Māra Stabulniece par izmaiņām saistībā ar konkurences pārkāpuma nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu nacionālā un Eiropas Savienības līmenī.

20.03.2015 Māra Stabulniece par izmaiņām saistībā ar konkurences pārkāpuma nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu nacionālā un Eiropas Savienības līmenī.

2015. gada 20. martā biznesa portālā www.db.lv sadaļā Viedokļi - Eksperti zvērināta advokāta palīgs Māra Stabulniece sniedz savu komentāru par aktualitātēm konkurences tiesību pārkāpumu rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas jomā.

Publicētajā rakstā Māra Stabulniece sniedz ieskatu praktiskajās grūtībās, ar kurām saskaras potenciālie zaudējumu prasītāji Latvijā, kā arī gaidāmajos LR Konkurences likuma 21. panta grozījumos, kas būtiski atvieglotu prasītāju iespējas pierādīt konkurences pārkāpuma esamību un konkrēto zaudējumu apmēru. Vienlaikus salīdzinot ar 2014. gada 26. novembrī spēkā stājušos ES Direktīvu 2014/104/ES par noteikumiem, kuri valstu tiesībās reglamentē zaudējumu atlīdzināšanas prasības par konkurences tiesību pārkāpumiem un kas dalībvalstīm ir jāievieš līdz 2016. gada 27. decembrim – viņa norāda, ka Latvijā vēl tikai gaidāmi vērā ņemami nacionālo tiesību aktu grozījumi, lai Direktīvu varētu ieviest pilnībā.

Jaunā Direktīva regulē un atrisina tādus centrālos jautājumus kā: Kurš var celt prasību pret kuru? Kā vieglāk iegūt nepieciešamos pierādījumus? Vai tiesa var pieprasīt pierādījumus no jebkuras personas un institūcijas? Vai prasītājs var paļauties uz Konkurences padomes lēmumu, kurā konstatēts pārkāpums, kā pierādījumu, ka pārkāpums, kas radījis zaudējumus, ir noticis? Kurā brīdī zaudējumu prasība var tikt iesniegta?

Kontekstā ar sagaidāmajiem regulējuma grozījumiem ES dalībvalstīs, tirgus dalībniekiem būtu jāsāk jau šobrīd gatavoties potenciālajai zaudējumu prasību plūsmai un veikt atbilstošus pasākumus ar to saistīto risku novēršanai vai tieši otrādi – izmantot jaunā regulējuma radītās priekšrocības savu interešu nodrošināšanai.

Pilnu rakstu varat lasīt šeit