Par gada pārskata apstiprināšanu un iesniegšanu (COVID-19 pagarinājums)

25.05.2021 Par gada pārskata apstiprināšanu un iesniegšanu (COVID-19 pagarinājums)

Ar šo vēlamies jums atgādināt, ka sabiedrībām, kurām finanšu pārskata gads sakrīt ar kalendāro gadu, tuvojas termiņš gada pārskata iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Termiņš

COVID-19 infekcijas izplatības rezultātā 2020.gada pārskata iesniegšanas termiņš ir pagarināts, tādējādi:

 • mazajām un mikrosabiedrībām gada pārskats par 2020.gadu iesniedzams līdz gada 31.jūlijam, bet
 • vidējām, lielajām un koncernu mātes sabiedrībām – līdz gada 31.oktobrim

(Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 23.panta 1.daļa).

Mikrosabiedrība ir tāda sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no turpmāk minētajām robežvērtībām:

 • bilances kopsumma — 350 000 euro;
 • neto apgrozījums — 700 000 euro;
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 10.

Maza sabiedrība ir tāda sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no turpmāk minētajām robežvērtībām:

 • bilances kopsumma — 4 000 000 euro;
 • neto apgrozījums — 8 000 000 euro;
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 50.

Vidēja sabiedrība ir tāda sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no turpmāk minētajām robežvērtībām:

 • bilances kopsumma — 20 000 000 euro;
 • neto apgrozījums — 40 000 000 euro;
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 250.

Liela sabiedrība ir tāda sabiedrība, kura bilances datumā pārsniedz vismaz divas no turpmāk minētajām robežvērtībām:

 • bilances kopsumma — 20 000 000 euro;
 • neto apgrozījums — 40 000 000 euro;
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 250.

Iesniedzamie dokumenti

Gada pārskats sastāv no šādiem dokumentiem (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 8.panta 2.daļa, 9.panta 1.daļa, 52. pants, 55.pants):

 • bilance;
 • peļņas vai zaudējumu aprēķins;
 • finanšu pārskata pielikums ar skaidrojumiem par citās finanšu pārskata sadaļās norādīto informāciju;
 • sabiedrības vadības ziņojums par sabiedrības finansiālo stāvokli, rezultātiem, riskiem, turpmāko attīstību un citu likumā noteikto informāciju.

Vidējām un lielajām sabiedrībām gada pārskats ietver arī naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 8.panta 2.daļa, 9.panta 2.daļa.).

Mikrosabiedrības drīkst nesagatavot uzņēmuma vadības ziņojumu, sevišķi mazās mikrosabiedrības – arī finanšu pārskata pielikumu (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 56., 57., 58.pants).

Sabiedrību grupas gadījumā, ja nav noslēgts koncerna līgums, atkarīgajām sabiedrībām, jāsagatavo un kopā ar gada pārskatu jāapstiprina atkarības pārskats (Koncernu likuma 30.panta 1.daļa). Šis pārskats iesniedzams Uzņēmumu reģistrā (Koncernu likuma 31.panta 8.daļa).

Gada pārskatam ar visām tā sastāvdaļām jābūt latviešu valodā.

Apstiprināšana

Gada pārskata apstiprināšanai, lēmuma par peļņas sadali pieņemšanai un revidenta ievēlēšanai, sabiedrības valde sasauc kārtējo dalībnieku (akcionāru) sapulci.

Ja dalībnieku (akcionāru) sapulcē piedalās viss balsstiesīgais pamatkapitāls, šādu sapulci var sasaukt uzreiz un tā var nekavējoties pieņemt arī darba kārtībā neiekļautus lēmumus, ja tam vienbalsīgi piekrīt visi balsstiesīgie dalībnieki (akcionāri).

Citos gadījumos paziņojums par SIA dalībnieku sapulci izsūtāms vismaz 2 nedēļas iepriekš, bet par akcionāru sapulci vismaz 30 dienas iepriekš, ja statūtos nav noteikts citādi, (Komerclikuma 214. un 273.pants).

Mazajām un mikrosabiedrībām gada pārskats dalībnieku vai akcionāru sapulcē ir jāapstiprina līdz 2021.gada 30.jūnijam, bet vidējām, lielajām un koncernu mātes sabiedrībām – līdz 2021.gada 30.septembrim (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97.panta 1.daļa un Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 23.panta 1.daļa).

Paziņojumam pievienojami šādi dokumenti (Komerclikuma 174.panta 4.daļa, 180.pants):

 • gada pārskats;
 • revidenta atzinums, ja sabiedrības revīzija ir obligāta saskaņā ar likumu vai paredzēta statūtos;
 • padomes ziņojums, ja sabiedrībai ir padome;
 • valdes priekšlikums par peļņas izlietošanu, ja bijusi peļņa.

Lai arī dalībniekiem (akcionāriem) šo dokumentu nosūtīšanas vietā var paziņot par iespēju iepazīties ar tiem klātienē, šobrīd COVID-19 infekcijas izplatības laikā tas nebūtu ieteicams (Komerclikuma 214.panta 2.punkta 7.apakšpunkts).

Dalībnieku (akcionāru) sapulce var notikt klātienē vai elektroniski, tajā skaitā daļa dalībnieku (akcionāru) var piedalīties un balsot elektroniski, kamēr citi klātienē (Komerclikuma 214.1 un 277.1 pants).

Organizējot sapulci klātienē, sabiedrībai jāņem vērā un jānodrošina atbilstība COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai noteiktajām prasībām.

