Kā var aizsargāt kulinārijas receptes (plaģiātisma un komercnoslēpuma aspekti)?

15.05.2020 Kā var aizsargāt kulinārijas receptes (plaģiātisma un komercnoslēpuma aspekti)?

Šī gada 26.aprīlī jau 20.reizi tika atzīmēta Pasaules Intelektuālā īpašuma diena! 

Mēs, TGS Baltic komanda, lai veicinātu sabiedrības izpratni par tādiem cilvēka radošās darbības augļiem kā preču zīmes, izgudrojumi, industriālie dizaini, ar autortiesībām aizsargājamie darbi, kā arī intelektuālā īpašuma radniecīgu jomu – IT, atbildējām uz cilvēku uzdotajiem jautājumiem!

Kā var aizsargāt kulinārijas receptes (plaģiātisma un komercnoslēpuma aspekti)?

Atbild: 

  • Alīna Lepere
    TGS Baltic Juriste un Profesionāla patentpilnvarniece preču zīmju lietās, kas speciālizējas intelektuālā īpašuma tiesībās un komerctiesībās.

Kulinārijas recepte ir informācija par konkrētā ēdiena pagatavošanai nepieciešamajiem pārtikas produktiem, to proporcijām un norādījumiem sajaukšanai un apstrādei. Ja recepte ir būtiska saimnieciskās darbības nodrošināšanai (kā tas, piemēram, mēdz būt restorāniem vai pārtikas ražošanas uzņēmumiem), tad jāizvērtē iespēja recepti aizsargāt kā komercnoslēpumu. Komercnoslēpums ir neizpaužama saimnieciska rakstura informācija, kas ir slepena, kurai ir faktiska vai potenciāla komerciālā vērtība (tādēļ, ka tā ir slepena) un attiecībā uz kuru ir veikti konkrētajai situācijai atbilstoši un saprātīgi komercnoslēpuma slepenības saglabāšanas pasākumi. Receptei piešķirot komercnoslēpuma statusu, tā var kļūt par personas vērtīgu aktīvu ar nosacījumu, kā tā tiks paturēta noslēpumā.

Savukārt, ja recepti tiek paredzēts atklāt sabiedrībai, piemēram, to publicējot pavārgrāmatā, tādā gadījumā recepte, visticamāk, baudīs aizsardzību kā autortiesību objekts. Autortiesības aizsargā tādus darbus, kas ir autora radošās darbības rezultāts. Cik radošs ir autora darba rezultāts ir jāvērtē katrā konkrētajā gadījumā, tomēr, parasti autora pierakstīta (fiksēta) recepte tiek aizsargāta kā literārais darbs. Autors savas tiesības uz darbu var apliecināt ar autortiesību aizsardzības zīmi, kuru atveido ar tādu paņēmienu un tādā vietā, lai tā būtu nepārprotami redzama, norādot: burtu "C" aplītī, autora vārdu un darba pirmpublicējuma gadu.

Vienīgi darba autoram ir neatsavināmas personiskās tiesības tikt atzītam par konkrētā darba autoru. Arī izņēmuma tiesības uz sava darba izmantošanu (autora mantiskās tiesības) pieder autoram. Plaģiātisms, kas ir sveša darba pilnīga vai daļēja piesavināšanās, uzdodot to par savu un nenorādot patieso autoru, ir uzskatāma par darbību, ar kuru tiek aizskartas autortiesību subjekta personiskās un mantiskās tiesības. Īstenojot savu aizskarto tiesību aizsardzību, autors var vērsties tiesā pret pārkāpēju. Problemātika plaģiātisma sakarā tiek saskatīta tajā aspektā, ka, gadījumā ja receptes teksts tiek pārveidots, tādejādi, iespējams, radot jaunu autora darbu, ir pietiekami grūti pierādīt receptes patiesa autora tiesību aizskārumu.

Ja jums rodas jautājumi, lūdzu, sazināties ar savu kontaktpersonu TGS Baltic vai rakstiet uz:
  • Sandis Petrovičs - sandis.petrovics@tgsbaltic.com
  • Alīna Lepere - alina.lepere@tgsbaltic.com