Par gada pārskata apstiprināšanu un iesniegšanu

14.04.2023 Par gada pārskata apstiprināšanu un iesniegšanu

Ar šo vēlamies jums atgādināt, ka sabiedrībām, kurām finanšu pārskata gads sakrīt ar kalendāro gadu, tuvojas termiņš gada pārskata iesniegšanai Valsts Ieņēmumu dienestā (VID).

Par gada pārskata apstiprināšanu un iesniegšanu

Gada pārskata sagatavošana jāuzsāk savlaicīgi, lai paspētu veikt visas nepieciešamās darbības:

1) gada pārskata sagatavošana,

2) parakstīšana – papildus laiks var būt nepieciešams, ja gada pārskats tiek parakstīts papīra formātā, bet sabiedrības valdes locekļi atrodas dažādās valstīs,

3) padomes ziņojuma sagatavošana, ja sabiedrībai ir padome,

4) revidenta atzinuma sagatavošana, ja revidenta pārbaude nepieciešama saskaņā ar statūtiem vai likumu,

5) dalībnieku sapulces sasaukšana – SIA nepieciešamas vismaz 14 dienas, akciju sabiedrībām vismaz 30 dienas, izņemot, ja visi balsstiesīgie dalībnieki (akcionāri) piedalās sapulcē ar īsāku sasaukšanas termiņu,

6) apstiprināšana,

7) iesniegšana VID.

Termiņš

Gada pārskata par 2022.gadu iesniegšanas termiņš ir:

 • mazām un mikrosabiedrībām – līdz 2023.gada 31.maijam, bet
 • vidējām, lielām un koncernu mātes sabiedrībām – līdz 2023.gada 31.jūlijam

(Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 97.panta 1.daļa).

Mikrosabiedrība ir tāda sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no turpmāk minētajām robežvērtībām:

 • bilances kopsumma — 350 000 euro;
 • neto apgrozījums — 700 000 euro;
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 10.

Maza sabiedrība ir tāda sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no turpmāk minētajām robežvērtībām:

 • bilances kopsumma — 4 000 000 euro;
 • neto apgrozījums — 8 000 000 euro;
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 50.

Vidēja sabiedrība ir tāda sabiedrība, kura bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no turpmāk minētajām robežvērtībām:

 • bilances kopsumma — 20 000 000 euro;
 • neto apgrozījums — 40 000 000 euro;
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 250.

Liela sabiedrība ir tāda sabiedrība, kura bilances datumā pārsniedz vismaz divas no turpmāk minētajām robežvērtībām:

 • bilances kopsumma — 20 000 000 euro;
 • neto apgrozījums — 40 000 000 euro;
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 250.

(Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 5.panta 1., 2., 3. un 4.daļa).

Iesniedzamie dokumenti

Gada pārskats sastāv no šādiem dokumentiem (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 8.panta 2.daļa, 9.panta 1.daļa, 52. pants, 55.pants):

 • bilance;
 • peļņas vai zaudējumu aprēķins;
 • finanšu pārskata pielikums ar skaidrojumiem par citās finanšu pārskata sadaļās norādīto informāciju;
 • uzņēmuma vadības ziņojums par sabiedrības finansiālo stāvokli, rezultātiem, riskiem, turpmāko attīstību un citu likumā noteikto informāciju.

Vidējām un lielām sabiedrībām gada pārskats ietver arī naudas plūsmas pārskatu un pašu kapitāla izmaiņu pārskatu (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 8.panta 2.daļa, 9.panta 2.daļa.).

Mikrosabiedrības drīkst nesagatavot uzņēmuma vadības ziņojumu, sevišķi mazas mikrosabiedrības arī finanšu pārskata pielikumu (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 56., 57., 58.pants).

Sabiedrību grupas gadījumā, ja nav noslēgts koncerna līgums, atkarīgajām sabiedrībām, jāsagatavo un kopā ar gada pārskatu jāapstiprina atkarības pārskats (Koncernu likuma 30.panta 1.daļa). Šis pārskats iesniedzams Uzņēmumu Reģistrā (Koncernu likuma 31.panta 8.daļa).

Gada pārskatam ar visām tā sastāvdaļām jābūt latviešu valodā.

Sastādīšana

Gada pārskatu sastāda sabiedrības valde (ar grāmatveža palīdzību) (Komerclikuma 174.panta 1.daļa).

