Kādas nodokļu izmaiņas sagaida uzņēmējus 2021. gadā?

19.01.2021 Kādas nodokļu izmaiņas sagaida uzņēmējus 2021. gadā?

Nodokļu aktualitātes Latvijā. 

No 2021. gada samazinātas sociālās iemaksas

Par vienu procentpunktu (no 35,09% uz 34,09%, par 0,5 procentpunktiem gan darba devējam, gan darba ņēmējam) tiek samazinātas sociālās iemaksas, un iemaksu likme darba devējam turpmāk būs 23,59%, bet darba ņēmējam – 10,50% apmērā

Tiek noteiktas minimālās sociālās iemaksas vispārējā nodokļu režīmā un alternatīvajos nodokļu režīmos nodarbinātajiem, kuru atalgojums nesasniedz valstī noteikto minimālo algu.

No 2021. gada jūlija paredzēts ieviest minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu – ceturksnī trīs minimālo algu apmērā. Minimālā darba alga no nākamā gada būs 500 euro apmērā, un minimālās sociālās iemaksas plānotas 170 euro apmērā mēnesī par darba ņēmējiem, kas apdrošināti vispārējā kārtībā. 

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

No 31,4 % uz 31 % ir samazināta IIN progresīvā likme, ko piemēro ienākumu daļai, kas pārsniedz 62 800 euro gadā.

Nodokļa likme, kas rezumējošā kārtībā jāmaksā profesionālam sportistam, kurš par tādu atzīts Sporta likuma izpratnē, no gada kopējā algotā darba ienākuma no profesionālā sporta, ir 20 %.

No 2021. gada 1. janvāra tiek atcelts patentmaksas režīms, saglabājot tikai samazinātās patentmaksas režīmu pensionāriem un personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.

No 2021. gada 1. jūlija samaksu par intelektuālo īpašumu (autoratlīdzību) uzskata par saimnieciskās darbības ienākumu (izņemot, ja to izmaksā kolektīvā pārvaldījuma organizācija), ja vien pēc ekonomiskās būtības tas nav uzskatāms par algota darba ienākumu. Pārejas periodā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 31. decembrim autoratlīdzības saņēmējam ir tiesības nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam, piemērojot likumā noteikto nodokļa maksāšanas kārtību.

Neatkarīgi no ienākuma izmaksas datuma likumā noteiktajos īpašajos gadījumos no algotā darba ienākuma ieturētais IIN, sākot no 2021. gada, jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam.

Saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem GID deklarācijas iesniegšanai noteiktais termiņš ir līdz nākamā gada 1. jūlijam, noteikti jauni IIN avansa iemaksas termiņi - 23. marts, 23. jūlijs, 23. septembris, 23. novembris.

No 2021. gada tiem iedzīvotājiem, kam par iepriekšējo gadu veidosies iedzīvotāju ienākuma nodokļa starpība, kas jāpiemaksā budžetā, tā tiks aprēķināta automātiski saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju neatkarīgi no tā, vai persona iesniegusi gada ienākumu deklarāciju.

No 2023. gada, neiesniedzot GID, tiks veikta IIN pārmaksas automātiska atmaksa tiem iedzīvotājiem, kuriem nav obligāts pienākums iesniegt GID un kuri nav iesnieguši GID līdz nodokļa pārmaksas automātiskās atmaksas dienai, ja pārmaksu (par 2022. gadu un turpmākiem gadiem) veidos kāds no likumā noteiktajiem faktoriem.

No 2021. gada 12. janvāra, kad stājas spēkā attiecīgi grozījumi Komerclikumā, algas nodokļa atbrīvojums ienākumam no akciju pirkuma tiesību īstenošanas attiecināms arī uz ienākumu, kas gūts sabiedrības ar ierobežotu atbildību kapitāla daļu pirkuma tiesību īstenošanas rezultātā. 

Diferencēto neapliekamo minimumu nepiemēros pēc 1800 eiro

Spēkā stājušies grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 14. novembra noteikumos Nr.676 “Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai””, no 2021. gada paaugstinot ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliekamā ienākuma apmēru, virs kura nepiemēro gada diferencēto neapliekamo minimumu - līdz 1800 eiro mēnesī. Gada apliekamā ienākuma apmērs, virs kura nepiemēros gada diferencēto neapliekamo minimumu, būs 21 600 eiro

Gada diferencētā neapliekamā minimuma aprēķināšanai tāpat kā līdz šim būs noteikts, ka maksimālais gada neapliekamais minimums ir 3600 eiro, bet gada apliekamā ienākuma apmērs, līdz kuram piemēro maksimālo gada neapliekamo minimumu, – 6000 eiro.

IIN atvieglojums par apgādībā esošu personu arī turpmāk būs 250 eiro mēnesī.

Izmaiņas darba devēja ziņojuma aizpildīšanas kārtībā

No 2021. gada visiem darba devējiem būs vienots IIN samaksas termiņš – 23. datums (ar dažiem izņēmumiem). Algas nodoklis ir jāizmaksā ienākuma izmaksas mēnesī līdz 23. datumam. Attiecīgi arī darba devēja ziņojuma iesniegšanas termiņš visiem būs viens – tas ir jāizdara līdz pārskata mēnesim, sekojošā mēneša 17. datumam. Līdz ar to darba devēja ziņojumā vairs nebūs jānorāda ienākuma izmaksas datums.

Atsevišķos gadījumos kārtība tomēr būs cita. Šie izņēmuma gadījumi saistīti ar situācijām, kad alga tiek aprēķināta pēc pārskata mēneša 17. datuma, un tie paredzēti trīs:

  • gadījumā, kad tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības;
  • ja tiek izmaksāta samaksa par atvaļinājuma laiku un darba samaksa par laiku, kas nostrādāts līdz atvaļinājumam;
  • darba samaksa par kalendāra mēnesi tiek aprēķināta un izmaksāta tā paša kalendāra mēneša laikā

Minētajos gadījumos algas nodokli vienotajā nodokļu kontā var maksāt līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam.

Paaugstina nodokļa likmes uzņēmumu transportlīdzekļiem

No 2021. gada 1. janvāra likmes atkarībā no automašīnas motora tilpuma pieaug vidēji par trim eiro, bet automobiļiem, kuru motoru tilpums pārsniedz 3000 kubikcentimetrus, tiek ieviesta jauna likme 82 eiro apmērā. Izmaiņas veiktas, lai veicinātu videi draudzīgāka transporta izmantošanu un ierobežotu automobiļu ar liela tilpuma motoru izmantošanu.

Nodoklis kravas automašīnām turpmāk tiks noteikts pēc automobiļa motora radītā oglekļa dioksīda izmešu daudzuma, lai veicinātu tīrāku un videi draudzīgāku kravas automašīnu izmantošanu pārvadājumos. Nodokli automobiļiem ar pilnu masu no 3,5 līdz 12 tonnām noteiks pēc emisijas klases “EURO” izmešu līmeņa, savukārt automašīnām ar pilnu masu virs 12 tonnām ņems vērā arī asu skaitu. Jaunās likmes noteiktas ar mērķi, lai nākotnē automobiļiem ar zemāko emisijas klases “EURO” izmešu līmeni tās būtu mazākas nekā līdzšinējās.

Kravas automašīnām ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām nodokļa likmes turpmāk tiks līdzsvarotas ar likmēm, kādas līdz šim piemēro vieglajiem transportlīdzekļiem – pēc oglekļa dioksīda izmešu daudzuma. Kravas automobiļiem ar motora tilpumu virs 3500 kubikcentimetriem noteiks papildu likmi 300 eiro apmērā.

Lai veicinātu alternatīvu enerģijas veidu izmantošanu, par automobiļiem, kuri papildus aprīkoti ar gāzes iekārtu, ekspluatācijas nodokļa apmērs būs par 10% mazāks.

Grozījumi PVN likumā e-komercijas jomā

Ar 2021. gada 1. jūliju spēkā stāsies grozījumi PVN likumā, pārņemot Eiropas Savienības (ES) regulējumus PVN piemērošanas noteikumu e-komercijas jomā vienkāršošanai, tādējādi nodrošinot godīgas konkurences vidi – ES līmenī visiem uzņēmējiem neatkarīgi no to reģistrācijas valsts. Likumā ir veikti šādi būtiskākie grozījumi:

  • Ārpussavienības režīms tiek paplašināts uz jebkādiem pakalpojumiem;
  • ES režīms tiek paplašināts uz jebkādu pakalpojumu sniegšanu, preču tālpārdošanu ES teritorijā, kā arī preču piegādi ar saskarnes palīdzību;
  • ieviests jauns importa režīms jeb īpašs režīms no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām importētu preču tālpārdošanai;
  • ieviests īpašs PVN režīms importa par preču sūtījumiem deklarēšanai un samaksai.

