(Latvija, 2023) Būtiskas jaunas iespējas un pienākumi, kurus paredz izmaiņas Komerclikumā

22.05.2023 (Latvija, 2023) Būtiskas jaunas iespējas un pienākumi, kurus paredz izmaiņas Komerclikumā

2023. gada 1. jūnijā un 1. jūlijā stāsies spēkā būtiski grozījumi Komerclikumā. Svarīgākie no tiem:

1) Iespēja statūtos brīvi noteikt dividenžu sadali, paredzot no dividenžu sadales proporcionāli dalībniekiem piederošo daļu skaitam atšķirīgu dividenžu sadales kārtību (no 2023. gada 1. jūnija);

2) Iespēja veikt reorganizācijas būtiski ātrāk, 1-2 mēnešu laikā, atšķirībā no līdzšinējiem 3-4 mēnešiem, ar atvieglotām kreditoru prasījumu nodrošināšanas prasībām (no 2023. gada 1. jūnija);

3) Iespēja iemaksāt Sabiedrības pamatkapitālu maksājumu iestādē atvērtā kontā (no 2023. gada 1. jūlija);

4) Dalībnieka (akcionāra) pienākums sniegt informāciju par sabiedrības patiesā labuma guvēju, lai varētu izmantot balsstiesības un saņemt dividendes (no 2023. gada 1. jūlija);

5) Akciju sabiedrību pienākums grozīt statūtus, nosakot akciju jauno veidu, un iesniegt Uzņēmumu Reģistram akcionāru reģistrus vai akcionāru paziņojumus un apliecinājumus par iegrāmatošanu (no 2023. gada 1. jūlija)

6) Pienākums sniegt akciju sabiedrību reģistrēto akciju akcionāru reģistru nodalījumus Uzņēmumu reģistram un paziņot Uzņēmumu reģistram par izmaiņām dematerializēto akciju akcionāru sastāvā +/- 5% apmērā (no 2023. gada 1. jūlija);

7) Akciju sabiedrības dematerializēto akciju akcionāra pienākumu informēt sabiedrību par katriem 5% no sabiedrības akciju kopējā skaita, ko akcionārs ieguvis, vai atsavinājis (no 2023. gada 1. jūlija);

8) Samazināts akciju sabiedrības minimālais pamatkapitāls, vienkāršota akcionāru sapulces sasaukšana un nodrošināta sapulcē izskatāmo dokumentu elektroniska pieejamība (no 2023. gada 1. jūlija).

 1. Iespēja brīvi noteikt dividenžu sadali, veicot izmaiņas statūtos!

Ilgi gaidītā iespēja brīvi sadalīt dividendes ir klāt! Līdz šim dividendes varēja sadalīt tikai proporcionāli dalībniekiem piederošo daļu skaitam. Alternatīva bija daļu un akciju kategoriju izveide, paredzot tām dažādas tiesības uz dividendes saņemšanu, piemēram, priekšrocību akcijas bez balsstiesībām. Bet ar 2023. gada 1.jūniju dalībnieki varēs sabiedrības statūtos noteikt jebkādu sev vēlamo kārtību dividenžu sadalei. Šai kārtībai nebūs jābūt sasaistītai ar daļu vai akciju kategorijām.

Tādējādi dalībniekiem, kas bez sākotnējā ieguldījuma sabiedrības pamatkapitālā citādi piedalās biznesa attīstīšanā, varēs noteikt atbilstoši lielākas dividendes.

Informējiet savu TGS Baltic pārstāvi, kā Jūs vēlaties savā sabiedrībā sadalīt dividendes, un mēs palīdzēsim Jums šādu dividenžu sadali ieviest.

 1. Laiks veikt reorganizāciju būtiski ātrāk!

Ja vēlaties optimizēt savu biznesu, apvienojot grupas sabiedrības, vai sakārtot grupas darbību, nodalot atsevišķus biznesa veidus – šobrīd tam ir vislabākais laiks! Ar 2023. gada 1.jūniju tiek būtiski atvieglots un saīsināts reorganizācijas process. Vienkāršota tiek arī pārrobežu reorganizācija, tādēļ varat ērti sakārtot Jūsu struktūru visas Eiropas mērogā.

Turpmāk reorganizāciju varēs paveikt 1–2 mēnešu laikā līdz šim nepieciešamo vismaz 3-4 mēnešu vietā. Reorganizācijā iesaistītajām sabiedrībām būs jānodrošina tikai to kreditoru prasījumi, kuri pierādījuši, ka reorganizācija apdraud viņu prasījumu apmierināšanu. Bez tam, kreditoru prasījumi jānodrošina tikai pēc tam, kad reorganizācija jau pabeigta.

Izmantojiet izdevību pārorganizēt savu biznesa struktūru ātri un viegli! Informējiet savu TGS Baltic kontaktpersonu par izmaiņām, kuras vēlaties veikt, un mēs palīdzēsim tās ieviest ērti un efektīvi.

 1. Iespēja iemaksāt Sabiedrības pamatkapitālu maksājumu iestādē atvērtā kontā

Sabiedrības pamatkapitālu varēs iemaksāt maksājumu iestādē atvērtā kontā, līdz šim – tikai bankas kontā.

 1. Vai šobrīd reģistrētā informācija par patiesā labuma guvējiem neliegs Jums īstenot balsstiesības un saņemt dividendes?

Līdz šim tikai sabiedrības valde bija atbildīga par sabiedrības patiesā labuma guvēju noskaidrošanu, reģistrēšanu un informācijas aktualizēšanu. No 2023. gada 1.jūlija Sabiedrības dalībniekiem būs pienākums sniegt sabiedrībai korektu informāciju par sabiedrības patiesā labuma guvēju. Ja sabiedrības valde aktuālo informāciju nav reģistrējusi komercreģistrā, reģistrācija jāveic pašam dalībniekam.

Dalībniekiem, kuri nebūs snieguši sabiedrībām nepieciešamo informāciju par patiesā labuma guvēju, nebūs balsstiesību sabiedrībā un viņiem netiks izmaksātas dividendes. Šādus dalībniekus tiesa varēs izslēgt no sabiedrības, kā rezultātā viņu daļas pāries sabiedrības īpašumā.

Lai samazinātu Jūsu atbildības risku un novērstu iespējamos sarežģījumus komercdarbībā, TGS Baltic palīdzēs Jums veikt reģistrētās informācijas padziļinātu pārbaudi un aktualizāciju. Lūdzu, sazinieties ar savu kontaktpersonu TGS Baltic!

 1. Akciju sabiedrību pienākums iesniegt Uzņēmumu Reģistram dokumentus akcionāru reģistrēšanai un grozīt statūtus, nosakot akciju jauno veidu!

Lai samazinātu nelikumīgu darījumu risku un nodrošinātu akciju sabiedrību darbības caurspīdīgumu, turpmāk visām akciju sabiedrībām būs jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā informācija par to akcionāriem.

Tiek atcelts arī akciju iedalījums vārda un uzrādītāja akcijās un tiek ieviesti jauni akciju veidi:

 • reģistrētas akcijas, kuras tiek reģistrētas sabiedrības valdes vestā akcionāru reģistrā; vai
 • dematerializētas akcijas, kuru iegrāmatošanu veic centrālais depozitārijs.

Attiecīgi, līdz 2024. gada 30. jūnijam akciju sabiedrībām ar reģistrētām akcijām ir jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā akcionāru reģistru, savukārt sabiedrībām ar dematerializētām akcijām – apliecinājumu no vērtspapīru depozitārija par akciju iegrāmatošanu un paziņojumu par akcionāriem, kuriem pieder vairāk nekā 5% no kopējā sabiedrības akciju skaita.

Ja akciju sabiedrība nebūs noteiktajā laikā iesniegusi nepieciešamos dokumentus, Uzņēmumu reģistrs varēs lemt par sabiedrības darbības izbeigšanu. Akcionāru bezdarbības gadījumā pēcāk sabiedrība tiek izslēgta no komercreģistra un tai piederošā manta automātiski pāriet valstij. Pēdējo 3 gadu laikā šādi jau ir izbeigti vairāki simti uzņēmumu, jo tie nebija noteiktajā termiņā iesnieguši Uzņēmumu reģistrā informāciju par to patiesā labuma guvējiem.

Līdz 2026. gada 1.jūlijam visām akciju sabiedrībām jāveic un jāreģistrē arī grozījumi statūtos, nosakot jauno akciju veidu.

Lai nodrošinātu Jūsu biznesa nepārtrauktību, nosūtiet savai TGS Baltic kontaktpersonai sarakstu ar Jūsu sabiedrības akcionāriem un mēs palīdzēsim Jums noorganizēt nepieciešamo reģistrāciju veikšanu. Iesakām šo procesu uzsākt pēc iespējas drīzāk. Ja sabiedrības akcionāri un/vai valdes locekļi atrodas ārvalstīs, dokumentu pārsūtīšana un parakstīšana pie notāra var aizņemt ilgāk nekā plānots.

 1. Turpmāks regulārs akciju sabiedrību pienākums informēt Uzņēmumu reģistru par izmaiņām akcionāru sastāvā.

Reģistrēto akciju gadījumā jebkuras izmaiņas akcionāru reģistrā piesakāmas Uzņēmumu reģistrā, iesniedzot akcionāru reģistra jauno nodalījumu.

Dematerializēto akciju gadījumā:

 • Akcionāram jāinformē sabiedrības valde par katriem 5% no sabiedrības akciju kopējā skaita, ko akcionārs ieguvis vai atsavinājis;
 • Sabiedrība par katrām izmaiņām akcionāru sastāvā +/- 5% apmērā informē Uzņēmumu reģistru;
 • Pretējā gadījumā attiecīgajam akcionāram nebūs balsstiesību (izņemot, ja akcijas ir regulētajā tirgū).
 1. Samazināts akciju sabiedrības minimālais pamatkapitāls, vienkāršota akcionāru sapulces sasaukšana un sapulcē izskatāmo dokumentu elektroniska pieejamība

Akciju sabiedrībām noteiktais minimālais pamatkapitāla apmērs samazināts no EUR 35,000 uz EUR 25,000.

Vienkāršots akcionāru sapulces organizācijas process – noteikts īsāks termiņš paziņošanai par sapulci (21 diena pirms sapulces) un sabiedrībai uzlikts pienākums nodrošināt sapulcē izskatāmo dokumentu bezmaksas elektronisku pieejamību akcionāriem.

 1. Citas izmaiņas

Uzņēmumu reģistrā nebūs jāsniedz informācija par personu dzīvesvietu (piemēram, sabiedrības dibinātājiem, valdes locekļiem, padomes locekļiem, revidentiem, likvidatoriem), tā vietā varēs norādīt citu adresi, kurā persona ir sasniedzama.

Ar 2023.gada 1.jūliju visi oficiālie paziņojumi (piemēram, par pamatkapitāla samazināšanu, reorganizāciju, darbības izbeigšanu vai likvidāciju) tiks publicēti Uzņēmumu reģistra mājas lapā: https://info.ur.gov.lv/ (laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” to vairs nebūs).