Ja sabiedrībai ir padome, valde nosūta gada pārskatu padomei, kura par gada pārskatu sastāda ziņojumu (Komerclikuma 174.panta 1.daļa, 175.pants).

Vidēju un lielu sabiedrību, koncerna mātes sabiedrību, sabiedrību, kuru vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, un sabiedrību, kurām revidenta pārbaude paredzēta statūtos, valde nosūta gada pārskatu revidentam, kurš to pārbauda un sastāda par to atzinumu (Komerclikuma 174.panta 1.daļa, 176.pants, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 91.pants).

Revidenta ziņojums nepieciešams arī mazām sabiedrībām, kuru rādītāji divus gadus pēc kārtas pārsniedz vismaz divus no šiem kritērijiem:

 • bilances kopsumma — 800 000 euro;
 • neto apgrozījums — 1 600 000 euro;
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 50.

Pēc padomes ziņojuma un revidenta atzinuma saņemšanas, valde nosūta gada pārskatu dalībniekiem (akcionāriem) apstiprināšanai.

Saturs un parakstīšana

Gada pārskats var tikt sagatavots kā viens dokuments, ietverot visas iepriekš uzskaitītās sastāvdaļas, vai kā divi dokumenti (atsevišķi finanšu pārskats un vadības ziņojums), vai arī noformējot vadības ziņojumu un katru finanšu pārskata sastāvdaļu kā atsevišķu dokumentu (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 94.panta 1.daļa). 

Katra dokumenta sākumā jābūt iekļautai vismaz šādai informācijai (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 94.panta 2.daļa):

 • sabiedrības nosaukums,
 • veids (SIA, akciju sabiedrība u.c.),
 • juridiskā adrese,
 • reģistrācijas numurs,
 • valdes locekļu (tajā skaitā pārskata gadā amatu atstājušo) vārds, uzvārds un amats,
 • ja ir izveidota padome, tās locekļu (tajā skaitā pārskata gadā amatu atstājušo) vārds, uzvārds un amats,
 • personālsabiedrībām valdes un padomes locekļu vietā jānorāda personīgi atbildīgo un komandītu vārds, uzvārds, personas kods un adrese.

Katra dokumenta beigās jābūt datumam un parakstam(-iem).

Katru gada pārskata dokumentu (tas var būt viens vai vairāki kā norādīts augstāk) paraksta valde vai tās pilnvarots valdes loceklis (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 95.panta 1.daļa). Personu, kura nav valdes loceklis, šim nolūkam pilnvarot nevar. Ja šāda pilnvarojuma nav, dokumenti jāparaksta visiem valdes locekļiem. Gada pārskats jāparaksta arī tiem valdes locekļiem, kuri nepiekrīt gada pārskatā norādītajam, ja tādi ir, un savus iebildumus viņi norāda papildus piezīmē (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 95.panta 2.daļa).

Pirms gada pārskata parakstīšanas, lūdzam pārliecināties, ka valdes locekļu pilnvaru termiņš nav beidzies un viņu pārstāvības tiesības ir spēkā.

Gada pārskats, ja tas tiek gatavots kā viens dokuments, vai tikai finanšu pārskats, ja tas kā viens vai vairāki dokumenti ir atsevišķi no vadības ziņojuma, jāparaksta arī grāmatvedim, kurš ir atbildīgs par gada pārskata sagatavošanu, vai ārpakalpojuma grāmatvedim, ar kuru par šo pakalpojumu ir noslēgts līgums (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 95.panta 5.daļa).

Elektroniskais paraksts

Gada pārskatu var sagatavot papīra formātā vai elektroniski (Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 94.panta 1.daļa). Pēdējā gadījumā to paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Ja dokumentu paraksta citā Eiropas Savienības dalībvalstī, elektroniskā paraksta veikšanai jāizmanto kāds no kvalificētiem uzticamības pakalpojumu sniedzējiem. Saraksts ar šādiem pakalpojumu sniedzējiem ir atrodams Eiropas Komisijas mājas lapā:

https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home

Izvēloties kādu no šiem pakalpojumu sniedzējiem, lūdzam pārliecināties, ka pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs nodrošināt kvalificētu elektronisko parakstu, kā arī elektronisko laika zīmogu (timestamp).

Apstiprināšana

Gada pārskata apstiprināšanai, lēmuma par peļņas sadali pieņemšanai un revidenta ievēlēšanai, sabiedrības valde sasauc kārtējo dalībnieku (akcionāru) sapulci.