2020. gada 1. jūlijā stājas spēkā Administratīvās atbildības likums.

01.07.2020 2020. gada 1. jūlijā stājas spēkā Administratīvās atbildības likums.

Noslēdzoties Administratīvās atbildības reformai, 2020. gada 1. jūlijā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss (LAPK) zaudē spēku un stājas spēkā Administratīvās atbildības likums.

Turpmāk sodi būs noteikti nozaru likumos, bet procesuālās normas, t.i., kārtību, kādā sodi tiek piemēroti, pārsūdzēti, izpildīti, noteiks Administratīvās atbildības likums. Būtiskākās izmaiņas skar tieši procesuālo pusi, bet sodu apmēri reformas ietvaros par konkrētiem pārkāpumiem netiek mainīti. Turpmāk ir paredzēti tikai divi pamatsodi – brīdinājums un naudas sods, kā arī divi papildsodi – tiesību atņemšana un tiesību izmantošanas aizliegums.

Likums paredz saglabāt līdz šim pastāvošo administratīvā pārkāpuma procesa kārtību – 1) process iestādē, 2) process tiesā, 3) soda izpilde, bet ievieš atsevišķus jauninājumus, piemēram, vairs netiks izmantots administratīvā pārkāpuma protokols. Par protokolu... Tā vietā paredzēti vairāki lēmumi, ko amatpersona pieņem procesa ietvaros – lēmums par procesa uzsākšanu, lēmums par atteikumu uzsākt procesu, lēmums par soda piemērošanu un lēmums par procesa izbeigšanu. Administratīvo pārkāpumu lēmumi kļūs elektroniski, lietojot jaunu tehnoloģisko rīku – APAS sistēmu, kuru izstrādā Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

Jāņem vērā, ka jaunā kārtība paredz garāku procesa noilguma termiņu (iepriekš 6 mēneši) – procesu var uzsākt viena gada laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas vai pārtraukšanas  (atsevišķās jomās pat 2 gadi un 3 gadi, kā, piemēram, būvniecībā). Mainīsies arī tiesas loma - tiesas uzdevums būs tikai kontrolēt procesa ietvaros pieņemto nolēmumu tiesiskumu un pamatotību, nevis darboties kā sākotnējai iestādei lietas izskatīšanā. Pārkāpuma esības un personas prettiesiskas, vainojamas rīcības pieradīšana būs amatpersonas pienākums.

Lai sīkāk iepazītos ar administratīvajiem pārkāpumiem un par tiem piemērojamiem sodiem, kas noteikti likumos un pašvaldību saistošajos noteikumos Latvijas Vēstnesis ir apkopojis administratīvās atbildības ceļvedi, ar to varat iepazīties šeit: https://likumi.lv/ta/tema/administrativas-atbildibas-celvedis/