Covid-19 Latvijā: Ārkārtas stāvoklis pagarināts līdz 9. jūnijam un citi jaunumi.

08.05.2020 Covid-19 Latvijā: Ārkārtas stāvoklis pagarināts līdz 9. jūnijam un citi jaunumi.

Ar Covid-19 izplatību saistītā ārkārtas situācija Latvijā pagarināta līdz 9.jūnijam, atvieglojot iepriekš noteiktos ierobežojumus, un noteikti papildu atbalsta pasākumi.

Vispārīgi

 • No 2020.gada 12. maija ir atļauts rīkot publiskus pasākumus gan iekštelpās, gan ārtelpās, ievērojot 2 metru distanci. Dalībnieku skaits pasākumos nedrīkst pārsniegt 25 personas, un pasākuma maksimālais ilgums - 3 stundas;
 • Izmantojot sabiedrisko transportu jānēsā mutes un deguna aizsegs;
 • No 2020.gada 12. maija muzeji, bibliotēkas, Nacionālais arhīvs varēs pakāpeniski atsākt darbību, tas pats attiecas uz kultūras pasākumiem, ko var vērot, atrodoties autotransportā;
 • Tirdzniecības centri tiks atvērti arī brīvdienās un svētku dienās;
 • No 2020.gada 12. maija tiek atļauts organizēt tūrisma pakalpojumus ceļošanai tikai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
 Nodokļi
 • UIN maksātājs, kas veicis ziedojumus, lai mazinātu Covid-19 sekas, līdz 2020. gada 31. decembrim ir tiesīgs palielināt taksācijas perioda ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē neiekļaujamo ziedojumu summu papildus par vēl 3% no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem, tādējādi palielinot ar nodokli apliekamajā bāzē neiekļaujamo ziedojumu summu līdz 8%.
Nodarbinātība
 • Līdz 2020.gada 31.decembrim darba devējs, kurš neatbilst dīkstāves pabalsta kritērijiem, bet atbilst Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekam noteiktajiem kritērijiem un kuru ir ietekmējusi Covid-19 izraisītā krīze, var:
 1. samazināt darbinieka dīkstāves atlīdzību, 100% vietā izmaksājot tikai 70% no darbinieka algas (vismaz minimālās algas apmērā un iekļaujot minimālo uzturlīdzekļu apmēru par apgādībā esošu bērnu/iem);
 2. piešķirt darbiniekam neizmantoto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, neņemot vērā darbinieka vēlmes, proti, tad, kad tas nepieciešams darba devējam.
 • Darba koplīgumākas noslēgts ar arodbiedrību, varēs veikt izmaiņas, nosakot, ka īslaicīga ražošanas apjoma krituma gadījumā darbiniekam tiek noteikts nepilns darba laiks. Izmaiņas darba koplīgumā var būt spēkā uz laiku, ne ilgāku kā līdz 2020. gada 31. decembrim.
 • Darbiniekam, kurš nepiekrīt dīkstāves atlīdzības samazināšanai, apmaksātā atvaļinājuma izmantošanai vai nepilnajam darba laikam ir tiesības uzteikt darba līgumu, neievērojot 1 mēneša termiņu. Šādā gadījumā darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam atlaišanas pabalstu Darba likumā noteiktajā apmērā.
 • Dīkstāves periods, kurā nodokļu maksātāji var saņemt dīkstāves pabalstu ir pagarināts līdz 30.jūnijam, bet ne ilgāk kā ir spēkā Ministru kabineta lēmums par ārkārtējo situāciju.
 • Personām, kas dīkstāves laikā atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, dīkstāves pabalstu saņem 100 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta par sešu mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, bet ne vairāk kā 700 euro apmērā par kalendāra mēnesi.
 • Krīzes skartajam darba devējam noteikts pienākums informēt VID par dīkstāves pārtraukšanu darbiniekam, kuram piešķirts dīkstāves pabalsts, vai par citiem apstākļiem, kas ir pamats piešķirtā dīkstāves pabalsta izmaksas pārtraukšanai.
 • Darba devējs varēs vērsties VID ar iesniegumu dīkstaves pabalsta saņemšanu darbiniekiem, kuri papildus veic saimniecisko darbību un kuru ikmēneša ienākumi nepārsniedz EUR 430.
 • Turpmāk persona vienlaikus nevar pretendēt uz pabalstu krīzes situācijā, kuru izmaksā pašvaldība, un dīkstāves palīdzības pabalstu, kuru izmaksā valsts.
 
Nodokļu administrācijai jaunas pilnvaras
 • VID būs tiesības sniegt informāciju sabiedrībai, par dīkstāves pabalsta vai citu atbalsta pasākumu atteikšanas iemesliem, nesaņemot nodokļu maksātāja piekrišanu.
 
Ja jums rodas jautājumi par šiem pasākumiem vai aktuālākajiem grozījumiem, to ietekmi uz jūsu biznesu kopumā, lūdzu, sazināties ar savu kontaktpersonu TGS Baltic vai rakstiet uz:
 • Andra Rubene - andra.rubene@tgsbaltic.com
 • Linda Štrause - linda.strause@tgsbaltic.com