Covid-19 Latvijā: Izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 izplatīšanos.

09.11.2020 Covid-19 Latvijā: Izsludināta ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 izplatīšanos.

Saeima 10.novembrī, ārkārtas sēdē izskatīja un atbalstīja valdības lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu saistībā ar straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos un pieaugošo veselības nozares pārslodzes risku.
Ārkārtas situācija Latvijā ir spēkā no 2020. gada 9. novembra līdz 2020. gada 6. decembrim. Ārkārtējās situācijas laikā ir piemērojami normatīvie akti Covid-19 infekcijas izplatības un seku pārvarēšanas jomā un daļēji Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

10.novembrī Ministru kabinets arī noteica atbalstāmās nozares un tām pieejamos atbalsta mehānismus. Atbalstāmo nozaru saraksts pieejams šeit. Noteikumi par atbalsta mehānismiem stāsies spēkā, kad tie tiks publicēti Latvijas Vēstnesī.
 

Nodarbinātība

Dīkstāves pabalsts
 
Dīkstāves periods ir terminēts laikposms no 2020. gada 9.novembra līdz 31.decembrim, dīkstāves pabalstam var pieteikties darba devēji, pašnodarbinātās personas un patentmaksātāji, kuru:
 • darbība atbilst noteiktajiem darbības veidiem, kas ārkārtējās situācijas apstākļos ir tieši vai daļēji pakļauti ierobežojumiem;
 • apgrozījuma kritums atbalsta periodā ir samazinājies vismaz par 20% salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020.gada augusta, septembra, oktobra mēnešos.
Pabalsta apmērs:
 • darbiniekam ir 70 % no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2020. gada 1. augusta līdz 30 oktobrim, bet ne mazāk kā 330 euro apmērā un ne vairāk kā euro 1000 euro apmērā par kalendāra mēnesi;
 • mikrouzņēmuma darbiniekam ir 50 % apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par 2020. gada trešo ceturksni,  ne mazāk kā 330 euro un ne vairāk kā 1000 euro apmērā par kalendāra mēnesi;
 • pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu maksāšanas režīmā un autoratlīdzības saņēmējam ir 75 % apmērā no attiecīgās personas vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības, bet ne vairāk kā 1000 euro;
 • pašnodarbinātai personai mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam ir 50 % apmērā no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja mēneša vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības par 2020. gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 1000 euro;
 • patentmaksas maksātājam 330 eiro apmērā, ja atbalsta periodā ir spēkā esošs patents.
 Dīkstāves pabalstu nepiešķir:
 1. ja ir nodokļu parāds, kas pārsniedz 1000 euro (nav termiņa pagarinājuma vai vienošanās), sodi vai uzrēķini;
 2. ja ir vai pēdējo 2 gadu laikā ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība;
 3. ja ir vai pēdējo 2 gadu laikā ir bijis izslēgts no PVN reģistra;
 4. ja nav iesniegtas visas nodokļu deklarācijas un gada pārskati (par 12 mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas);
 5. ja ir aktuāls maksātnespējas process;
 6. krīzes skartajam darba devējam, kura personāls iznomāts citam nodokļu maksātājam;
 7. darba devēja  padomes locekļiem;
 8. par kalendārajām darba dienām, kad piešķirts slimības pabalsts;
 9. ja darba devējs neapliecina, ka darbinieks nav darba nespējas periodā vai netiks atlaists atbalsta periodā
Darba algas subsīdija 
 
Darba algu subsīdija ir atbalsts uzņēmējiem par nepilnu darba laiku strādājošu darbinieku atlīdzības kompensēšanu 50% apmērā no  deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2020.gada 1.augusta līdz 31.oktobrim, bet ne vairāk kā 500 euro apmērā par kalendāra mēnesi par darbinieku. Darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru, tādējādi nodrošinot, ka darbinieks saņem 100% darba algas. Atbalsts tiks izmaksāts tikai darbiniekiem.
 
Komercdarbība

Covid-19 krīzes skartajiem nodokļu maksātājiem ir iespējams pieteikties atbalstam apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai (kopējais finansējums 30’000’000 euro), ja tie:
 1. atbilst sīkā (mikro), mazā, vidējā un liela saimnieciskās darbības veicēja definīcijai;
 2. veic saimniecisko darbību atbalstāmajās nozarēs;
 3. reģistrēti Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs;
 4. atbalsta periodā apgrozījuma kritums ir vismaz par 20% salīdzinot ar vidējo apgrozījumu 2020.gada augusta, septembra, oktobra mēnešos kopā.
 
Atbalsta apmērs ir 30% apmērā no uzņēmuma bruto darba algas, par kuru nomaksāti darba algas nodokļi 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kopsummas, bet ne vairāk kā 50 000 eiro par atbalsta periodu, un ne vairāk kā 800 000 eiro saistītai personu grupai.
 
 
Nodokļi

Līdz 2020.gada 30.decembrim, nodokļu maksātājam ir tiesības pieteikties:
 • nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos;
 • vai atlikšanai uz laiku līdz 3 gadiem.
Nokavētajam nodokļu maksājumam, kura samaksai ir piešķirts nodokļu samaksas termiņa pagarinājums, netiek aprēķināta nokavējuma nauda, savukārt informācija par uzņēmumu netiek iekļauta VID administrēto nodokļu parādnieku datu bāzē.
 
Ja jums rodas jautājumi par šiem pasākumiem vai aktuālākajiem grozījumiem, to ietekmi uz jūsu biznesu kopumā, lūdzu, sazināties ar savu kontaktpersonu TGS Baltic vai rakstiet uz: