Covid-19: Ministru Kabinets paplašina atbalsta saņēmēju loku dīkstāves pabalstam un nodokļu brīvdienām

02.04.2020 Covid-19: Ministru Kabinets paplašina atbalsta saņēmēju loku dīkstāves pabalstam un nodokļu brīvdienām

Covid-19: Ministru Kabinets paplašina atbalsta saņēmēju loku dīkstāves pabalstam un nodokļu brīvdienām, nosakot, ka pabalstu varēs saņemt arī tie, kuru nodokļu parāds nepārsniedz EUR 1000, un uzņēmumi, kuri dibināti pēc 2019.gada 1.marta.

Ministru kabinets 2. aprīļa sēdē apstiprinājis grozījumus kritērijiem un atbalsta saņemšanas kārtībai, kādā jebkuras nozares Covid-19 krīzes skarts uzņēmums var saņemt dīkstāves pabalstu un nodokļu brīvdienas līdz 3 gadiem.

Sākotnēji, lai saņemtu dīkstāves pabalstu, krīzes skartā darba devēja nodokļu parādam bija jābūt mazākam par EUR 150, vai arī, lielāka nodokļu parāda gadījumā, darba devējs bija iepriekš vienojies ar VID par samaksas termiņa pagarinājumu vai labprātīgu nodokļu samaksu. Ministru Kabinets, izvērtējot situāciju un konsultējoties ar nodokļu maksātājiem, lēma nodokļi parāda slieksni palielināt līdz EUR 1000, saglabājot nosacījumu, ka lielāka nodokļu parāda gadījumā, darba devējam jābūt noslēgtai vienošanās ar VID.

Tāpat Ministru Kabinets ņēma vēra to, ka daudzi krīzes skartie darba devēji un nodokļu maksātāji savu darbību ir uzsākuši salīdzinoši nesen, un tāpēc nevar pieteikties dīkstāves pabalstam vai nodokļu brīvdienām, jo nevar pierādīt apgrozījuma samazinājumu, salīdzinājumā ar 2019.gada martu vai aprīli.

Jaunie noteikumi nosaka, ka apgrozījuma samazinājumu, ja darba devējs vai nodokļu maksātājs dibināts laika posmā no 2019.gada 1. marta līdz 2019.gada 31.decembrim, aprēķina, salīdzinot ieņēmumus 2020.gada martā vai aprīli ar 2019.gada vidējiem ieņēmumiem par nostrādātajiem mēnešiem.

Attiecīgi, grozījumi veikti arī dīkstāves pabalsta apmēra aprēķinā – darba devēji, kuru darbība nav ilgāka par sešiem mēnešiem, dīkstāves pabalstu aprēķina ņemot vērā mēneša vidējo bruto darba samaksu par nostrādātajiem mēnešiem, bet ja darbība pārsniedz sešus mēnešus, aprēķins paliek tāds pats – ņem vērā mēneša vidējo bruto darba samaksu pēdējo 6 mēnešu periodā.

Lai novērstu neskaidrības, Ministru Kabinets veica grozījumus punktā, kas nosaka darba devēja pienākumu veikt labprātīgu dīkstāves pabalsta atmaksu – sākotnēji, šāds pienākums iestājās brīdi, kad darba devējs, dīkstāves pabalsta izmaksas laikā pieņēma jaunus darbiniekus vai pārtrauca dīkstāvi, bet jaunā redakcija nosaka, ka pienākums iestājās tad, kad darba devējs palielina strādājošo skaitu, salīdzinot ar strādājošo skaitu, kāds bija dīkstāves sākuma brīdī vai pārtrauc dīkstāvi.

  • Vairāk par atbalsta iespējām šeit
  • Likums Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību šeit
  • Ministru kabineta noteikumi par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem šeit
  • Grozījumi Ministru kabineta noteikumos par Covid-19 izraisītās krīzes skartiem darba devējiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem šeit