Uzņēmumu apvienošana 2023. gadā – ar ko jārēķinās iesaistītajām pusēm?

31.01.2023 Uzņēmumu apvienošana 2023. gadā – ar ko jārēķinās iesaistītajām pusēm?

Kaut arī aizvadītais gads gan globālajai, gan lokālajai ekonomikai ir bijis izaicinājumiem bagāts, komercdarbības ekosistēmā lielas izmaiņas nav notikušas – dažāda mēroga biznesi turpina veidoties, attīstīties, uzņēmumi tiek pirkti, pārdoti un apvienoti. Arī 2023. gadā tas nemainīsies, tomēr ir vairāki faktori, kas jāņem vērā mirklī, kad pienācis laiks pārdot uzņēmumu un arī ietekmīgs investors ir atradies. Zvērinātu advokātu biroja “TGS Baltic” partnere Andra Rubene apkopojusi astoņus būtiskākos aspektus, kam jāpievērš uzmanība, īstenojot ieceri par uzņēmumu iegādi un apvienošanu.

Viedokļu atšķirības šogad varētu pieaugt

Viens no lielākajiem izaicinājumiem uzņēmumu apvienošanas un iegādes jomā kā Latvijā, tā citviet 2023. gadā būs pārvarēt pārdevēja un pircēja viedokļu atšķirības par mērķa sabiedrības vērtību un attiecīgi tās kapitāla daļu (akciju) pirkuma cenu. Pārdevēji vēlēsies noteikt cenu, par kādu tie būtu varējuši pārdot sabiedrību pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā. Savukārt pircēji būs gatavi piedāvāt tādu cenu, kādu uzskatīs par pamatotu šobrīd, ņemot vērā inflāciju, kredītu procentu likmju pieaugumu un citas izmaiņas. Lai darījumi varētu notikt, līdzējiem nāksies pielāgoties apstākļiem vai arī strukturēt darījumus tā, lai pārdevēja iecerēto cenu varētu salikt kopā ar pircēja piedāvāto, piemēram, paredzot atliktos maksājumus un daļu samaksas padarot atkarīgu no noteiktu rezultātu sasniegšanas (earn outs).

Uzņēmuma vērtības palielināšana, nodalot tā mazāk veiksmīgās daļas

Plānojot sabiedrības pārdošanu, pārdevējs var savlaicīgi nodalīt un atsavināt mazāk veiksmīgās uzņēmuma daļas, lai uzlabotu mērķa sabiedrības vērtību. Toties mazāk veiksmīgās daļas var ieinteresēt investorus, kuri plāno savu stratēģisko izaugsmi tajā pašā, līdzīgā vai ar to pašu vertikāli saistītā tirgū. Piemēram, pelnošs konkurents var būt ieinteresēts iegādāties mazāk pelnošu konkurentu. Vai arī spēcīgs tirgus dalībnieks var vēlēties iegādāties vairumtirgotāju, no kura kaut ko iepērk, vai mazumtirgotāju, kuram piegādā, jo saskata sinerģijas un izmaksu ietaupījumu, konsolidējot piegādes un izplatīšanas ķēdes. 

Padziļināta izpēte svarīgāka nekā jebkad agrāk

Ņemot vērā mainīgos apstākļus (procentu likmju, inflācijas, enerģijas, finansējuma, darbaspēka u. c. izmaksu pieaugumu), vēl būtiskāk nekā agrāk ir veikt precīzas padziļinātās izpētes. Potenciālie investori centīsies pārliecināties par piedāvājuma un pieprasījuma stabilitāti, racionālu darbību, izmaksām, ieņēmumu plūsmu un rentabilitāti, inovācijām, pareizajiem partneriem un izaugsmi. Svarīgākie padziļinātas izpētes aspekti būs pakļautība sankcijām, nepārtraukta un daudzveidīga piegādes ķēde, enerģijas cenu stabilitāte, efektivitāte, emisijas, finansējuma izmaksas (ņemot vērā procentu likmju pieaugumu), samērīgs aizņemto līdzekļu īpatsvars, noturīgi finanšu rādītāji, spēja noteikt cenas, lai nepieciešamības gadījumā tās varētu koriģēt atbilstoši izmaksām, intelektuālais īpašums (atpazīstami zīmoli, intelektuālā īpašuma tiesības), IT veiktspēja un drošība, datu apstrāde.

Zemākas cenas – lielāki riski

Grūtībās nonākušu uzņēmumu apvienošanas un iegādes darījumi ļaus iegādāties mērķa sabiedrību, kas citādi nebūtu nonākusi pārdošanā, vai iegādāties to par zemāku cenu, uzņemoties papildu riskus. Ģeopolitisku un makroekonomisku iemeslu dēļ var rasties situācijas, kad mērķa sabiedrības vai to īpašnieki saskaras ar finanšu grūtībām: komercdarbība var kļūt nerentabla, var iestāties parādsaistību neizpilde, negatīvs pašu kapitāls vai tūlītēja likviditātes nepieciešamība. Ja nav iespējams piesaistīt papildu finansējumu, tostarp piedāvājot kapitāla daļas (akcijas), mērķa sabiedrības īpašnieki būs ieinteresēti sabiedrību pārdot, pirms kreditori realizēs ķīlas vai iestāsies maksātnespēja.

Mērķa sabiedrības pirkuma cena sarūk, ja samazinās iespēja veikt visaptverošu padziļinātu izpēti, jo tam vairs nav laika, līdzekļu vai jēgas to nodrošināt; nevar iegūt atbilstošus apliecinājumus un garantijas; nav seguma, jo mērķa sabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) vairs nav mantas, uz kuru vērst piedziņu.