Ja sapulce vismaz daļēji notiek elektroniski, valde nosaka kritērijus, pēc kuriem notiks dalībnieku (akcionāru) identifikācija, kā arī sapulces norises procesu. Tā kā likums nenorāda konkrētus atļautos identifikācijas un elektroniskās saziņas līdzekļu veidus, konkrēta tehnoloģiskā risinājuma (video un audio straumēšanas, elektroniskās identifikācijas aplikāciju) izvēle ir valdes ziņā. Ir atļauts veikt personas identifikāciju video saziņas laikā, personai uzrādot identificējošu dokumentu, ja video ir labā kvalitātē, personas seja un dokuments labi redzami (Ministru kabineta 03.07.2018. noteikumu Nr. 392, 10.punkts).

Savu balsi pirms sapulces dalībnieks (akcionārs) var nodot arī rakstiski, tajā skaitā, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus. Šajā gadījumā balsojums jāveic, tā, lai balss tiktu saņemta vismaz iepriekšējā dienā pirms sapulces (Komerclikuma 214.1 panta 1.daļa).

Gada pārskatu apstiprina, ja statūtos nav noteikts citādi, ar vairāk par pusi no sapulcē pārstāvētajām dalībnieku (akcionāru) balsīm (Komerclikuma 216.panta 1.daļa un 284.panta 1.daļa).

Gada pārskats jāiesniedz VID ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc tā apstiprināšanas, nepārsniedzot  augstāk norādīto gala termiņu (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97.panta 1.daļa).

Saturs un parakstīšana

Gada pārskats var tikt sagatavots kā viens dokuments, ietverot visas iepriekš norādītās sastāvdaļas, vai kā divi dokumenti (atsevišķi finanšu pārskats un vadības ziņojums), vai arī noformējot vadības ziņojumu un katru finanšu pārskata sastāvdaļu kā atsevišķu dokumentu (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 94.panta 1.daļa). 

Katra dokumenta sākumā jābūt iekļautai vismaz šādai informācijai (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 94.panta 2.daļa):

 • sabiedrības nosaukums,
 • veids (SIA, akciju sabiedrība u.c.),
 • juridiskā adrese,
 • reģistrācijas numurs,
 • valdes locekļu (tajā skaitā pārskata gadā amatu atstājušo) vārds, uzvārds un amats,
 • ja ir izveidota padome, tās locekļu (tajā skaitā pārskata gadā amatu atstājušo) vārds, uzvārds un amats,
 • personālsabiedrībām valdes un padomes locekļu vietā jānorāda personīgi atbildīgo un komandītu vārds, uzvārds, personas kods un adrese.

Katra dokumenta beigās jābūt datumam un parakstam(-iem).

Katru gada pārskata dokumentu (tas var būt viens vai vairāki kā norādīts iepriekš) paraksta valde vai tās pilnvarots valdes loceklis (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 95.panta 1.daļa). Personu, kura nav valdes loceklis, šim nolūkam pilnvarot nevar. Ja šāda pilnvarojuma nav, dokumenti jāparaksta visiem valdes locekļiem. Gada pārskats jāparaksta arī tiem valdes locekļiem, kuri nepiekrīt gada pārskatā norādītajam, ja tādi ir, un savus iebildumus viņi norāda papildu piezīmē (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 95.panta 2.daļa).

Pirms gada pārskata parakstīšanas, lūdzam pārliecināties, ka valdes locekļu pilnvaru termiņš nav beidzies un viņu pārstāvības tiesības ir spēkā.

Gada pārskats, ja tas tiek gatavots kā viens dokuments, vai tikai finanšu pārskats, ja tas kā viens vai vairāki dokumenti ir atsevišķi no vadības ziņojuma, jāparaksta arī grāmatvedim, kurš ir atbildīgs par gada pārskata sagatavošanu, vai ārpakalpojuma grāmatvedim, ar kuru par šo pakalpojumu ir noslēgts līgums (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 95.panta 5.daļa).

Elektroniskais paraksts

Gada pārskatu var sagatavot papīra formātā vai elektroniski (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 95.panta 1.daļa). Pēdējā gadījumā to paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ja dokumentu paraksta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, elektroniskā paraksta veikšanai jāizmanto kāds no kvalificētiem uzticamības pakalpojumu sniedzējiem. Saraksts ar šādiem pakalpojumu sniedzējiem ir atrodams Eiropas Komisijas mājas lapā:

https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home

Izvēloties kādu no šiem pakalpojumu sniedzējiem, lūdzam pārliecināties, ka pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs nodrošināt arī elektronisko laika zīmogu (timestamp).

Iesniegšana VID

Gada pārskatu var iesniegt VID tikai elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97.panta 1.daļa). Sabiedrības iesniedz tikai papīra formātā vai elektroniski sagatavotā gada pārskata oriģināla norakstu vai elektronisku kopiju šādā veidā (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97.pants un Ministru kabineta 21.06.2016. noteikumi Nr.399):

 • finanšu pārskatus – aizpildot EDS attiecīgās finanšu pārskatu formas,
 • finanšu pārskatu pielikumu – aizpildot attiecīgo formu EDS, taču ir atļauts iesniegt arī kā papīra formātā sagatavota dokumenta elektronisku kopiju,
 • revidenta ziņojumu – kā papīra formā sagatavota dokumenta elektronisku kopiju,
 • vadības ziņojumu – ja tas sagatavots papīra formā, kā elektronisku kopiju, ja sagatavots elektroniski – kā elektronisku dokumentu ar visiem parakstiem.

Atbildība

Ja gada pārskats netiek iesniegts noteiktajā termiņā, tam nav pievienotas visas nepieciešamās sastāvdaļas vai tas kā citādi neatbilst likumos noteiktajām prasībām, paredzēta administratīvā atbildība. Tādā gadījumā uzņēmumam var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz EUR 2,000 (likuma Par grāmatvedību 19.pants, Administratīvās atbildības likuma 16.panta 1.punkta 2.apakšpunkts).