Tāpat grozījumi nosaka, ka VID, veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, atmaksā apstiprināto pārmaksāto PVN summu par taksācijas periodu 30 dienu laikā pēc nodokļu maksātāja likumā noteikto pienākumu izpildes.

Grozījumi Mikrouzņēmuma nodokļa likumā

No 2021. gada 1. janvāra MUN maksāšanas režīmu var izmantot tikai pats mikrouzņēmuma īpašnieks. Par mikrouzņēmuma darbiniekiem turpmāk jāpiemēro darbaspēka nodokļi vispārējā kārtībā. Darbinieka ienākumu no mikrouzņēmuma apliks ar algas nodokli un darbinieku apdrošinās kā darba ņēmēju.

MUN maksātāja darbiniekiem, kuri reģistrējās līdz pagājušā gada beigām, vispārējo nodokļu režīmu plānots piemērot no 2021. gada 1. jūlija.

No līdzšinējā regulējuma izslēgts MUN maksātāja darbinieka algas ierobežojums. Noteikts, ka no nākamā gada par MUN maksātāju nevarēs PVN maksātājs, kā arī MUN maksātāja statusu vairs nevarēs iegūt SIA. MUN likme apgrozījumam līdz 25 000 eiro gadā būs 25%, bet apgrozījumam, kas pārsniedz šo summu, nodokļa likme būs 40%.

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā

No 2021. gada 1. janvāra tiek paaugstinātas DRN likmes atsevišķiem objektiem; atcelts atbrīvojums no DRN samaksas par CO2 emisijām, ja stacionārajās tehnoloģiskajās iekārtās kā kurināmo izmanto kūdru; mainīta DRN maksājumu ieskaitīšanas proporcija budžetā, nosakot vietējās pašvaldības pamatbudžetā, kuras teritorijā tiek veikta atkritumu apglabāšana, ieskaitāmo procentu daļu. Jaunā redakcijā izteikti likuma 3. un 4. pielikums. Likumā veikti arī citi grozījumi.

Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā

Ar grozījumiem noteikts, ka turpmāk nodoklis vairs nenodrošinās valsts pensiju speciālā budžeta ieņēmumus un atbilstošus uzkrājumus sociāli apdrošināto personu fondētajā pensijas kapitālā vai privātajā pensiju fondā. Solidaritātes nodokļa likme ir 25%. 10 procentpunktu apmērā nodoklis tiek ieskaitīts IIN kontā Valsts kasē. Solidaritātes nodokļa daļu (14 procentpunktu apmērā), kas līdz šim tika reģistrēta nodokļa maksātāja personīgajā kontā, novirzīs valsts pensiju speciālajā budžetā nepersonalizēti.

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”

Ar grozījumiem noteikta pakāpeniska akcīzes nodokļa likmju paaugstināšanu tabakas izstrādājumiem, kā arī akcīzes nodokļa likmes ieviešana un pakāpeniska paaugstināšana elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem. Noteikts, ka karsējamā tabaka, elektroniskajās cigaretēs izmantojamie šķidrumi, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļas un tabakas aizstājējprodukti tiek marķēti ar akcīzes nodokļa markām, nosakot pārejas periodu līdz 2021. gada 1. jūlijam.

Tāpat grozījumi nosaka terminēti samazināt akcīzes nodokli dabasgāzei, kuru izmanto transportā, nosakot, ka no 2021. gada līdz 2025. gadam akcīzes nodokļa likme dabasgāzei kā transporta degvielai ir 1,91 euro par 1 MWh jeb 20 euro par 1000 m3. Vienlaikus noteikts, ka no 2026. gada akcīzes nodokļa likme dabasgāzei (kā transporta degvielai) tiek palielināta uz 10 euro par 1 MWh.

Ja jums rodas jautājumi par aktuālākajiem grozījumiem, to ietekmi uz jūsu biznesu kopumā, lūdzu, sazināties ar savu kontaktpersonu TGS Baltic vai rakstiet: