Gada pārskatu iesniegšana un citi reģistrācijas pienākumi

26.03.2024 Gada pārskatu iesniegšana un citi reģistrācijas pienākumi

Ar šo vēlamies jums atgādināt, ka sabiedrībām, kurām finanšu pārskata gads sakrīt ar kalendāro gadu, tuvojas termiņš gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Savukārt akciju sabiedrībām līdz 2024. gada 30. jūnijam jāpiesaka dažādu izmaiņu reģistrācija Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā attiecībā uz akciju veidiem un akcionāriem.

 

 1. Par gada pārskata apstiprināšanu un iesniegšanu

Gada pārskata sagatavošana jāuzsāk savlaicīgi, lai paspētu veikt visas nepieciešamās darbības:

1) gada pārskata sagatavošana,

2) parakstīšana – papildus laiks var būt nepieciešams, ja gada pārskats tiek parakstīts papīra formātā, bet sabiedrības valdes locekļi atrodas dažādās valstīs,

3) padomes ziņojuma sagatavošana, ja sabiedrībai ir padome,

4) revidenta atzinuma sagatavošana, ja revidenta pārbaude nepieciešama saskaņā ar statūtiem vai likumu,

5) dalībnieku sapulces sasaukšana – SIA nepieciešamas vismaz 14 dienas, akciju sabiedrībām vismaz 21 diena, izņemot, ja visi balsstiesīgie dalībnieki (akcionāri) piedalās sapulcē ar īsāku sasaukšanas termiņu,

6) apstiprināšana,

7) iesniegšana VID.

 

Termiņš

Gada pārskata par 2023. gadu iesniegšanas termiņš ir:

 • mazām un mikrosabiedrībām – līdz 2024. gada 31. maijam, bet
 • vidējām, lielām un koncernu mātes sabiedrībām – līdz 2024. gada 31. jūlijam

(Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97. panta 1. daļa).

Mikrosabiedrība ir tāda sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no turpmāk minētajām robežvērtībām:

 • bilances kopsumma — 350 000 euro;
 • neto apgrozījums — 700 000 euro;
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 10.

Maza sabiedrība ir tāda sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no turpmāk minētajām robežvērtībām:

 • bilances kopsumma — 4 000 000 euro;
 • neto apgrozījums — 8 000 000 euro;
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 50.

Vidēja sabiedrība ir tāda sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no turpmāk minētajām robežvērtībām:

 • bilances kopsumma — 20 000 000 euro;
 • neto apgrozījums — 40 000 000 euro;
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 250.

Liela sabiedrība ir tāda sabiedrība, kura bilances datumā pārsniedz vismaz divas no turpmāk minētajām robežvērtībām:

 • bilances kopsumma — 20 000 000 euro;
 • neto apgrozījums — 40 000 000 euro;
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 250.

(Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5. panta 1., 2., 3. un 4. daļa).

 

Iesniedzamie dokumenti

Gada pārskats sastāv no šādiem dokumentiem (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 8. panta 2. daļa, 9. panta 1. daļa, 52. pants, 55. pants):

 • bilance;
 • peļņas vai zaudējumu aprēķins;
 • finanšu pārskata pielikums ar skaidrojumiem par citās finanšu pārskata sadaļās norādīto informāciju;
 • sabiedrības vadības ziņojums par sabiedrības finansiālo stāvokli, rezultātiem, riskiem, turpmāko attīstību un citu likumā noteikto informāciju.

Vidējām un lielām sabiedrībām gada pārskats ietver arī naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 8. panta 2. daļa, 9. panta 2. daļa.).

Mikrosabiedrības drīkst nesagatavot uzņēmuma vadības ziņojumu, sevišķi mazas mikrosabiedrības arī finanšu pārskata pielikumu (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 56., 57., 58. pants).

Sabiedrību grupas gadījumā, ja nav noslēgts koncerna līgums, atkarīgajām sabiedrībām, jāsagatavo un kopā ar gada pārskatu jāapstiprina atkarības pārskats (Koncernu likuma 30. panta 1. daļa). Šis pārskats iesniedzams Uzņēmumu Reģistrā (Koncernu likuma 31. panta 8. daļa).

Gada pārskatam ar visām tā sastāvdaļām jābūt latviešu valodā.

