnespējas procesa pieteikumus var iesniegt elektroniski;
 • Covid-19 izplatību saistītās ārkārtējās situācijas laikā kreditoru sapulces maksātnespējas procesa ietvaros var noturēt attālināti. Maksātnespējas procesa administrators, sasaucot kreditoru sapulci, nosaka vienu no šādiem dalības veidiem:

1. sapulces dalībnieki piedalās un balso sapulcē klātienē;

2. sapulces dalībnieki piedalās un balso sapulcē attālināti;

3. sapulces dalībnieki rakstveidā balso par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, savu balsojumu iesniedzot vismaz iepriekšējā dienā pirms kreditoru sapulces norises dienas.

Pagarināti tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu termiņi

 • Noteikts, ka Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas laikā un sešus mēnešus pēc tās beigām, iesniedzot pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna apstiprināšanu vai tā grozīšanu, tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņš var būt ne ilgāks par četriem gadiem;
 • Ja tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņš ir pagarināts un saistībā ar Covid-19 izplatību parādniekam ir liegts izpildīt tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānā noteikto, tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanas termiņu var pagarināt par vienu gadu, ja tam piekrīt kreditoru vairākums.

Izmaiņas valsts institūciju darbībā ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību

Iesniegumi iestādēm iesniedzami rakstveidā, pagarināmi procesuālo termiņi

 • Iesniegumu administratīvā akta izdošanai, uzziņas saņemšanai vai iesniegumu par administratīvā akta apstrīdēšanu var iesniegt tikai rakstveidā. Atsevišķos gadījumos var pieņemt telefonisku iesniegumu par administratīvā akta izdošanu, ja iestādei ir citas iespējas identificēt iesniedzēju un viņa izteikto prasījumu;
 • Ārkārtējās situācijas laikā likums kā iestādēm, tā iesniedzējiem procesos, kas nav tieši saistīti ar Covid-19, pieļauj pagarināt procesuālos termiņus.

Izmaiņas tiesvedībās

 • Mutvārdu tiesas sēdes tiesās tiek noturētas lietās, kas saistītas ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību;
 • Civillietas tiesa izskata rakstveida procesā, ja ir iespējams nodrošināt lietas dalībnieku procesuālo tiesību ievērošanu un ja tiesa nav atzinusi par nepieciešamu lietu iztiesāt tiesas sēdē;
 • Krimināllietu apelācijas kārtībā var iztiesāt rakstveida procesā arī citos kriminālprocesa likumā neminētos gadījumos, ja pret to neiebilst prokurors vai persona, kuras intereses un tiesības sūdzība vai protests aizskar;
 • Augstākās tiesas priekšsēdētājs, konsultējoties ar apgabaltiesu un rajonu (pilsētu) tiesu priekšsēdētājiem, var noteikt tiesas procesa organizēšanas kārtību ārkārtējās situācijas laikā;
 • Beidzoties ārkārtējai situācijai, tiesa nodrošina to lietu izskatīšanu ārpus kārtas, kurās iztiesāšana tika atlikta vai iztiesāšanā tika izsludināts pārtraukums saistībā ar ārkārtējo situāciju.

 Palielināti sodi par ārkārtējās situācijas noteikto ierobežojumu pārkāpšanu

Grozot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, palielināts naudas sods par epidemioloģiskās drošības prasību, kā arī par ārkārtējās situācijas laikā noteikto ierobežojumu vai aizliegumu pārkāpšanu

 • Naudas sods fiziskām personām no EUR 10 līdz EUR 2000;
 • Naudas sods juridiskām personām no EUR 140 līdz EUR 5000.

Noteikta administratīvā atbildība personai, kura nesniedz informāciju, ka ir slima ar infekcijas slimību, ir bijusi kontaktā ar inficētu personu vai bijusi infekcijas perēklī laikā, kad valstī saistībā ar attiecīgās infekcijas slimības izplatību izsludināta ārkārtējā situācija.

 • Naudas sods līdz EUR 2000.

Noteikta administratīvā atbildība par dīkstāves pabalsta saņemšanas prasību pārkāpšanu

 • Naudas sods fiziskajām personām līdz EUR 1500;
 • Naudas sods valdes loceklim līdz EUR 1500, atņemot tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.

Papildināti ar Covid-19 izplatību saistītie ierobežojumi

 • Komersantam, kura darbinieki pēc darba ārvalstīs ierodas Latvijā, ir pienākums nogādāt viņus līdz dzīvesvietai, neizmantojot sabiedrisko transportu;
 • LIAA ir jāsniedz atbalsts komersantiem, kuru darbiniekiem nepieciešams atgriezties Latvijā, kā arī komersantiem, kuriem pasūtījumu izpildei nepieciešams nosūtīt darbiniekus darbam uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm vai ievest ārvalstu darbiniekus Latvijā.