Pieņemsim, ka maksātspējīgs pārdevējs savlaicīgi pārdod mērķa sabiedrību, kurai vēl nav nekādu finanšu grūtību pazīmju, nodrošinot pienācīgu padziļinātu izpēti un atbilstošus apliecinājumus un garantijas. Tādā gadījumā pārdevējs var saņemt pietiekami labu cenu. Cena būs zemāka, ja mērķa sabiedrībai būs finansiālu grūtību pazīmes, bet maksātspējīgs pārdevējs joprojām varēs nodrošināt pienācīgu uzņēmuma apvienošanas un iegādes procesu. Taču, ja pārdevējs būs nonācis finanšu grūtībās un tam trūks laika, pieejamā cena būs jau salīdzinoši daudz zemāka. Vēl zemākas cenas un augstāki riski būs tikai tad, ja sabiedrība tiks pārdota, nodrošinātajiem kreditoriem īstenojot nodrošinājuma pārdošanu, vai sabiedrība vai tās daļas tiks pārdotas tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas procesa ietvaros.

Neraugoties uz papildu riskiem un sarežģītību, jebkurā no iepriekš minētajiem posmiem stratēģiskie investori var būt ieinteresēti iegādāties konkurentu, kas cīnās ar grūtībām, lai panāktu turpmāku izaugsmi un konsolidāciju, vai augšupējos (ražotāji, piegādātāji) vai lejupējos (izplatītāji, vairumtirgotāji, mazumtirgotāji) tirgus dalībniekus. Grūtībās nonākušu uzņēmumu apvienošanas un iegādes darījumos pirkuma cenas apmaksa var ietvert parāda pārņemšanu (rollovers), samaksas daļu padarot atkarīgu no noteiktu rezultātu sasniegšanas.

Apliecinājums un apdrošināšana – obligāta nepieciešamība

Lai atvieglotu un paātrinātu sarunas par kapitāldaļu (akciju) pirkuma līguma noslēgšanu, var izmantot pārdevēja apliecinājumu un garantiju, kā arī W&I apdrošināšanu (apņemšanās atlīdzināt zaudējumus (Warranty and Indemnity)). W&I apdrošināšanas pieejamība ir atkarīga no darījuma vērtības, bet apdrošināšanas priekšnoteikums ir padziļināta izpēte un atbilstošu pārdevēja apliecinājumu un garantiju un W&I saistību iekļaušana kapitāldaļu (akciju) pirkuma līgumā.

Ekspertu iesaiste jau darījuma startā

Konkurences tiesību ekspertu iesaiste jau darījuma sākuma stadijā ļaus darījuma dokumentos kā priekšnoteikumu darījuma izpildei paredzēt apvienošanās atļaujas saņemšanu un savlaicīgi rast risinājumus tās saņemšanai.

Ja darījuma rezultātā būtiski palielinās tirgus daļas tajos tirgos, kuros darbojas abi apvienošanās dalībnieki, un šos tirgus nevar pārdefinēt šaurāk vai plašāk, pircējam laikus jāizstrādā piemērotas saistošās apņemšanās, lai mazinātu vai novērstu apvienošanās negatīvās sekas konkurencei attiecīgajos tirgos.

Lai atvieglotu apvienošanās atļaujas saņemšanu bez saistošiem noteikumiem, pircējs var argumentēt, ka tas iegādājas sabiedrību, kas nonākusi grūtībās (failing firm) un jebkurā gadījumā atstātu tirgu, ja pircējs to neiegādātos. Tāpēc iegāde ir patērētāju interesēs ar nosacījumu, ka mērķa sabiedrība atbilst grūtībās nonākušas sabiedrības kritērijiem.

Būtiski arī darījuma dokumentos (kapitāldaļu pirkuma līgumā, uzņēmuma pirkuma līgumā vai citos dokumentos) vienoties par apvienošanas atļaujas saņemšanu kā darījuma izpildes priekšnoteikumu, kā arī par riska dalīšanas pasākumiem gadījumā, ja šis priekšnoteikums netiek izpildīts, piemēram, saistību veikt samaksu jebkurā gadījumā (hell and high warter clause) vai saistību samaksāt par līguma neizpildi, ja apvienošanās atļauja netiek saņemta.

Investīciju atļauju pārbaude

Lai iegādātos nacionālajai drošībai nozīmīgas mērķa sabiedrības, jāpārbauda ārvalstu tiešo investīciju atļaujas prasības. Nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības iegādei ir nepieciešama valdības atļauja. Mērķa sabiedrība var būt nacionālajai drošībai nozīmīga komercsabiedrība, ja tā darbojas elektronisko sakaru, plašsaziņas līdzekļu un dabasgāzes pārstrādes nozarēs vai ir sašķidrinātās dabasgāzes ražotne, elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražotājs, nodrošina elektroenerģijas pārvadi, tai pieder meži vai lauksaimniecības zemes, tā tirgo stratēģiskas nozīmes vai divējāda lietojuma preces, tā ir militārais ražotājs vai apstrādā valsts kritiskās infrastruktūras sistēmās iekļautos datus.

ESG – “jaunais normālais”

Ņemot vērā, ka investori arvien vairāk pieprasa efektīvu vides, sociālās un pārvaldības (ESG) prasību ieviešanu un ievērošanu un ir pieejams papildu finansējums ilgtspējīgiem uzņēmumiem, pieņemiet un īstenojiet ESG politiku, lai nodrošinātu ESG un ilgtspējīgu attīstību.