 

Sastādīšana

Gada pārskatu sastāda sabiedrības valde (ar grāmatveža palīdzību) (Komerclikuma 174. panta 1. daļa).

Ja sabiedrībai ir padome, valde nosūta gada pārskatu padomei, kura par gada pārskatu sastāda ziņojumu (Komerclikuma 174. panta 1. daļa, 175. pants).

Vidēju un lielu sabiedrību, koncerna mātes sabiedrību, sabiedrību, kuru vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, un sabiedrību, kurām revidenta pārbaude paredzēta statūtos, valde nosūta gada pārskatu revidentam, kurš to pārbauda un sastāda par to atzinumu (Komerclikuma 174. panta 1. daļa, 176. pants, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 91. pants).

Revidenta atzinums nepieciešams arī mazām sabiedrībām, kuru rādītāji divus gadus pēc kārtas pārsniedz vismaz divus no šiem kritērijiem:

 • bilances kopsumma — 800 000 euro;
 • neto apgrozījums — 1 600 000 euro;
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 50.

Pēc padomes ziņojuma un revidenta atzinuma saņemšanas, valde nosūta gada pārskatu dalībniekiem (akcionāriem) apstiprināšanai.

 

Saturs un parakstīšana

Gada pārskats var tikt sagatavots kā viens dokuments, ietverot visas iepriekš uzskaitītās sastāvdaļas, vai kā divi dokumenti (atsevišķi finanšu pārskats un vadības ziņojums), vai arī noformējot vadības ziņojumu un katru finanšu pārskata sastāvdaļu kā atsevišķu dokumentu (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 94. panta 1. daļa). 

Katra dokumenta sākumā jābūt iekļautai vismaz šādai informācijai (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 94. panta 2. daļa):

 • sabiedrības nosaukums,
 • veids (SIA, akciju sabiedrība u.c.),
 • juridiskā adrese,
 • reģistrācijas numurs,
 • valdes locekļu (tajā skaitā pārskata gadā amatu atstājušo) vārds, uzvārds un amats,
 • ja ir izveidota padome, tās locekļu (tajā skaitā pārskata gadā amatu atstājušo) vārds, uzvārds un amats,
 • personālsabiedrībām valdes un padomes locekļu vietā jānorāda personīgi atbildīgo un komandītu vārds, uzvārds, personas kods un adrese.

Katra dokumenta beigās jābūt datumam un parakstam(-iem).

Katru gada pārskata dokumentu (tas var būt viens vai vairāki kā norādīts augstāk) paraksta valde vai tās pilnvarots valdes loceklis (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 95. panta 1. daļa). Personu, kura nav valdes loceklis, šim nolūkam pilnvarot nevar. Ja šāda pilnvarojuma nav, dokumenti jāparaksta visiem valdes locekļiem. Gada pārskats jāparaksta arī tiem valdes locekļiem, kuri nepiekrīt gada pārskatā norādītajam, ja tādi ir, un savus iebildumus viņi norāda īpašā piezīmē (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 95. panta 2. daļa).

Pirms gada pārskata parakstīšanas, lūdzam pārliecināties, ka valdes locekļu pilnvaru termiņš nav beidzies un viņu pārstāvības tiesības ir spēkā.

Gada pārskats, ja tas tiek gatavots kā viens dokuments, vai tikai finanšu pārskats, ja tas kā viens vai vairāki dokumenti ir atsevišķi no vadības ziņojuma, jāparaksta arī grāmatvedim, kurš ir atbildīgs par gada pārskata sagatavošanu, vai ārpakalpojuma grāmatvedim, ar kuru par šo pakalpojumu ir noslēgts līgums (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 95. panta 5. daļa).

 

Elektroniskais paraksts

Gada pārskatu var sagatavot papīra formātā vai elektroniski (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 94. panta 1. daļa). Pēdējā gadījumā to paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ja dokumentu paraksta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, elektroniskā paraksta veikšanai jāizmanto kāds no kvalificētiem uzticamības pakalpojumu sniedzējiem. Saraksts ar šādiem pakalpojumu sniedzējiem ir atrodams Eiropas Komisijas mājas lapā:

https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home

Izvēloties kādu no šiem pakalpojumu sniedzējiem, lūdzam pārliecināties, ka pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs nodrošināt kvalificētu elektronisko parakstu, kā arī elektronisko laika zīmogu (timestamp).

