Kasulik

18
11 / 18

3 konkurentsiõiguslikku ohukohta omandamistehingute puhul

Äriühingu või ettevõtte omandamistehingu kavandajale on tavaliselt teada, et tuleb kontrollida, kas tehingule võib olla vaja Konkurentsiameti luba. Kuid konkurentsiõiguslikke ohte, mida on vaja selliste tehingute juures silmas pidada, on veel ning need võivad olla üllatuseks ka kogenumale tehinguosalisele. Artikli eesmärk ongi juhtida tähelepanu peamistele konkurentsiõigusega seotud riskidele ja pakkuda välja lahendusi, kuidas neid maandada.

18
11 / 18

Digiajastu väljakutsed edasimüügihinna piirangutega võitlemisel

Tänavu suvel teatas Euroopa Komisjon, et on oma nelja eraldiseisva otsusega trahvinud elektroonikatootjaid Asus, Denon & Marantz, Philips ja Pioneer kokku 111 miljoni euroga edasimüügihinna kindlaksmääramise eest. Otsused olid märkimisväärsed, sest need olid esimesed edasimüügihinna piirangute kaasused 15 aasta jooksul, mille kohta Euroopa Komisjon on teinud otsuse.

18
11 / 18

Mida toob kaasa geobloki määrus?

Detsembris hakkab kehtima geoblokeeringu ehk lühidalt geobloki määrus, mis toob kaasa uusi reegleid kaubandussektori ettevõtetele ja laiendab mõnevõrra tarbijate õigusi kaupade ja teenuste ostmisel väljastpoolt oma koduriiki.

21
05 / 18

Kas Euroopa Komisjoni riigiabi otsuse vaidlustamise õigus on väheste privileeg?

Kui paistab, et mõni turul tegutsev konkurent on saanud ebaseaduslikku riigiabi, siis on võimalik pöörduda kaebusega Euroopa Komisjoni poole. Nende isikute ring, kes saavad riigiabi esmase kaebuse esitada, on võrdlemisi lai. Luba esitada esialgne kaebus on antud liikmesriikidele, füüsilistele isikutele ja ettevõtjatele või ettevõtjate ühendustele, kelle huve võib abi andmine mõjutada (nt konkureerivad ettevõtjad ja erialaliidud). Kui komisjon peaks peale oma esialgset menetlust leidma, et tegu ei ole ebaseadusliku riigiabiga, on võimalik esitada apellatsioonkaebus Euroopa Kohtusse juba märksa piiratumal isikute ringil. Siiski võivad Euroopa Liidu Üldkohtu hiljutise lahendi T-108/16 valguses jala ukse vahele saada ka konkurendid.

21
05 / 18

Mis on keelatud ekspordiabi?

Hiljutine Euroopa Kohtu lahend lõi selgust selles, mis on ja mis ei ole ekspordiabi, mis välistab vähese tähtsusega abi erandi ja grupierandi kohaldumise ning võib seega muuta abimeetme ebaseaduslikuks.

21
05 / 18

Komisjoni praktika liikmesriikide vahelisele kaubandusele avaldatava mõju hindamisel

Riiklikud abimeetmed, millel puudub mõju liikmesriikide vahelisele kaubandusele, ei kujuta endast riigiabi ELTLi artikli 107(1) mõistes. Euroopa Komisjoni ja kohtute praktika on ulatuslik ning täieneb kiiresti küsimuses, kas meede avaldab liikmesriikide vahelisele kaubandusele mõju. Ühest küljest lisab mahukas kohtupraktika nii liikmesriikidele kui ka võimalikele abisaajatele selles küsimuses selgust. Teisest küljest tuleb seetõttu jooksvalt jälgida kohtupraktika arengut, teha sellest järelduvaid vahekokkuvõtteid ja hinnata, milliste kriteeriumide alusel saab järeldada, kas abil on liikmesriikide vahelisele kaubandusele mõju.

/11