 

Apstiprināšana

Gada pārskata apstiprināšanai, lēmuma par peļņas sadali pieņemšanai un revidenta ievēlēšanai, sabiedrības valde sasauc kārtējo dalībnieku (akcionāru) sapulci (Komerclikuma 174. panta 2. daļa). Ja Statūtos nav noteikts citādi, valde nosūta paziņojumu par sapulces sasaukšanu dalībniekiem (akcionāriem) uz sabiedrības dalībnieku (akcionāru) reģistrā norādītajām saziņas adresēm:

 • SIA – vismaz 14 dienas pirms sapulces (Komerclikuma 214. panta 1. daļa),
 • akciju sabiedrības – vismaz 21 dienu pirms sapulces (Komerclikuma 273. panta 1. un 2. daļa).

 

Filiāļu un pastāvīgo pārstāvniecību gada pārskati

Filiāles un pastāvīgās pārstāvniecības sagatavo un iesniedz tikai bilanci, peļņas un zaudējumu aprēķinu, kā arī uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarāciju (Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 4. panta 12. daļa). Šie dokumenti jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2024. gada 30. aprīlim (Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 17. panta 9. daļa).

 

 1. Citas reģistrācijas

Tā kā sākotnēji Komerclikumā ietvertais akciju iedalījums laika gaitā ir novecojis (uzrādītāja akcijas vairs nepilda savu funkciju, akcijas papīra formā vairs netiek izdotas), ar 2023. gada 1. jūliju vēsturiskais akciju iedalījums ir aizstāts ar jauniem akciju veidiem.

Attiecīgi, Sabiedrībai var būt tikai viena veida akcijas, un tās var būt (Komerclikuma 228. panta 1. daļa):

 • reģistrētas – uzskaitītas sabiedrības valdes vestā akcionāru reģistrā; vai
 • dematerializētas – iegrāmatotas centrālajā vērtspapīru depozitārijā.

Šajā sakarā akciju sabiedrībām līdz 2024. gada 30. jūnijam jāveic sekojoši pienākumi:

 • Sabiedrībām, kurām ir gan vārda, gan uzrādītāja akcijas – jāveic un jāreģistrē grozījumi statūtos, nosakot, ka turpmāk visas akcijas būs reģistrētas vai dematerializētas (Komerclikuma pārejas noteikumu 66. punkta 1. apakšpunkts). Sabiedrības, kurām ir tikai vārda vai uzrādītāja akcijas, statūtu grozījumus, norādot jauno akciju veidu, var reģistrēt līdz 2026. gada 1. jūlijam (Komerclikuma pārejas noteikumu 75. un 76. punkts);
 • Visām akciju sabiedrībām – jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā informācija par akcionāriem. Sabiedrības, kuru akcijas tiek reģistrētas akcionāru reģistrā, iesniedz akcionāru reģistra nodalījumu, savukārt sabiedrības, kuru akcijas tiek grāmatotas depozitārijā, iesniedz informāciju par depozitāriju un depozitārija apliecinājumu par akciju iegrāmatošanu (Komerclikuma pārejas noteikumu 66. punkta 2. un 3. apakšpunkts);
 • Saiedrībām, kurām ir dematerializētas akcijas – jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā akcionāru paziņojumi par katru 5% sabiedrības akciju iegūšanu. Šādi paziņojumi jāsniedz arī turpmāk par katrām izmaiņām, kad kāda akcionāra akciju skaits palielinās vai samazinās par katriem nākamajiem 5% no sabiedrības akciju kopskaita (Komerclikuma 236.3 panta 5. daļa, pārejas noteikumu 68. punkts).

 

Ērtības nolūkā augstāk minētos pienākumus var apvienot un vienā sapulcē apstiprināt gan gada pārskatu, gan nepieciešamos statūtu grozījumus.

 

Ja vēlaties mazināt Jūsu atbildības risku par neatbilstībām gada pārskata sagatavošanā vai apstiprināšanā, vai vēlaties ērti un korekti veikt nepieciešamos statūtu grozījumus un akcionāru informācijas reģistrāciju, lūdzam sazināties ar mums!